Duunitori https://duunitori.fi/tyoelama Näkökulmia, vinkkejä ja vieraskirjoituksia rekrytoinnista sekä työelämästä. Wed, 01 Mar 2017 14:17:28 +0000 fi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.1 Onko työajanseuranta tärkeä velvollisuus vai ylimääräistä työtä? https://duunitori.fi/tyoelama/tyoajanseuranta-velvollisuus/ https://duunitori.fi/tyoelama/tyoajanseuranta-velvollisuus/#respond Tue, 28 Feb 2017 12:17:30 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=26008 tyoajanseurantaTyöajanseurannalla tarkoitetaan järjestelmää, jolla työntekijöiden työajoista pidetään kirjaa. Työaikaa voidaan seurata esimerkiksi siten, että työntekijät leimaavat itsensä töihin, tauoille ja vapaa-ajalle. Laki velvoittaa työnantajan pitämään kirjaa työntekijöidensä työtunneista. Työajanseuranta tuo helpotusta palkanmaksuun ja työtuntien kohdentamiseen, mutta esimerkiksi asiantuntijatyössä työtuntien kirjaaminen voi olla hankalaa. Laki velvoittaa pitämään kirjaa useimpien työntekijöiden ajasta Suomessa kaikkien työntekijöiden työtunneista tulee […]]]> tyoajanseuranta

Työajanseurannalla tarkoitetaan järjestelmää, jolla työntekijöiden työajoista pidetään kirjaa. Työaikaa voidaan seurata esimerkiksi siten, että työntekijät leimaavat itsensä töihin, tauoille ja vapaa-ajalle. Laki velvoittaa työnantajan pitämään kirjaa työntekijöidensä työtunneista. Työajanseuranta tuo helpotusta palkanmaksuun ja työtuntien kohdentamiseen, mutta esimerkiksi asiantuntijatyössä työtuntien kirjaaminen voi olla hankalaa.

Laki velvoittaa pitämään kirjaa useimpien työntekijöiden ajasta

Suomessa kaikkien työntekijöiden työtunneista tulee pitää reaaliaikaista tuntikirjanpitoa työaikalain mukaisesti. Tuntikirjanpitovelvoite koskee niin tunti- kuin kuukausipalkkaisiakin työntekijöitä. Velvoitteeseen on kuitenkin muutamia poikkeuksia, kuten johtavassa asemassa olevat tai etätyötä tekevät työntekijät. Työaikakirjanpito on työnantajan velvollisuus ja hänen on merkittävä ylös säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit. Työaikakirjanpidosta tulee löytyä myös työstä suoritetut rahalliset korvaukset tai annetut vapaat.

Työntekijöillä ei ole laissa säädettyä velvollisuutta pitää kirjaa työtunneista. Tehdyt työtunnit on kuitenkin aina hyvä pitää muistissa, jotta voit tarkistaa saaneesi palkkaa kaikesta tekemästäsi työstä ja mahdollisesti sinulle kuuluvat lisät. Erimielisyyksissä myös työntekijän pitämästä tuntikirjanpidosta voi olla hyötyä, varsinkin jos työnantajan kirjanpito ei ole ollut asianmukaista tai luotettavaa. Hyviä tapoja pitää kirjaa tehdyistä työtunneista on esimerkiksi laittaa ne ylös kalenteriin tai excel-taulukkoon.

Työnantajien on pidettävä kirjaa työntekijöiden työtunneista.

Työaikaa voidaan seurata monella tapaa

Työajanseurannalla on Suomessa pitkä historia, koska sekä työnantajat että työntekijät ovat halunneet olla varmoja siitä, että palkka maksetaan tehdyn työn mukaisesti. Kun työstä tuli organisoidumpaa, tarve työajanseurantaan kasvoi. Teollistumisen myötä käyttöön otettiinkin kellokorttikoneet, joilla työntekijät voivat leimata kellokorttiinsa aikaleiman töihin saapuessaan ja töistä lähtiessään.

Nykyisin perinteisiä kellokorttilaitteita käytetään yhä harvemmilla työpaikoilla, kun niiden tilalle on tullut digitaalisia työajanseurantajärjestelmiä. Työntekijät voivat leimata itsensä töihin, tauolle ja vapaa-ajalle leimauspäätteellä, joista tiedot työajoista siirtyvät työnantajalle valmiiksi laskettuina. Näin työnantajan on helppo seurata työntekijän työtunteja ja maksaa palkat. Tehdyt työtunnit saadaan myös kohdistettua esimerkiksi eri asiakkaille tai projekteille. Jos työpaikalla ei ole tarvetta yksityiskohtaiselle työajanseurannalle, työtunneista voidaan pitää kirjaa esimerkiksi excel-taulukossa.

Tarvitaanko työajanseurantaa nykypäivänä?

Työaikakirjanpidolla on paljon hyviä puolia. Esimerkiksi palkkariidoissa selkeä kirjanpito on työaikatietojen ansioista hyvä apuväline. Nykyaikainen työnajanseuranta helpottaa palkanmaksua ja tehtyjen työtuntien laskuttamista asiakkailta.

Teollistumisesta ja kellokorttiajoista ollaan kuitenkin tultu pitkälle ja esimerkiksi asiantuntijatyössä työajanseuranta saatetaan nähdä vain pakollisena velvoitteena. Työpaikan ja työajan käsitteet voivat olla hyvinkin liukuvia. Työntekijä saattaa esimerkiksi hoitaa työasioita työpaikan lisäksi kotonaan ja työmatkoilla. Osa töistä tehdään toimistotyöajan ulkopuolella aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Työajanseuranta on paikallaan, kun esimerkiksi maksetaan palkka tuntien perusteella tai tehdyistä työtunneista laskutetaan asiakasta. Mutta onko lailla tarpeellista velvoittaa seuraamaan kaikkien työntekijöiden työaikaa?

Lähteet:

Työaikalaki
Akava

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista:

Määräaikainen työsuhde

Millainen on hyvä työsopimus?

Mitä työntekijän tulee tietää palkanmaksusta?

Kun työsuhde päättyy – Työntekijän oikeudet irtisanomistilanteessa tai työsopimuksen purkautuessa

Työntekijän sairastuminen

Työaika – Näin työnantaja saa teettää sinulla töitä

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/tyoajanseuranta-velvollisuus/feed/ 0
Työaika – näin työnantaja saa teettää sinulla töitä https://duunitori.fi/tyoelama/tyoaika-nain-tyonantaja-teettaa-toita/ https://duunitori.fi/tyoelama/tyoaika-nain-tyonantaja-teettaa-toita/#respond Mon, 27 Feb 2017 14:44:48 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=26000 tyoaikaTyöajaksi lasketaan kaikki aika, jonka työnantaja velvoittaa sinut tekemään töitä tai olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Työmatkoja ei yleensä lasketa työaikaan. Työajasta säädetään työaikalaissa, jotta työntekijöitä ei voi velvoittaa tekemään liian pitkiä työviikkoja. Työaikalaki koskee niin työ- kuin virkasuhteessa olevia ja pääasiassa kaikki palkansaajat kuuluvat lain piiriin, elleivät he ole johtamistehtävissä. Säännölliselle työajalle on rajat Säännöllinen […]]]> tyoaika

Työajaksi lasketaan kaikki aika, jonka työnantaja velvoittaa sinut tekemään töitä tai olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Työmatkoja ei yleensä lasketa työaikaan. Työajasta säädetään työaikalaissa, jotta työntekijöitä ei voi velvoittaa tekemään liian pitkiä työviikkoja. Työaikalaki koskee niin työ- kuin virkasuhteessa olevia ja pääasiassa kaikki palkansaajat kuuluvat lain piiriin, elleivät he ole johtamistehtävissä.

Säännölliselle työajalle on rajat

Säännöllinen työaika saa olla enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työaika voidaan järjestää myös siten, että se on vuoden aikana keskimäärin 40 tuntia. Poikkeustapauksissa töitä voi olla myös kolmen viikon aikana enintään 120 tuntia tai kahden viikon aikana enintään 80 tuntia. Työehtosopimuksessa voidaan erikseen sopia eri rajoista säännölliselle työajalle, mutta työaika ei saa olla enempää kuin työaikalaissa määrätään.

Kokoaikaiset työntekijät tekevät töitä viisi kokonaista päivää viikossa. Kokoaikaisena työntekijänä saat tehdä siis kahdeksan tuntia päivässä tai esimerkiksi seitsemän ja puoli tuntia, jos työehtosopimuksessa on sovittu toisin. Töitä voi tehdä myös osa-aikaisena, jos työsopimuksessa niin sovitaan. Osa-aikainen työntekijä tekee lyhyempää viikkoa tai lyhyempiä työpäiviä kuin kokoaikaiset työntekijät.

Liukuva työaika tuo joustoa päiviin

Työnantajan kanssa voi työsopimuksessa sopia liukuvasta työajasta, jolloin saat työntekijänä päättää työn alkamis- ja päättymisajan päivittäin sovittujen rajojen puitteissa. Kun liukuvista työajoista sovitaan, on sovittava kiinteästä työajasta, liukumarajoista, lepoaikojen sijoittamisesta sekä siitä, kuinka paljon työajan ylityksiä ja alituksia saa yhteensä kertyä.

Liukuvan työn liukuma-aika saa olla enintään kolme tuntia ja säännöllinen työaika on keskimäärin enintään 40 tuntia. Ylimääräistä työaikaa saa kertyä enintään 40 tuntia. Voit sopia työnantajan kanssa, mitä kertyneelle työnajan ylityksille tehdään. Niitä voidaan vähentää esimerkiksi ylimääräisellä vapaa-ajalla.

liukuva tyoaika
Liukuva työaika tuo joustoa työn tekemiseen.

