Lomauttaessaan työntekijänsä työnantaja keskeyttää sopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Työsuhde säilyy kuitenkin lomautuksen aikana voimassa. Käsittelemme tässä artikkelissa lomautusta erityisesti lomautetun näkökulmasta.

Lomauttamisella tarkoitetaan sitä, että työnantaja saa työsopimuslaissa määriteltyjen ehtojen täyttyessä keskeyttää työn ja palkanmaksun, ja työntekijä työn tekemisen, vaikka työsuhde pysyy voimassa. Lomauttamisessa noudatettavista toimintatavoista on säädetty työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa. Työnantaja saa lomauttaa työntekijän vain kahdella perusteella:

  • Kun työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus. Jos työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi eikä työntekijälle ole tarjota muuta työtä tai koulutusta, työnantaja voi lomauttaa työntekijän toistaiseksi.
  • Kun työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat huonontuneet tilapäisesti, eikä työntekijälle ole mahdollista antaa muita työtehtäviä tai koulutusta. Tilapäiseksi huonontuminen katsotaan silloin, kun työn ja työn tarjoamisedellytysten huonontumisen voidaan arvioida kestävän korkeintaan 90 päivää. Tällöin lomautus tehdään määräaikaisesti.

Lomauttaminen koskee ensisijaisesti vakituisia työntekijöitä. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan voi lomauttaa vain, mikäli työnantajalla olisi oikeus lomauttaa se vakituinen työntekijä, jonka sijaisuutta määräaikainen hoitaa.

Lomautus voidaan toteuttaa joko kokoaikaisena, jolloin työvelvoite poistetaan kokonaan, tai osa-aikaisena, jolloin päivittäistä tai viikoittaista työaikaa lyhennetään. Työehtosopimuksissa on saatettu sopia työvoiman vähentämisjärjestyksestä. Lisäksi yt-neuvotteluissa voidaan sopia paikallisesti asioita, jotka on huomioitava lomautuksen toteuttamisessa. Työntekijällä on lomautuksen aikana oikeus työskennellä toisen työnantajan palveluksessa.

Työnantaja ja työntekijä voivat myös yhteisesti sopien päättää määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilanteen vuoksi.

Lomautuksesta ilmoittaminen

Kun lomautustarve on tullut tietoon, työnantajan tulee viipymättä esittää työntekijälle tai heidän edustajilleen lomauttamista koskeva ennakkoselvitys. Se voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti.

Ennakkoselvityksestä on käytävä ilmi lomautuksen peruste, arvioitu laajuus, toteuttamistapa, alkamisajankohta sekä kesto tai arvioitu kesto. Työnantajan on annettava työntekijöille tai heidän edustajilleen mahdollisuus kertoa näkemyksensä ennakkoselvityksestä. Ennakkoselvitys- ja kuulemisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole yrityksissä, joissa säännöllisesti työskentelee vähintään 20 työntekijää. Niissä sovelletaan laissa yhteistoiminnasta yrityksissä säädettyjä menettelytapoja.

Lomauttamisesta on ilmoitettava työntekijälle henkilökohtaisesti vähintään 14 kalenteripäivää ennen lomautuksen alkamista. Työehtosopimuksissa on voitu sopia pidemmistäkin ilmoitusajoista. Työnantajan on annettava lomautetun pyynnöstä todistus, josta käy ilmi lomautuksen syy, alkamisaika sekä kesto.

Lomautetulla on oikeus ottaa vastaan työtä myös kilpailevassa yrityksessä.
Lomautetulla on oikeus ottaa vastaan työtä myös kilpailevassa yrityksessä.

Työttömyysetuuden hakeminen lomautuksen ajaksi

Lomautuksen ajalta saa työttömyysetuutta, jos on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja kaikki etuuden edellytykset täyttyvät. Työnhaun voi aloittaa jo ennen lomautuksen alkamista, mutta työttömyysetuutta voidaan kuitenkin maksaa aikaisintaan ensimmäisestä lomautuspäivästä lähtien.

Helpoimmin työnhaun voi aloittaa TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa, jonne voi kirjautua pankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Työnhaun aloittaminen onnistuu myös ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.

Jos lomautus on määräaikainen ja kestää enintään kolme kuukautta, TE-toimiston henkilökohtainen asiantuntijapalvelu ei ole todennäköisesti tarpeen. Henkilökohtaista palvelua saa kuitenkin tarvittaessa ottamalla yhteyttä TE-toimistoon. Jos lomautusaika muuttuu tai työsuhteesi päättyy, tästä on ilmoitettava viipymättä TE-toimistoon. Mikäli lomautus on toistaiseksi voimassa oleva tai sovittu yli kolmeksi kuukauden mittaiseksi, TE-toimistosta otetaan lomautettuun yhteyttä kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta.

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle tai Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon oikeudesta työttömyysetuuteen lomautuksen ajalta. Työttömyysetuutta pitää hakea työttömyyskassalta tai Kelalta, joka ratkaisee loput edellytyksesi etuuteen.

Lomautetun oikeudet ja velvollisuudet

Työntekijänä sinulla on lomautusaikana oikeus

  • ottaa vastaan muuta työtä (myös kilpailevassa yrityksessä)
  • käyttää palkkaetuna tai työsuhteeseen liittyvän vuokrasopimuksen perusteella
  • käytössäsi olevaa asuntoa
  • käyttää luontaisetuja, jos niiden on sovittu säilyvän lomautusaikana
  • irtisanoa työsopimuksesi ilman irtisanomisaikaa.

Lomautuksen aikana kertyy vuosilomaa, jonka pituutta määrättäessä lasketaan työssäolopäivien veroiset päivät lomautusajalta 30 työpäivää kerrallaan. Lomautusaikana et saa kertoa työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia, perustaa kilpailevaa yritystä eikä tuottaa vahinkoa työnantajalle.

Irtisanoutuminen lomautuksen aikana

Lomautetulla on oikeus irtisanoutua lomautusaikana ilman irtisanomisaikaa, kunhan työnantajan ilmoittamaan työnalkamispäivään on yli seitsemän vuorokautta. Työsopimus päättyy toimittamalla työsopimuksen päättämisilmoituksen työnantajalle.

Mikäli lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 200 kalenteripäivää, lomautetulla on oikeus päättää työsuhde ja saada korvauksena irtisanomisajan palkka. Sääntö ei kuitenkaan koske osa-aikalomautusta.

Lomautusta koskeva lainsäädäntö:

Lähteet: Työsuojeluhallinto, TE-palvelut

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista:

Ansiopäiväraha on painava syy kuulua työttömyyskassaan
Työttömyyskassa – liittyminen siihen antaa turvaa

Print Friendly

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here