Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja työolojen kehittämiseen tähtäävää toimintaa, jolla tuetaan henkilön työkykyisyyttä koko työuran ajan. Työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja suunnittelevat yhdessä työpaikan tarpeisiin perustuvat työterveyshuollon toiminnan sisällön ja toimenpiteet.

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Huomio on kiinnitettävä työntekijöiden työympäristöön, työolosuhteisiin ja työntekijöiden henkilökohtaisiin edellytyksiin työssä. Käytännössä tämä on työolojen ja -tapojen järjestelmällistä ja jatkuvaa seurantaa sekä niiden arviointia ja kehittämistä. Palvelujen järjestäminen työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden avulla ei kuitenkaan poista työnantajan velvollisuutta huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työhön liittyvissä tilanteissa.

Työterveyshuollon toimintaa ohjaa lainsäädäntö, ja sen soveltamisala on sidottu työturvallisuuslakiin. Työnantaja, joka on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia, on velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyspalveluja. Järjestämisvelvollisuus täyttyy, jos yrityksessä on yksikin työntekijä. Yrittäjällä on yhtä lailla mahdollisuus järjestää itselleen työterveyspalvelut.

Työterveyshuollon tavoite

Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistoimin edistää

  • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
  • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
  • työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa
  • työyhteisön toimintaa.

Työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisen edellytyksinä painottuvat suunnitelmallisuus, yhteistyö ja vuorovaikutteisuus.

Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto.
Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto.

Työterveyshuollon järjestäminen

Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Työterveyshuolto on järjestettävä siinä laajuudessa kuin työpaikan olosuhteet, työ sekä siihen liittyvät muutokset edellyttävät. Työterveyspalvelujen tulee olla työntekijöille maksuttomia ja järjestetty työntekijöille tasapuolisesti, asettamatta työntekijäryhmiä eri asemaan. Työterveyshuoltolakia sovelletaan työhön, jota koskee työturvallisuuslaki ja jota tehdään Suomessa.

Työterveyspalveluja järjestäessä työnantajan on toimittava yhteistyössä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, ja työntekijöillä on oikeus tehdä työterveyspalveluja koskevia ehdotuksia. Työnantaja tulee käsitellä mahdollisia muutoksia työterveyspalveluihin työntekijöiden kanssa. Aktiiviseen vaikuttamiseen ja yhteistyöhön mahdollistaminen edellyttää työnantajalta tietojen antamista riittävän ajoissa ennen päätöksentekoa.
Työnantaja hankkii työterveyshuollon palvelut esimerkiksi kunnallisesta terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkärikeskukselta. Työnantajalla on oltava työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa laadittu kirjallinen sopimus ja toimintasuunnitelma työterveyshuollon järjestämisestä.

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö alkaa työnantajan järjestäessä työterveyspalvelut henkilöstölleen. Työterveystarpeiden tunnistaminen ja todentaminen tehdään yhteistyössä työpaikan kanssa. Työpaikkaan kohdistuva toiminta toteutetaan yhteistyönä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon välillä. Tavoitteena on vaikuttava toiminta työn, työolojen, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Työterveyshuollossa on työterveyden ja työturvallisuuden ammattilaisia, jotka toteuttavat yhteistyötä ja tukevat työpaikkaa toiminnallaan. Työterveysyhteistyön ytimessä toimivat työpaikalle nimetyt ydintiimin vastuuhenkilöt, kuten työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja.

Lisätietoa työterveyshuollosta voit lukea muun muassa Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Lähteet: Kela, Työterveyslaitos

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista:

Pysy terveenä töistä huolimatta
Sairaan kallista

Print Friendly

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here