Lisätyö ja ylityö paikkaavat väliaikaisesti suurempaa työmäärää

Työnantaja saattaa joskus tarvita työpanostasi enemmän kuin olette työsopimuksessa sopineet. Jos olet osa-aikatöissä ja työaikasi alittaa säännöllisen työajan rajat, voit tehdä lisätöitä. Lisätyö on työnantajan aloitteesta sovittua tavallisen työajan lisäksi tehtyä työtä, joka ei kuitenkaan ylitä säännöllisen työajan rajoja. Työnantaja saa teettää lisätöitä vain työntekijän suostumuksella, jos työsopimuksessa ei ole erikseen sovittu mahdollisesta lisätyöstä. Lisätyöstä maksetaan vähintään työntekijälle tavallisesti maksettavaa palkkaa vastaava korvaus.

Ylityöllä tarkoitetaan töitä, jotka ylittävät säännöllisen työajan enimmäismäärät. Jos olet kokopäivätöissä tai tehnyt jo lisätyöt täyteen, voit työnantajan pyytäessä tehdä ylitöitä. Ylitöitä saa teettää vain työntekijän suostumuksella. Ylitöitä saa olla neljän kuukauden aikana enintään 138 tuntia ja koko kalenterivuoden aikana enintään 250 tuntia. Jos teet ylitöitä, sinulla on oikeus saada ylityötunneilta korotettua palkkaa. Päivän kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta on maksettava 50 prosentilla korotettu palkka ja seuraavilta työtunneilta 100 prosentilla korotettu palkka. Voit myös sopia työnantajan kanssa lisä- tai ylityöstä maksettavan palkan vaihtamisesta vapaa-ajaksi.

Lähteet:

Työaikalaki

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista:

Määräaikainen työsuhde

Millainen on hyvä työsopimus?

Mitä työntekijän tulee tietää palkanmaksusta?

Kun työsuhde päättyy – työntekijän oikeudet irtisanomistilanteessa tai työsopimuksen purkautuessa

Työntekijän sairastuminen

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/tyoaika-nain-tyonantaja-teettaa-toita/feed/ 0
Kun työsuhde päättyy ­– työntekijän oikeudet irtisanomistilanteessa tai työsopimuksen purkautuessa https://duunitori.fi/tyoelama/tyosuhde-paattyy-%c2%ad-tyontekijan-oikeudet-irtisanomistilanteessa-tyosopimuksen-purkautuessa/ https://duunitori.fi/tyoelama/tyosuhde-paattyy-%c2%ad-tyontekijan-oikeudet-irtisanomistilanteessa-tyosopimuksen-purkautuessa/#respond Mon, 27 Feb 2017 07:38:38 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25987 paattynyt tyosuhdeTyösuhde voi loppua monesta syystä. Tavallisimpia ovat irtisanominen, työntekijän irtisanoutuminen ja määräaikaisen työsopimuksen päättyminen. Työsopimus voidaan myös purkaa riippumatta siitä, onko työsopimus toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen. Purkaminen päättää työsuhteen heti ja siihen tarvitaan erityisen painava syy. Työsuhteen päättyminen irtisanomiseen tai irtisanoutumiseen Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset päättyvät tavallisesti työsopimuksen irtisanomiseen. Työntekijä voi irtisanoutua ilman erityistä […]]]> paattynyt tyosuhde

Työsuhde voi loppua monesta syystä. Tavallisimpia ovat irtisanominen, työntekijän irtisanoutuminen ja määräaikaisen työsopimuksen päättyminen. Työsopimus voidaan myös purkaa riippumatta siitä, onko työsopimus toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen. Purkaminen päättää työsuhteen heti ja siihen tarvitaan erityisen painava syy.

Työsuhteen päättyminen irtisanomiseen tai irtisanoutumiseen

Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset päättyvät tavallisesti työsopimuksen irtisanomiseen. Työntekijä voi irtisanoutua ilman erityistä perustetta, mutta työnantaja tarvitsee sopimuksen irtisanomiseen lainmukaisen, painavan syyn. Syy irtisanomiselle voi olla esimerkiksi työsuhteen velvoitteiden rikkominen, työntekijän työntekoedellytysten olennainen muuttuminen tai työn tarpeen pysyvä vähentyminen. Jos irtisanominen johtuu työsuhteen velvoitteiden laiminlyönnistä, työntekijälle on ennen irtisanomista annettava varoitus ja mahdollisuus korjata menettelynsä. Työntekijää ei saa irtisanoa sairauden, mielipiteiden tai yhteiskunnallisen toiminnan vuoksi. Irtisanominen työn määrän vähentyessä ei ole oikeutettua, jos työ vähenee vain tilapäisesti tai työnantaja ottaa uusia työntekijöitä.

Sekä työnantajan että työntekijän on työsopimusta irtisanoessaan noudatettava irtisanomisaikaa. Irtisanomisaika riippuu työehtosopimuksesta ja työsopimuksesta. Mikäli irtisanomisajasta ei olla erikseen sovittu, noudatetaan työsopimuslain mukaisia irtisanomisaikoja. Työsopimuksessa voidaan sopia enintään puolen vuoden koeajasta, jonka aikana työsopimus voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa. Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, sillä se on sitova sovitun määräajan loppuun asti. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin halutessaan sopia yhdessä työsopimuksen päättämisestä.

Työsopimuksen purkaminen

Joko työnantaja tai työntekijä voi haluta purkaa työsopimuksen. Työsopimuksen purkaminen on tavallista irtisanomista vakavampi vaihtoehto ja päättää työsuhteen välittömästi. Sekä työnantaja että työntekijä voivat purkaa työsopimuksen, mutta siihen tulee aina olla erittäin painava syy. Työntekijä voi purkaa työsopimuksen, jos häneltä ei voi edellyttää työsopimuksen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Näin on, jos työnantaja rikkoo velvoitteitaan vakavasti esimerkiksi vaarantaen työturvallisuuden. Työnantaja voi purkaa sopimuksen esimerkiksi, jos työntekijä on paljastanut liikesalaisuuksia, laiminlyö velvoitteitaan varoituksista huolimatta tai on päihtyneenä työpaikalla.

tyosuhteen purkaminen
Työsuhde voidaan purkaa, jos työsopimusta on rikottu vakavasti.

Kun työsuhde päättyy

Työsuhteen päättyessä on muutamia asioita, joista työntekijän on hyvä huolehtia. Muista ainakin nämä:

 • Tarkista, että saat viimeisen palkkasi lomakorvauksineen oikein ja viimeistään työsuhteen viimeisenä päivänä, ellei muuta ole sovittu.
 • Pyydä työtodistus tekemästäsi työstä.
 • Palauta työnantajan omaisuus ja huolehdi, että saat oman omaisuutesi työpaikalta.
 • Noudata työsopimuksessa mahdollisesti sovittuja kilpailukieltoa ja salassapitosopimusta.

Lähteet:

Tyosuojelu.fi
Irtisanoutuminen.fi

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista:

Määräaikainen työsuhde

Millainen on hyvä työsopimus?

Mitä työntekijän tulee tietää palkanmaksusta?

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/tyosuhde-paattyy-%c2%ad-tyontekijan-oikeudet-irtisanomistilanteessa-tyosopimuksen-purkautuessa/feed/ 0
Työntekijän sairastuminen https://duunitori.fi/tyoelama/tyontekijan-sairastuminen/ https://duunitori.fi/tyoelama/tyontekijan-sairastuminen/#respond Mon, 27 Feb 2017 07:20:25 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25981 sairauslomaJoskus sairaus tai tapaturma yllättää, etkä voi tehdä töitäsi normaalisti. Sinulla on oikeus sairauslomaan ja se kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Vaikka kuinka olisi työkiireitä, kotiin jääminen on sekä sinun että työnantajan etu. Sinä saat lepoa ja tilaa parantua, etkä tartuta työkavereitasi. Mitä tehdä, jos sairastuu Ilmoita sairastumisesta lähimmälle esimiehellesi mahdollisimman pian, jotta työpaikallasi ollaan tilanteen tasalla […]]]> sairausloma

Joskus sairaus tai tapaturma yllättää, etkä voi tehdä töitäsi normaalisti. Sinulla on oikeus sairauslomaan ja se kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Vaikka kuinka olisi työkiireitä, kotiin jääminen on sekä sinun että työnantajan etu. Sinä saat lepoa ja tilaa parantua, etkä tartuta työkavereitasi.

Mitä tehdä, jos sairastuu

Ilmoita sairastumisesta lähimmälle esimiehellesi mahdollisimman pian, jotta työpaikallasi ollaan tilanteen tasalla ja tarvittaessa saadaan järjestettyä sijainen. Joillekin työnantajille riittää oma ilmoitus muutaman päivän sairauspoissaolosta. Jotkut taas haluavat sairaanhoitajan todistuksen tai lääkärintodistuksen sairaudesta. Työnantajan vaatimuksesta lääkärintodistus on esitettävä. Voit saada lääkärintodistuksen työterveydestäsi tai esimerkiksi kuntasi terveydenhuollosta.

Sinulla on oikeus saada palkkaa sairausajaltasi. Jos työsuhteesi on kestänyt yli kuukauden, saat sairauslomalla täyttä palkkaa. Alle kuukauden työsuhteessa työnantaja voi halutessaan maksaa sinulle puolet normaalista palkasta. Työnantaja maksaa sairastumispäivän ja yhdeksän seuraavan arkipäivän palkan. Joissakin työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittu pidemmistä sairausloman palkan maksuista. Kun työnantajan velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa päättyy, saat Kelalta sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa. Jos työnantajasi maksaa sinulle työsuhteen ehtojen perusteella sairausajan palkkaa, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajallesi. Jos taas palkanmaksu päättyy, Kela maksaa sairauspäivärahan suoraan sinulle.

Pidempi sairastuminen

Työkyvyttömyys saattaa sairauden tai vamman takia pitkittyä. Tällöin työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto tekevät yhteistyötä selvittääkseen, voiko työntekijä palata töihin ja mitä se vaatii työpaikalla. Työnantaja ilmoittaa työterveyshuollolle, kun työntekijä on ollut poissa yhteensä kuukauden ja selvittää, voidaanko työpaikalla tehdä työntekijän paluuta helpottavia järjestelyjä. Työterveyshuolto järjestää neuvottelun työnantajan ja työntekijän kanssa ja laatii lausunnon työntekijän työkyvystä ja mahdollisuuksista palata töihin. Työntekijä toimittaa lausunnon Kelaan. Lausunto tulee toimittaa ennen kuin sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä tai sairauspäivärahan maksaminen päättyy.

 

pitkalta sairauslomalta paluu
Pitkään sairauslomalla olleen töihinpaluuta voidaan helpottaa.

Joskus pitkä sairaus voi liittyä esimerkiksi liikuntaelinvaivoihin tai mielenterveysongelmiin, jolloin liikutaan terveen ja sairaan välimaastossa. Osa työtehtävistä saattaa onnistua hyvin, vaikka työntekijä ei olisikaan täysin työkykyinen. Tällöin lääkäri voi arvioida osasairauspäivärahan sopivaksi vaihtoehdoksi. Osasairauspäivärahalla oleva tekee esimerkiksi puolikasta työviikkoa, josta työnantaja maksaa palkkaa tehtyjen tuntien mukaan ja Kela maksaa osasairauspäivärahan. Osasairauspäivärahaa voidaan käyttää myös pidemmältä sairaslomalta palaamiseen, kun lääkäri katsoo, että työntekijä voi palata osapäivätyöhön vaarantamatta terveyttään. Osasairauspäivärahaa voi saada enintän 72 arkipäivää. Osasairauspäivärahan lisäksi töihin palaamista voi tukea kuntoutus, koulutus, työaikajärjestelyt sekä erilaiset muutokset työtehtävissä ja työn kuormituksessa.

Lähteet:

Kela, kun sairaus pitkittyy
Kela, sairauspäiväraha
Tyoelamaan.fi

 

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista:

Määräaikainen työsuhde

Millainen on hyvä työsopimus?

Mitä työntekijän tulee tietää palkanmaksusta?

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/tyontekijan-sairastuminen/feed/ 0
Mitä työntekijän tulee tietää palkanmaksusta? https://duunitori.fi/tyoelama/palkanmaksu/ https://duunitori.fi/tyoelama/palkanmaksu/#respond Thu, 23 Feb 2017 15:04:47 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25941 palkan laskeminenOn selvää, että työsuhteessa tehdystä työstä maksetaan palkkaa. Palkka maksetaan yleensä rahana. Vastikkeena työstä voi saada lisäksi muita etuuksia, kuten asunto- tai autoedun. Mutta tiedätkö, kuinka paljon palkkaa sinun kuuluisi saada ja milloin se täytyy maksaa? Entä oletko varautunut siihen, jos joskus palkkaa ei maksetakaan niin kuin pitäisi? Vastasimme tärkeimpiin palkkaan liittyviin kysymyksiin. Millä perusteella palkka määräytyy? […]]]> palkan laskeminen

On selvää, että työsuhteessa tehdystä työstä maksetaan palkkaa. Palkka maksetaan yleensä rahana. Vastikkeena työstä voi saada lisäksi muita etuuksia, kuten asunto- tai autoedun. Mutta tiedätkö, kuinka paljon palkkaa sinun kuuluisi saada ja milloin se täytyy maksaa? Entä oletko varautunut siihen, jos joskus palkkaa ei maksetakaan niin kuin pitäisi? Vastasimme tärkeimpiin palkkaan liittyviin kysymyksiin.

Millä perusteella palkka määräytyy?

Palkan suuruus riippuu työntekijän ja työnantajan välisestä sopimuksesta. Jos työsuhteessa sovelletaan sitovaa tai yleissitovaa työehtosopimusta, palkan tulee olla vähintään työehtosopimuksen mukainen. Voit tarkistaa työehtosopimuksen esimerkiksi Finlexistä tai ammattijärjestösi nettisivuilta.

Jos työsuhteessa ei noudateta työehtosopimusta, palkka määräytyy täysin työsopimuksen mukaan. Suomen laissa ei ole määritelty vähimmäispalkkaa tarkasti, vaan työstä on maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Voit käyttää palkkaneuvottelussa apunasi palkkatilastoja tai jonkin työehtosopimuksen palkkamääräyksiä, jos työehtosopimus on lähellä tekemääsi työtä. Jos uskot, että työnantajasi ei suostu maksamaan sinulle tarpeeksi palkkaa, maksettavan palkan tavanomaisuuden ja kohtuullisuuden ratkaisee viime kädessä tuomioistuin.

Kuuluuko palkka saada kahden viikon välein vai kerran kuussa?

Palkanmaksukausi on yleensä kuukauden tai kaksi viikkoa. Jos sinulla on kuukausipalkka, se  tulee maksaa kerran kuukaudessa. Jos palkkasi perusteena on viikkoa lyhyempi aika, esimerkiksi tunti- tai päiväpalkka, palkka on maksettava vähintään kahdesti kuussa. Urakkapalkkaisen palkanmaksukausi saa olla enintään kaksi viikkoa, kun taas provisiopalkkaisen palkanmaksukausi saa olla kuukauden. Jos palkka muodostuu esimerkiksi kuukausipalkan ja provisiopalkan yhdistelmästä, maksukausi saa poikkeuksellisesti olla myös pidempi kuin kuukausi.

Palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jos työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa ei ole sovittu muusta maksupäivästä. Eräpäivän osuessa viikonlopulle tai juhlapyhälle palkka maksetaan edellisenä arkipäivänä. Työsuhteen loppuessa palkka erääntyy työsuhteen päättymispäivänä. Työnantajan tulee jokaisen palkanmaksun yhteydessä antaa sinulle palkkalaskelma, josta voit tarkistaa muun muassa palkanmaksukauden ansiosi ja palkasta tehdyt ennakonpidätykset.

palkkapaivan ostokset
Palkan tulee olla työntekijän käytettävissä palkkapäivänä.

Mitä tehdä, jos palkka on myöhässä?

Oikein laskettu ja erääntymispäivänä maksettu palkka on työnantajan velvollisuus. Kannattaa kuitenkin aina tarkistaa, ettei palkassa ole virheitä. Jos olet esimerkiksi saanut liian vähän tai liikaa palkkaa, pyydä työnantajalta oikaisua palkanmaksuun. Jos et saa sovittua asiaa työnantajasi kanssa, voit pyytää neuvoja ammattiliitoltasi tai aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilta. Mikäli virheellistä palkanmaksua ei saada soviteltua, viimeisenä keinona riita voidaan ratkaista tuomioistuimessa.

Jos olet saanut palkan myöhässä, sinulla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon. Jos huomautat palkan viivästymisestä kuukauden sisällä, työnantajan tulee maksaa palkka kolmen arkipäivän kuluessa. Palkkasaatavat vanhentuvat viidessä vuodessa, jos työsuhde on voimassa. Työsuhteen päätyttyä saatavien kanneaika on kaksi vuotta. Vanhenemisaika katkeaa, jos nostat palkkasaatavistasi kanteen tai muistutat työnantajaasi niistä todistettavasti. Tämän jälkeen alkaa uusi vanhentumisaika.

Lähteet:

Työsuojeluhallinto
Työsopimuslaki

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista:

Määräaikainen työsuhde

Millainen on hyvä työsopimus?

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/palkanmaksu/feed/ 0
Kesätyöpaikat alle 18-vuotiaille – Katso tämän viikon poiminnat! https://duunitori.fi/tyoelama/kesatyopaikat-alle-18-vuotiaille/ https://duunitori.fi/tyoelama/kesatyopaikat-alle-18-vuotiaille/#respond Thu, 23 Feb 2017 14:30:46 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25701 Alle 18-vuotiaana on vaikeaa löytää kesätöitä, sillä valtaosa työnantajista vaatii täysi-ikäisyyttä. Kesätöiden löytäminen ei ole kuitenkaan mahdotonta, vaikka ikää ja työkokemusta ei olisi vielä kertynytkään. Listasimme tähän artikkeliin kesätyöpaikkoja, joihin haetaan alle 18-vuotiaita. Sivuiltamme löydät monia hyödyllisiä vinkkejä, joista voi olla apua kesätöiden etsimisessä, hakemuksen tekemisessä ja työhaastattelussa. Erityisesti nuorelle työntekijälle on tärkeää pitää omista oikeuksista […]]]>

Alle 18-vuotiaana on vaikeaa löytää kesätöitä, sillä valtaosa työnantajista vaatii täysi-ikäisyyttä. Kesätöiden löytäminen ei ole kuitenkaan mahdotonta, vaikka ikää ja työkokemusta ei olisi vielä kertynytkään. Listasimme tähän artikkeliin kesätyöpaikkoja, joihin haetaan alle 18-vuotiaita.

Sivuiltamme löydät monia hyödyllisiä vinkkejä, joista voi olla apua kesätöiden etsimisessä, hakemuksen tekemisessä ja työhaastattelussa. Erityisesti nuorelle työntekijälle on tärkeää pitää omista oikeuksista huolta ja tuntea työntekijän velvollisuudet. Tutustu vaikkapa tähän artikkeliin, niin pääset alkuun työlainsäädännön tuntemisessa.

Seuraa myös Duunitorin sivuja ja eri kesätyöpaikkakaupunkien Facebook-sivuja, joille julkaistaan päivittäin uusia kesätyöpaikkoja. Seuraamalla sivuja varmistat, ettei haluamasi työmahdollisuus mene ohitse!

Onnea kesätyönhakuun!

Katso kaikki alle 18-vuotiaiden työpaikat »

Kesätyöpaikkoja alle 18-vuotiaille:

Positio: Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelu
Työnantaja: Neste Oyj
Sijainti: Porvoo
Hakuaika päättyy: 28.2.2017
Lisätietoja: Harjoittelupaikka tarkoitettu vähintään 15-vuotiaille peruskoululaisille ja lukiolaisille.

Positio: Kesätyöntekijä/Puistotyö
Työnantaja: Kauhavan kaupunki
Sijainti: Kauhava
Hakuaika päättyy: 17.3.2017
Lisätietoja: Kesätöitä puistojen kunnossapitotehtävissä 16-vuotiaille ja vanhemmille.

Positio: Kesäharjoittelija
Työnantaja: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Sijainti: Kotka
Hakuaika päättyy: 9.3.2017
Lisätietoja: Tilaisuus 15-17-vuotiaille tutustua sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen työtehtäviin.

Positio: Museoapulainen
Työnantaja: Savonlinnan kaupunki
Sijainti: Savonlinna
Hakuaika päättyy: 15.3.2017
Lisätietoja: Savonlinnan kaupunki hakee yli 16-vuotiaita kesätyöläisiä myös moniin muihin tehtäviin, joita pääset selaamaan täältä.

Positio: Kesätyöntekijä
Työnantaja: Vaasan kaupunki
Sijainti: Vaasa
Hakuaika päättyy: 28.2.2017
Lisätietoja: Vaasan kaupungin eri virastot palkkaavat yli 16-vuotiaita kesätyöntekijöitä.

Positio: Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelu Mäntän tehtaalla
Työnantaja: Metsä Tissue / co Metsä Group
Sijainti: Mänttä
Hakuaika päättyy: 9.4.2017
Lisätietoja: Kaksi viikkoa kestävä kesätyö 15 vuotta täyttäneille Mäntän tehtaalla.

Positio: Toimistoapulainen
Työnantaja: Kirkkonummen kunta
Sijainti: Kirkkonummi
Hakuaika päättyy: 31.3.2017
Lisätietoja: Kesätyö yhdyskuntatekniikan hallinnossa kahdelle 16 vuotta täyttäneelle nuorelle.

Positio: Kesätyöntekijöitä
Työnantaja: Kauhavan Vuokra-asunnot Oy
Sijainti: Kauhava
Hakuaika päättyy: 17.3.2017
Lisätietoja: Kesätyö kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitotehtävissä 16-vuotiaille.

Katso kaikki alle 18-vuotiaiden työpaikat » 
]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/kesatyopaikat-alle-18-vuotiaille/feed/ 0
Fonectan tiimissä kaveria autetaan – ”Onnistumiset ruokkivat onnistumisia” https://duunitori.fi/tyoelama/fonecta-b2b-tiimit-onnistumiset/ https://duunitori.fi/tyoelama/fonecta-b2b-tiimit-onnistumiset/#respond Thu, 23 Feb 2017 09:35:13 +0000 https://tyoelama.duunitori.fi/?p=22219 Fonecta on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Yritys on ottanut Suomen markkinoilla vankan jalansijan digitaalisen myynnin ja markkinoinnin asiantuntijana, joka rekrytoi nyt uusia tekijöitä. Haastattelimme Fonectalta kolmea Key Account Manageria siitä, mitä työ pitää sisällään. Tämä artikkeli on toteutettu yhteistyössä Fonectan kanssa. Kiinnostaako sinua digitaalisen myynnin ja markkinoinnin maailma? Fonecta etsii nyt tiimeihinsä uusia tekijöitä! Puhelinluetteloista digitalisaation aallonharjalle […]]]>

Fonecta on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Yritys on ottanut Suomen markkinoilla vankan jalansijan digitaalisen myynnin ja markkinoinnin asiantuntijana, joka rekrytoi nyt uusia tekijöitä. Haastattelimme Fonectalta kolmea Key Account Manageria siitä, mitä työ pitää sisällään.

Tämä artikkeli on toteutettu yhteistyössä Fonectan kanssa. Kiinnostaako sinua digitaalisen myynnin ja markkinoinnin maailma? Fonecta etsii nyt tiimeihinsä uusia tekijöitä!

Katso Fonectan avoimet työpaikat  » 

Puhelinluetteloista digitalisaation aallonharjalle

Key Account Manager Tomi Pihlas on ehtinyt työskennellä Fonectalla jo 10 vuotta. Aika on hänen mukaansa tuntunut paljon lyhyemmältä, sillä yritys on muuttunut jatkuvasti. ”Fonecta tänään ei ole lähellekään se sama firma kuin silloin, kun tänne tulin. Koko tarjooma, organisaatio ja aivan kaikki on muuttunut”, hän valottaa. Samaa mieltä on vuosi sitten Key Account Manageriksi siirtynyt Jarmo Kuivaniemi: ”Fonecta on nykyään digitaalisen myynnin ja markkinoinnin ratkaisuja tarjoava asiantuntija. Vanhastaan Fonecta tunnetaan puhelinluetteloista ja numeropalvelusta, mutta ne eivät ole enää se pääjuttu meillä”, hän kertoo.

Myös myyjän työ on muuttunut merkittävästi. Kun ennen myyjä vastasi yksittäisestä, omasta osa-alueestaan, nykyään myyjän tulee hallita koko tuote- ja palveluvalikoima riittävällä tasolla. Näin osataan tunnistaa asiakkaan tarve ja esittää sopivimmat ratkaisut heidän tarpeisiinsa.

Asiakkaan auttaminen innostaa ja motivoi

Fonectalla avainasiakaspäällikön tehtävinä ovat sekä olemassaolevien asiakassuhteiden hoito että uusasiakashankinta. ”Päivät koostuvat yhteydenpidosta asiakkaisiin, asiakaskäynneistä ja buukkaussoitoista”, luettelee Fonectan julkisen sektorin asiakkuuksista vastaava Key Account Manager Marianne Ali. Työpäivään kuuluu myös uusien palveluiden opiskelua ja niiden soveltamista, tarjousten tekoa sekä paperitöiden hoitamista.

”Jokainen päivä on tässä erilainen”, myhäilee Kuivaniemi. ”On hienoa olla mukana vauhdittamassa suomalaisten yritysten liiketoiminnan kasvua. Palkitsevaa on, kun näkee aidosti, että yritys hyötyy meidän toimenpiteistä ja saa tuloksia aikaan”, Kuivaniemi iloitsee. Mieleen ovat jääneet esimerkiksi tilanteet, joissa asiakas on aloittanut digitaalisen markkinoinnin nollasta ja saavuttanut vuoden aikana merkittävää kasvua. Myös Ali ja Pihlas korostavat asiakkaan auttamista.

Koen, että tässä työssä pääsee aidosti auttamaan suomalaisia yrityksiä parantamaan heidän liiketoimintaansa ja nostamaan Suomea ylös suosta!

”Paras palaute työstä tuleekin tyytyväisiltä ja pitkäaikaisilta asiakkaita, jotka jatkavat ja syventävät yhteistyötä. Se, että tulee asiakkaiden kanssa tutuksi ja asiakas luottaa myyjään kuin ystävään, on hyvä motivaattori”, Kuivaniemi erittelee ja jatkaa: ”Fonecta on iso yritys ja tunnettu brändi, ja sitä on ilo edustaa. Kilpailu on toki kovaa, joten myyntityö on haastavaa mutta samalla todella palkitsevaa, kun siinä onnistuu”, hän huomauttaa.

Pihlas vertaa työtä yleisurheiluun. ”Pitää osata monia asioita, mutta sopivassa suhteessa rasitusta ja lepoa, niin tulos kehittyy.” Muutkin painottavat työajan rytmitystä: ”Asiakkailla käyntien lisäksi tulee tehdä myös muut työt, kuten tarjoukset ja muut paperityöt”, Kuivaniemi kertoo. Lisäksi nopeasti muuttuva digitalisaatio edellyttää taitojen jatkuvaa päivitystä. ”Digitaaliset kanavat ja keinot kehittyvät koko ajan, joten tietotaitoa täytyy pitää jatkuvasti yllä. Juuri se tekee tästä mielenkiintoisen”, Pihlas valottaa.

Fonecta key account manager
Fonectan key account managerit työskentelevät digitaalisen myynnin ja markkinoinnin näköalapaikalla. Kuva: Fonecta

Onnistumiset tiimissä ruokkivat onnistumisia

”Fonectalla on hyvät urapolut kehittyä ja kasvaa organisaation mukana”, Kuivaniemi kannustaa. Myös Ali on tyytyväinen urakehitykseensä: ”Pääsin etenemään aika nopeasti ja sain lisää vastuuta jo alussa. Siirryin vastaamaan julkisen sektorin asiakkuuksista jo työurani alkuvaiheessa”, Ali muistelee. ”Mitä isompi yritys, sitä enemmän mahdollisuuksia on. Aina eteneminen ei ole myöskään vertikaalista vaan se voi olla myös horisontaalista, eli saa lisää osaamista ja asiantuntijuutta”, kommentoi Pihlas.

Ala on nopeasti muuttuva, ja työntekijöiden kehittämiseen panostetaankin Fonectalla ahkerasti ja kehittymiskoulutuksia järjestetään säännöllisesti. Lisäksi järjestetään kick-offeja, kuukausittaisia yhteislounaita ja teemapainotteisia virkistystapahtumia. Oman tiimin kanssa pidetään säännölliset myynnin seurantapalaverit maanantaina ja perjantaina. ”Porukka järjestää tapahtumia myös keskenään”, Pihlas kertoo.

Tiimissä on erittäin hyvä henki.

”Meillä on tiimissä erittäin hyvä henki, autetaan kaveria ja jaetaan osaamista”, Pihlas iloitsee. Kaikki haastateltavat korostavatkin hyvää yhteishenkeä ja luonnehtivat ilmapiiriä avoimeksi ja innostavaksi. Toisten onnistumisista tiimissä iloitaan. ”Onnistumiset ruokkivat onnistumisia”, Kuivaniemi hymyilee.

”Hyvällä myyjällä on kaksi korvaa ja yksi suu”

Koska Fonectan palveluvalikoima on laaja, uusille työntekijöille järjestetään kattava perehdytyskoulutus. ”Kun Fonecta on markkinoilla ainoa toimija, jolla on näin laaja tarjooma digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osa-alueelta, ei voida olettaa, että markkinoilta on löydettävissä valmiita osaajia”, Pihlas toteaa. ”Myyntityössä pärjäävät sellaset ihmiset, jotka ovat hyviä kuuntelemaan ja keskustelemaan, niin kutsutut ’hyvät tyypit’. Hyvällä myyjällä on kaksi korvaa ja yksi suu”, Kuivaniemi muistuttaa.

Key Account Managerit suosittelevat työtä sellaisille, joilla on halu auttaa ja halu olla tekemisissä ihmisten kanssa. Työ sopii niille, jotka ovat ahkeria ja innokkaita sekä haluavat oppia uutta digitaalisen maailman myynnistä ja markkinoinnista. ”Sellaiselle henkilölle Fonecta on erinomainen yritys”, Kuivaniemi kannustaa. ”Fonecta tarjoaa laajan näkökulman koko digitaliseen maailmaan – ja täällä on hyvä porukka!” Pihlas summaa.

Haluatko liittyä Fonectan joukkoon ja olla alan ehdotonta kärkeä? Fonecta hakee nyt uusia tekijöitä!

Katso Fonectan avoimet työpaikat  » 

Lue myös media-asiantuntijoiden työstä Fonectalla: ”Motivaatio lähtee asiakkaista ja palosta myyntiin”

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/fonecta-b2b-tiimit-onnistumiset/feed/ 0
Nyt etsitään tekijöitä näihin kesätyöpaikkoihin! https://duunitori.fi/tyoelama/hae-naihin-kesatyopaikkoihin/ https://duunitori.fi/tyoelama/hae-naihin-kesatyopaikkoihin/#respond Wed, 22 Feb 2017 09:06:09 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25909 Haaveiletko kesätyöpaikasta, mutta oikeiden työpaikkojen löytäminen tuntuu hankalalta ja aikaa vievältä? Duunitorin sivuilta löydät uusimmat kesätyöpaikkailmoitukset helposti ja nopeasti. Myös seuraamalla kesätyöpaikkakaupunkien Facebook-sivuja varmistat, ettei haluamasi työmahdollisuus mene ohitse! Julkaisemme joka viikko artikkelin, johon keräämme juuri nyt auki olevia, mielenkiintoisia kesätöitä. Katso myös viikoittain päivittyvä artikkelimme, johon listaamme alle 18-vuotiaiden kesätöitä. Tämän lisäksi löydät sivuiltamme paljon hyödyllisiä vinkkejä kesätöiden etsimiseen. Onnea […]]]>

Haaveiletko kesätyöpaikasta, mutta oikeiden työpaikkojen löytäminen tuntuu hankalalta ja aikaa vievältä? Duunitorin sivuilta löydät uusimmat kesätyöpaikkailmoitukset helposti ja nopeasti. Myös seuraamalla kesätyöpaikkakaupunkien Facebook-sivuja varmistat, ettei haluamasi työmahdollisuus mene ohitse!

Julkaisemme joka viikko artikkelin, johon keräämme juuri nyt auki olevia, mielenkiintoisia kesätöitä. Katso myös viikoittain päivittyvä artikkelimme, johon listaamme alle 18-vuotiaiden kesätöitä. Tämän lisäksi löydät sivuiltamme paljon hyödyllisiä vinkkejä kesätöiden etsimiseen.

Onnea kesätyönhakuun!

Kaikki kesätyöpaikat » » 

Katso nyt nämä kesätyöpaikat Duunitorilta:

Positio: Face to Face -varainhankkija
Työnantaja: Amnesty International Suomen osasto
Sijainti: Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Seinäjoki, Tampere, Turku
Hakuaika päättyy: 15.03.2017
Lisätietoja: Voit hakea kesätöihin haluamallesi kuukaudelle. On mahdollista aloittaa jo ennen kesää osa-aikaisena työntekijänä.

Positio: Arvokuljettajia ja rahankäsittelijöitä
Työnantaja: Loomis
Sijainti: Pääkaupunkiseutu, Kouvola, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta, Turku, Tampere, Pori, Vaasa, Oulu, Rovaniemi
Hakuaika päättyy: 18.03.2017
Lisätietoja: Arvokuljettajalta vaaditaan B-luokan ajokorttia. Vartijakortista on etua, mutta tehtävässä on mahdollisuus hankkia vartijakortti erikseen sovittaessa. Rahankäsittelytyötä tehdään pääosin näyttöpäätteen ääressä.

Positio: Myyjä
Työnantaja: Alko
Sijainti: Yli 60 eri paikkakuntaa ympäri Suomen
Hakuaika päättyy: Katso haun päättymispäivä oman paikkakuntasi ilmoituksesta.
Lisätietoja: Yli 18-vuotiaille asiakaspalveluhenkisille työntekijöille. Työ painottuu iltoihin ja viikonloppuihin. Tuotetuntemuksesta on hyötyä, mutta sitä pääsee myös kartuttamaan työssä.

Positio: Myyjä
Työnantaja: Lidl
Sijainti: Yli 20 eri paikkakuntaa ympäri Suomea.
Hakuaika päättyy: 27.02.2017
Lisätietoja: Katso video, millaista on kesätöissä Lidlillä!

Positio: Huoltamokahvilatyöntekijöitä ja kokkeja kesäksi
Työnantaja: Shell HelmiSimpukka
Sijainti: Ii, JämsäKalajokiKangasalaKokkola, LaitilaLapuaLiperi, MuurameParkanoPorvooRovaniemen SaarenkyläRovaniemen TeollisuustieSaloTurkuÄänekoski
Hakuaika päättyy: 28.02.2017 (joissain toimipisteissä vasta 19.03.2017)
Lisätietoja: Osaan toimipisteistä haetaan kahvilatyöntekijöitä ja kokkeja, osaan jompia kumpia. Katso tarkemmat tiedot ilmoituksesta.

Positio: Kokkeja ja tarjoilijoita laivalle
Työnantaja: Viking Line
Sijainti: Helsinki
Hakuaika päättyy: 28.02.2017
Lisätietoja: ”Teet töitä esim. viikko/viikko-vuorottelulla. Työviikko on intensiivinen, mutta sitä seuraa aina vapaa viikko ja palkkaa maksetaan myös vapaalta viikolta.”

Positio: Siivoojia
Työnantaja: SOL Henkilöstöpalvelut Oy
Sijainti: Yli 50 toimipistettä ympäri Suomea
Hakuaika päättyy: Useissa tapauksissa haku päättyy 12.03.2017, mutta katso tarkemmat tiedot paikkakuntasi ilmoituksesta.
Lisätietoja: Haussa on kesätyöntekijöitä palveluvastaavan, siivoojan, laitos- toimisto ja hotellisiivoojan tehtäviin.

Kaikki kesätyöpaikat » » 
]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/hae-naihin-kesatyopaikkoihin/feed/ 0
”Motivaatio lähtee asiakkaista ja palosta myyntiin” – Tutustu media-asiantuntijoiden työhön https://duunitori.fi/tyoelama/fonecta-b2b-myynti/ https://duunitori.fi/tyoelama/fonecta-b2b-myynti/#respond Wed, 22 Feb 2017 06:22:53 +0000 https://tyoelama.duunitori.fi/?p=23679 Onhan se tiedossa: myyntityössä onnistuminen vaatii yleensä kovaa työtä. Ahkera ja pitkäjänteinen myyjä saa kuitenkin myös palkintonsa. Mikä on B2B-myyntityön suola? Kysyimme tätä Fonectan myyjiltä, jotka tekevät ratkaisumyyntiä puhelimitse. Tämä artikkeli on toteutettu Duunitorin haastattelujen pohjalta yhteistyössä Fonectan kanssa. Fonecta rekrytoi nyt media-asiantuntijoita! Ratkaisumyyntiä puhelimessa – “Asiakasta on osattava kuunnella” “Teetkö siis työksesi puhelinmyyntiä?” Kun Fonectan […]]]>

Onhan se tiedossa: myyntityössä onnistuminen vaatii yleensä kovaa työtä. Ahkera ja pitkäjänteinen myyjä saa kuitenkin myös palkintonsa. Mikä on B2B-myyntityön suola? Kysyimme tätä Fonectan myyjiltä, jotka tekevät ratkaisumyyntiä puhelimitse.

Tämä artikkeli on toteutettu Duunitorin haastattelujen pohjalta yhteistyössä Fonectan kanssa. Fonecta rekrytoi nyt media-asiantuntijoita!

Hae Media-asiantuntijaksi digimyyntiin »

Ratkaisumyyntiä puhelimessa – “Asiakasta on osattava kuunnella”

“Teetkö siis työksesi puhelinmyyntiä?” Kun Fonectan media-asiantuntija Petro Pyykkö kertoi ensi kertaa työstään kavereilleen, olivat he hieman ennakkoluuloisia. Muistikuvissa pyörivät omat kokemukset lehtimyynnistä, jota osa oli joskus aikaisemmin kokeillut. B2B-myyjän työnkuva ja esimerkiksi lehtimyynti ovat kuitenkin kuin yö ja päivä. B2B-myynnissä keskiössä on tuotteiden sijasta asiakkaalle parhaan ratkaisun löytäminen ja sitä kautta asiakkaan liiketoiminnan kasvu. Asiakaskuntakin on erilainen: Fonectan media-asiantuntijat asioivat kuluttajien sijasta esimerkiksi markkinointipäättäjien kanssa. “Kuunnellaan asiakasta ja tarjotaan ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Keskustellaan ja pyritään oikeasti olemaan apuna ja tukena”, Pyykkö kuvaa.

Media-asiantuntijat myyvät Fonectalla digitaalisia ratkaisuja asiakkaille esimerkiksi Fonectan omia palveluita hyödyntäen. Lisäksi asiakkaita autetaan muun muassa kotisivujen luomisessa, Google- tai Facebook-mainonnassa, hakukoneoptimoinnissa tai esimerkiksi yritysrekisterin luomisessa. Tarjooma perustuu aina asiakkaan liiketoiminnalliseen tilanteeseen. Myyjien arkeen kuuluvat sekä uusasiakashankinta että yhteydenpito jo olemassa oleviin asiakkaisiin. “Aamu on mielestäni parasta aikaa soittaa, sillä energiatasot ovat silloin korkeimmillaan”, Pyykkö sanoo.

duunitori-2
Petro Pyykkö kokee, että myyntityö on helpompaa tunnetussa yrityksessä.

Pyykkö kuvailee myyntiä “fiilislajiksi”: “Fiiliksen täytyy olla koko ajan korkealla, jotta pystyy myymään ja jaksaa olla ahkera. Jos ei jaksa soittaa, niin on aika mahdotonta tehdä tuloksia. Myynti on haastavaa, mutta jos sen jaksaa tehdä ja on innostunut siitä, niin se on erittäin palkitsevaa.” On kuitenkin inhimillistä, että joka päivä ei olla parhaimmillaan. Tällaiset päivät Pyykkö kääntää voitoksi tarttumalla puhelimeen tarmolla, ja kun hyvä keskustelu syntyy, tuo se hyvän boostin koko loppupäivälle. Kaupan saaminen maaliin toimii tietenkin yhtä lailla!

Motivaatio lähtee asiakkaista, palosta myyntiin ja mahdollisuudesta vaikuttaa omiin tuloihin

“Mieleenpainuvin hetki tähän mennessä on ollut asiakkaan kanssa, jonka kanssa olen pitkään tehnyt yhteistyötä. Kyllä se laittoi veren kiertämään, kun asiakas soitti, että oli klousannut ison kaupan. Tuli todella hyvä fiilis”, kertoo Fonectalla B2B-myynnissä nyt neljä vuotta työskennellyt Paula Löf. Löfille työn mielekkyys löytyy juuri asiakkaista: parasta on, kun pystyy olemaan avuksi ratkaisemalla asiakkaan ongelman ja toteuttamalla onnistuneita kampanjoita.

profiilikuva_paula_lof
Paula Löfille motivaatio työhön syntyy asiakkaista.

Löf kuvailee asiakkaitaan erilaisiksi. Osa heistä on hyvinkin vaativia ja erittäin tietoisia digimaailman haasteista ja uusimmista tuulista. Silloin keskustelut ovat syvällisimpiä, kun asiakas on heti samalla aaltopituudella. “Vastaavasti osa seuraa alan kehitystä vähemmän. On aina hieno luottamuksen osoitus, kun asiakas avautuu tilanteestaan ja haasteistaan.” Mikä sitten saa tsemppaamaan, jos on itse esimerkiksi väsynyt? “Se on tietynlainen palo tähän myyntityöhön, joka itsellä on”, Löf vastaa.

Myynnissä kiehtovat myös tienaamismahdollisuudet ja sen haastavuus. “Palkka ei ole joka kuukausi sama. Omalla ahkeruudellaan voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon tienaa. Myynti on myös haastavaa: joka päivä kohtaa uusia haasteita, jotka pitävät tämän työn mielenkiintoisena”, Pyykkö toteaa. Myynti on kiinnostanut nuorta miestä jo pienestä asti. Myyntityössä kehittyminen on helppo huomata jo suoraan tehdystä tuloksesta, ja koko ajan on mahdollista tulla paremmaksi. “Kyllä nyt huomaa, kun kolme ja puoli vuotta on mennyt, että olen ihan erilainen myyjä kuin silloin alussa”, Pyykkö pohtii.

Persoona ja kontakti asiakkaaseen avainasemassa

Myyntityö Fonectalla on haastateltavien mukaan hektistä, mutta toimimaan pystyy myös omassa tahdissa. Tiivis työyhteisö ja rento, välitön ilmapiiri houkuttelevat töihin joka aamu. Löfin päivä alkaa parhaiten siten, että hän tulee työpaikalle hieman aikaisemmin ja käy rauhassa läpi päivän agendaa. Media-asiantuntijoiden arkeen kuuluu lähes jokapäiväinen lyhyt aamupalaveri, jossa käydään läpi tulevaa päivää ja mahdollisia muutoksia. Päivän aikana kontaktoidaan uusia ja olemassa olevia asiakkaita pääasiassa puhelimitse ja sähköpostitse, tehdään tarjouksia ja tarkastellaan käynnissä olevia kampanjoita.

Myyjien joukosta löytyy eri ikäisiä tekijöitä erilaisilla taustoilla, mikä tuo taloon Löfin mielestä rikkautta. Työt aloittaessaan Pyyköllä oli aikaisempaa kokemusta esimerkiksi asiakaspalvelusta ja Löfillä muun muassa B2C-myynnistä. “Tässä työssä persoona ja se, miten asiakkaaseen saa kontaktin, merkitsevät”, Löf kuvailee. Menestyäkseen myyntityössä ei siis välttämättä tarvita vastaavaa taustaa, sillä työssä oppii koko ajan uutta. Kun myynti imaisee mukaansa, asiakkaiden liiketoimintaa alkaa ymmärtää enemmän ja enemmän, jolloin heidän tarpeisiinsa on yhä helpompi vastata.

Millainen henkilö pärjää B2B-myynnissä? Löfin mukaan tarvitaan positiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Myyjien tulee konsultoida, keskustella ja jättää asiakkaalle tilaa kertoa. “Suosittelen tätä työtä henkilölle, jolla on hyvä huumorintaju ja joka osaa joustaa ja muuntautua esimerkiksi asiakkaan tietotason mukaisesti”, Löf summaa.

Heräsikö kiinnostus myyntityöhön? Voit alkaa luomaan uraasi myynnin parissa vaikka heti!

Hae Media-asiantuntijaksi digimyyntiin »

Lue myös Key Account Managereiden työstä Fonectalla: Fonetan tiimissä kaveria autetaan – ”Onnistumiset ruokkivat onnistumisia”

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/fonecta-b2b-myynti/feed/ 0
Mitä jos kesätyöpaikkaa ei kuulukaan? https://duunitori.fi/tyoelama/jos-kesatyopaikkaa-ei-kuulukaan/ https://duunitori.fi/tyoelama/jos-kesatyopaikkaa-ei-kuulukaan/#respond Mon, 20 Feb 2017 13:20:07 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25823 KesatyotonKesätyönhakijoita on vuosittain enemmän kuin avoimia kesätyöpaikkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle halukkaalle ei valitettavasti riitä kesätöitä. Jos et tänä vuonna saanutkaan toivomaasi kesätyötä, älä huoli. Ehdit kyllä tehdä töitä myöhemminkin ja kesän aikana voit kehittää itseäsi myös muilla tavoin. Toimettomaksi ei kannata jäädä, sillä kiinnostavia vaihtoehtoja riittää! Jos kesätöitä ei ole, voit vaikkapa opiskella, […]]]> Kesatyoton

Kesätyönhakijoita on vuosittain enemmän kuin avoimia kesätyöpaikkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle halukkaalle ei valitettavasti riitä kesätöitä. Jos et tänä vuonna saanutkaan toivomaasi kesätyötä, älä huoli. Ehdit kyllä tehdä töitä myöhemminkin ja kesän aikana voit kehittää itseäsi myös muilla tavoin. Toimettomaksi ei kannata jäädä, sillä kiinnostavia vaihtoehtoja riittää!

Jos kesätöitä ei ole, voit vaikkapa opiskella, tehdä vapaaehtoistöitä tai toteuttaa villeimpiä unelmiasi. Myös raha-asiat järjestyvät, vaikka töitä ei olisikaan. Jos opiskelet kesällä, voit hakea kesäopintotukea. Kesätyötön opiskelija voi hakea tiukan paikan tullen myös toimeentulotukea. Lue lisää kesäopintotuesta.

Kesätöitä voi hakea kesälläkin

Vaikka kesäsi alkaisikin ilman työpaikkaa, se ei tarkoita sitä, että töitä ei olisi koko loppukesänä. Seuraa avoimia kesätyöpaikkoja koko kesän ajan. Kiinnostava työnantaja voi huomata kesken kesän, että töitä olisikin vielä yhdelle tai jonkun palkkaama kesätyöntekijä saattaa syystä tai toisesta joutua lopettamaan työt. Löydät avoimia työpaikkoja esimerkiksi duunitorin sivuilta ja sosiaalisesta mediasta. Selaa parhaita kesätyönantajia!

Edistä uraasi tai opintojasi kesäopinnoilla

Monet yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä jotkut toisen asteen oppilaitokset tarjoavat mahdollisuuden opiskeluun myös kesällä. Saat opintojasi edistettyä ja jos oikein ahkeroit, saatat kesäopintojen ansiosta valmistua aikaisemmin. Ja mikä parasta, jos opiskelet tarpeeksi, voit olla oikeutettu opintotukeen myös kesän aikana! Jos sinun koulusi ei tarjoa kesäopintoja, voit opiskella esimerkiksi kaikille avoimissa kesäyliopistoissa tai -lukioissa.

Toinen vaihtoehto on käydä työllistymisen kannalta hyödyllisiä kursseja. Vaaditaanko alallasi tai toivomillasi työpaikoilla esimerkiksi ensiapuosaamista, anniskelu- tai hygieniapassia? Käytä kesälomasi hyödyksi, hanki tarvittava osaaminen ja ensi kesänä sinulla on entistä paremmat mahdollisuudet saada kesätöitä! Voit oppia urasi kannalta hyödyllisiä taitoja myös esimerkiksi kansalaisopiston kursseilla.

Edistä itsellesi merkityksellisiä asioita ja hanki kokemusta vapaaehtoistyöstä

Vapaaehtoistöitä voi tehdä laidasta laitaan myös kesällä. Kiinnostaako sinua esimerkiksi vanhusten hyvinvoinnin, eläinten oikeuksien tai kehitysmaiden lasten asioiden edistäminen? Myös vapaaehtoistyö on hyvää työkokemusta, ja pääset työskentelemään itsellesi merkityksellisten asioiden parissa! Vapaaehtoistöitä löytyy niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Katso, millaisia tehtäviä esimerkiksi Unicefilla, Punaisella Ristillä tai Animalialla on tarjota. Ulkomaiden vapaaehtoistöitä löytyy muun muassa Kilroy Travelsin sivuilta.

nauti kesasta
Muista myös nauttia kesästä!

Älä pode huonoa omaatuntoa lomailusta

Voit myös hyvillä mielin keskittyä lomasta nauttimiseen. Koska koulujen kesälomat ovat pitkiä, ehdit hyvin opetella uusia taitoja, harrastaa ja kerätä ainutlaatuisia kokemuksia. Myöhemmin työelämässä pitkien lomien saaminen ei ole enää niin helppoa. Nauti siis kesästä, äläkä ota turhaa stressiä, vaikka et saisikaan kesätöitä!

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista:

Mistä löytää unelmien kesätyö?

Ensimmäisen kesätyöpaikan hakeminen

Älä sulaudu kesätyöhakijoiden massaan – näin jäät rekrytoijan mieleen

8 vinkkiä kesätyön nappaavan CV:n kirjoittamiseen

Tee kesätyöhakemus, joka herättää kiinnostuksen – katso vinkit!

Pääsitkö kesätyöhaastatteluun? Näin onnistut!

Näin hyödynnät sosiaalista mediaa hakiessasi kesätöitä

Etkö saa vastausta kesätyöhakemuksiisi? Näillä vinkeillä pääset haastatteluun!

Kesätyöntekijän muistilista – näin varmistat, että kesätyösi sujuu ongelmitta

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/jos-kesatyopaikkaa-ei-kuulukaan/feed/ 0
Millainen on hyvä työsopimus? https://duunitori.fi/tyoelama/millainen-on-hyva-tyosopimus/ https://duunitori.fi/tyoelama/millainen-on-hyva-tyosopimus/#respond Mon, 20 Feb 2017 12:42:05 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25830 Solmittu tyosopimusTyösopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jolla työntekijä sitoutuu tekemään töitä palkkaa vastaan. Sopimuksessa määritellään myös muita tärkeitä asioita, kuten työajat ja työntekopaikka. Työsopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisenä, mutta se olisi varmuuden vuoksi hyvä tehdä aina kirjallisena. Huolehdi, että sopimuksessa on perusasiat kunnossa Työsopimuksessa on hyvä olla selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Näitä […]]]> Solmittu tyosopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jolla työntekijä sitoutuu tekemään töitä palkkaa vastaan. Sopimuksessa määritellään myös muita tärkeitä asioita, kuten työajat ja työntekopaikka. Työsopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisenä, mutta se olisi varmuuden vuoksi hyvä tehdä aina kirjallisena.

Huolehdi, että sopimuksessa on perusasiat kunnossa

Työsopimuksessa on hyvä olla selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Näitä ovat:

 • työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka,
 • työnteon alkamisajankohta,
 • määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika ja peruste määräaikaisuudelle,
 • mahdollinen koeaika,
 • työntekopaikka tai selvitys siitä, miten työntekijä työskentelee useissa eri kohteissa,
 • pääasialliset työtehtävät,
 • sovellettava työehtosopimus,
 • perusteet palkan tai muun vastikkeen määräytymiselle ja palkanmaksukausi,
 • säännöllinen työaika,
 • vuosiloman määräytyminen,
 • irtisanomisaika tai perusteet sen määräytymiselle.

Jos näistä asioista ei ole sovittu työsopimuksessa, työnantajan täytyy antaa niistä erillinen selvitys ensimmäisen palkanmaksukauden loppuun mennessä.

Koeaika ei ole pakollinen, mutta työsopimuksessa voidaan erikseen sopia enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Sen aikana kumpikin osapuoli voi vielä halutessaan purkaa työsopimuksen. Työnantaja voi lisätä työsopimukseen myös salassapito- tai kilpailukieltoehtoja, joissa kielletään esimerkiksi työnantajan asioden kertominen eteenpäin tai kilpailevan yritystoiminnan perustaminen. Työsopimuksessa ei saa olla ehtoja, jotka ovat alan yleissitovan työehtosopimuksen vastaisia. Jos tällaisia ehtoja kuitenkin laitetaan työsopimukseen, niiden sijasta noudatetaan työehtosopimuksen määräystä.

Erilaiset työsopimukset sopivat erilaisiin tilanteisiin

Työsopimukset ovat aina voimassa toistaiseksi, ellei erikseen sovita määräaikaisesta työsuhteesta. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tarkoittaa sitä, että työsuhde pysyy voimassa, kunnes työnantaja tai työntekijä irtisanoo työsopimuksen. Määräaikaisessa työsopimuksessa taas on ennalta sovittu milloin työsuhde päättyy. Määräaikaisia työsopimuksia käytetään esimerkiksi projekteissa, kesätöissä ja sijaisuuksissa. Työnantaja ei saa tehdä määräaikaista työsopimusta ilman perusteltua syytä.

Työsopimuksessa voidaan sopia kokoaikaisesta työstä tai osa-aikatyöstä. Kokoaikaisessa työsopimuksessa sovitaan, että työntekijä tekee viisi kokonaista työpäivää viikossa. Osa-aikainen työntekijä taas tekee sopimuksen mukaisesti vähemmän tunteja viikossa. Jos työnantaja tarvitsee myöhemmin lisää työntekijöitä tehtäviin, jotka sopisivat osa-aikaiselle työntekijälle, työnantajan on tarjottava työtä ensin hänelle.

tyosopimuksen allekirjoittaminen
Lue työsopimus huolella läpi ennen allekirjoittamista.

Ennen työsopimuksen allekirjoittamista

Vaikka myös suullinen työsopimus on pätevä, sopimus kannattaa aina tehdä kahtena kappaleena kirjallisena. Näin sekä työnantajalle että työntekijälle jää mustaa valkoisella siitä, mitä on sovittu. Mahdollisissa ongelmatilanteissa sovitut asiat on helppo tarkistaa kummankin allekirjoituksella varustetusta työsopimuksesta. Ennen kuin allekirjoitat sopimusta, lue se huolellisesti läpi. Tarkista, että sopimuksessa on kaikki kohdat samalla tavalla, kun työnantajan kanssa on puhuttu. Katso, että sopimuksesta ei puutu mitään tärkeää ja että se ei sisällä kohtuuttomia ehtoja.

Tarkista myös, tuleeko työsuhteessasi sovellettavaksi jokin yleissitova työehtosopimus. Jos työsuhteessa ei ole noudatettavaa työehtosopimusta, mikään ei takaa esimerkiksi palkankorotuksia, lomarahaa tai perhevapaiden ajan palkkaa. Näistä asioista voidaan kuitenkin sopia työsopimuksessa, vaikka mitään työehtosopimusta ei tarvitsisikaan noudattaa. Tutustu lisäksi mahdollisiin kilpailukieltoihin tarkasti. Tiukka kilpailukielto saattaa vaikeuttaa työllistymistäsi tai yrittäjyyttä työsuhteen jälkeen.

Lähde:

Työsopimuslaki
Ekonomi

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/millainen-on-hyva-tyosopimus/feed/ 0
Määräaikainen työsuhde https://duunitori.fi/tyoelama/maaraaikainen-tyosuhde/ https://duunitori.fi/tyoelama/maaraaikainen-tyosuhde/#respond Mon, 20 Feb 2017 12:32:13 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25837 maaraaikainen tyosopimusMääräaikainen työsuhde on työsuhde, jonka päättymisaika on ennalta tiedossa. Määräaikaisia työsopimuksia käytetään esimerkiksi kesätöissä, sijaisuuksissa ja väliaikaisissa projekteissa. Määräaikaisen työsopimuksen käyttöä on rajoitettu työsopimuslaissa, jotta työnantaja ei voi kiertää niiden avulla työntekijän irtisanomissuojaa tai käyttää määräaikaista työvoimaa perusteetta. Määräaikaiselle työsuhteelle tarvitsee aina syyn Työnantaja saa solmia määräaikaisen työsopimuksen vain perustellusta syystä. Perusteita työsuhteen määräaikaisuudelle voivat […]]]> maaraaikainen tyosopimus

Määräaikainen työsuhde on työsuhde, jonka päättymisaika on ennalta tiedossa. Määräaikaisia työsopimuksia käytetään esimerkiksi kesätöissä, sijaisuuksissa ja väliaikaisissa projekteissa. Määräaikaisen työsopimuksen käyttöä on rajoitettu työsopimuslaissa, jotta työnantaja ei voi kiertää niiden avulla työntekijän irtisanomissuojaa tai käyttää määräaikaista työvoimaa perusteetta.

Määräaikaiselle työsuhteelle tarvitsee aina syyn

Työnantaja saa solmia määräaikaisen työsopimuksen vain perustellusta syystä. Perusteita työsuhteen määräaikaisuudelle voivat olla esimerkiksi kausiluonteinen työ, sijaisuus, määräaikainen projekti tai oppilaitoksen työharjoitteluaika. Pitkäaikaistyöttömän kanssa määräaikaisen työsopimuksen saa tehdä myös ilman perusteita. Tällöin palkattavan työntekijän on oltava ollut edelliset 12 kuukautta työttömänä työnhakijana. Pitkäaikaistyöttömän kanssa saa sopia määräaikaisesta työsuhteesta enintään vuodeksi. Jos työsuhde kestää alle vuoden, sen saa vuoden sisällä uusia enintään kahdesti, eikä sopimusten kesto saa olla yhteensä yli vuotta. Työntekijän aloitteesta työsopimus voidaan tehdä määräaikaisena ilman erityisiä perusteluja.

Työnantaja ei saa käyttää määräaikaisia työsopimuksia toistuvasti ilman syytä. Ketjutetut perusteettomasti määräaikaiset työsopimukset voidaan katsoa jatkuvaksi työvoiman tarpeeksi, jolloin työsuhdetta voidaan pitää toistaiseksi voimassa olevana.

Määräaikaisen työsopimuksen erityispiirteet

Jos määräaikainen työ kestää yli kuukauden, työnantajan on kerrottava työntekijälle joko työsopimuksessa tai erillisessä selvityksessä työsopimuksen päättymisaika tai arvio siitä sekä peruste määräaikaisuudelle. Määräaikainen työsuhde päättyy ilman erillistä ilmoitusta, kun sopimuksen määräaika päättyy tai sovittu työ valmistuu. Jos tarkka päättymisajankohta ei ole tiedossa, työnantajan on ilmoitettava työsopimuksen päättymisestä heti, kun ajankohta on tiedossa. Yli viideksi vuodeksi tehty määräaikainen työsopimus irtisanotaan samalla tavalla kuin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Jos määräaikainen työsuhde kestää alle vuoden, koeaika saa olla korkeintaan puolet työsuhteen kestosta. Yli vuoden pituisissa työsuhteissa koeaika saa olla korkeintaan kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää tulee kohdella tasa-arvoisesti muiden työntekijöiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että määräaikaisen työntekijän työehdot eivät saa olla epäedullisempia kuin muilla ilman asiallista syytä.

Määräaikainen työntekijä on tasa-arvoiden muiden kanssa.

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Työnantaja tai työntekijä eivät voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta kesken työsuhteen. Käytännössä työsuhteen lopettamisesta voidaan neuvotella ja työsuhde voidaan irtisanoa työnantajan ja työntekijän yhteisellä päätöksellä.  Jos työsopimuksessa on määritelty koeaika, työsopimus voidaan irtisanoa sen aikana myös määräaikaisessa työsuhteessa.

Jos työnantaja tai työntekijä purkaa määräaikaisen työsopimuksen ilman toisen suostumusta, sopimuksen rikkojan tulee korvata toiselle aiheuttamansa vahinko. Työntekijä voi joutua korvaamaan esimerkiksi uuden työntekijän rekrytoinnista aiheutuvia kuluja. Työntekijän saama korvaus riippuu muun muassa ansion menetyksestä, työntekijän mahdollisuudesta saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä sekä siitä, miten työnantaja on toiminut irtisanomisen kanssa.

Lähde:

Työsopimuslaki

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/maaraaikainen-tyosuhde/feed/ 0
Osa-aikainen työskentely työttömänä ja vapaaehtoistyö https://duunitori.fi/tyoelama/osa-aikatyo-ja-vapaaehtoistyo-tyottomana/ https://duunitori.fi/tyoelama/osa-aikatyo-ja-vapaaehtoistyo-tyottomana/#respond Mon, 20 Feb 2017 07:47:37 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25831 Osa-aikatyö työttömänäTyötön voi tehdä työttömyysaikanaan töitä, mutta tulot vaikuttavat maksettaviin työttömyyskorvauksiin. Kerromme, mitä vaikutuksia tuloilla on etuuksiin. Artikkeli on osa työttömän tietopakettia, johon kokoamme vastauksia yleisimpiin työttömyyttä koskeviin kysymyksiin. Osa-aikatyö ja työttömyyskorvaus Työttömyysaikana tekemäsi osa-aikatyö tai sivutyö ja niistä saatavat palkat vaikuttavat työttömyyskorvauksiisi. Samoin jotkin sosiaalietuudet ja pääomatulot vaikuttavat työttömyyskorvauksiin. Muistathan, että työttömyysetuuksistakin maksetaan veroa. Tulojen […]]]> Osa-aikatyö työttömänä

Työtön voi tehdä työttömyysaikanaan töitä, mutta tulot vaikuttavat maksettaviin työttömyyskorvauksiin. Kerromme, mitä vaikutuksia tuloilla on etuuksiin. Artikkeli on osa työttömän tietopakettia, johon kokoamme vastauksia yleisimpiin työttömyyttä koskeviin kysymyksiin.

Osa-aikatyö ja työttömyyskorvaus

Työttömyysaikana tekemäsi osa-aikatyö tai sivutyö ja niistä saatavat palkat vaikuttavat työttömyyskorvauksiisi. Samoin jotkin sosiaalietuudet ja pääomatulot vaikuttavat työttömyyskorvauksiin. Muistathan, että työttömyysetuuksistakin maksetaan veroa.

Tulojen vaikutukset koskevat yhtälailla peruspäivärahaa, ansiosidonnaista päivärahaa eli ansiopäivarahaa sekä työmarkkinatukeakin. Etuuksien välillä on kuitenkin eroa siinä, miten tulosi vaikuttavat maksettaviin tukiin. Mikäli olet työttömyyskassan jäsen, sinun kannattaa kysyä neuvoa osa-aikatyöskentelyyn ja ansiopäivärahasi maksuun liittyviin kysymyksiin suoraan kassastasi. Perustietoa eri työttömyysetuuksista löydät sarjan aiemmasta artikkelista.

Tulojen vaikutus Kelan työttömyyskorvauksiin

Kelan perussääntö on, että jokainen palkkana maksettu euro vähentää peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea 50 senttiä. Työtuloon lasketaan palkan lisäksi mukaan muut palkkiot, verolliset kulukorvaukset, luontoisedut yms.

Työtulosi sovitellaan yhteen peruspäivärahan tai työmarkkinatuen kanssa 4 viikon välein. Tarkastelun aikaväliä kutsutaan sovittelujaksoksi, kun taas työtulon ja työttyömyysetuuden yhdistelmää sanotaan sovitelluksi työttömyysetuudeksi, esimerkiksi sovitelluksi työmarkkinatueksi.

Mikä ihmeen suojaosa?

Voit tienata 300 €/kk bruttona eli ennen veroja ilman, että tulo vähentää työttömyysturvasi määrää. Tätä kutsutaan suojaosaksi. Jos tarkastelujaksona on 4 viikkoa, on suojaosa 279 €. Muista aina ilmoittaa kaikki työtulosi Kelaan tai työttömyyskassaasi, vaikka tulot eivät ylittäisi suojaosaa.

Osa-aikatyön nippelit ja nappelit.
Sinulla on enemmän työttömyyskorvauksissa huomioon otettavia asioita, jos sinulla on sivutuloja tai aktiivisia sosiaalietuuksia.

Pääomatulot, kuten vuokratulot, ja työmarkkinatuki

Tarveharkintaisen työmarkkinatuen maksamiseen vaikuttavat myös pääomatulot, joita ovat esimerkiksi vuokra-, metsä-, osinkotulot osakkeista. Tulorajaan vaikuttaa se, asutko yksin ja onko sinulla lapsia.

Harkinnassa otetaan huomioon myös tulot, jotka on hankittu työttömyysjakson ulkopuolella. Lisäksi joissakin tilanteissa pääomatulot eivät vaikuta työmarkkinatukeen mitenkään.

Sosiaalietuudet, jotka eivät vaikuta työttömyyskorvauksiin

Kela on määritellyt erikseen sosiaalietuudet, jotka eivät vaikuta työttömyyskorvauksien suuruuteen. Näitä etuuksia ovat peruspäivärahan ja työmarkkinatuen kohdalla:

 • lapsilisä
 • elatusapu tai -tuki
 • yleinen asumistuki tai eläkkeensaajan asumistuki
 • toimeentulotuki
 • eläkettä saavan hoitotuki tai vammaistuki
 • tapaturmavakuutuslain mukaan maksettu haittaraha, sotilasavustus ja sotilasvammalain mukainen elin- tai täydennyskorko.

Sekä peruspäivärahan osalta lisäksi:

 • perhe-eläke
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke

Työtön ja vapaaehtoistyö tai talkootyö

Et menetä työttömyyskorvauksiasi vapaaehtois- tai talkootöissä. Yleensä riittää, että kerrot vapaaehtoistyön tekemisestä TE-keskuksessa siellä käydessäsi. Voit tehdä näitä arkeesi iloa antavia töitä, kunhan työ on työttömyysturvalain mukaista palkatonta, tavanomaista yleishyödyllistä vapaaehtois- tai talkootyötä.

Muista, että menetät oikeutesi työttömyyskorvauksiin, jos et vapaaehtoistyön takia hae tai voi vastaanottaa kokoaikatyötä. Vapaaehtoistyö ei voi olla sellaista, joka normaalisti tehtäisiin työsuhteessa tai yrittäjänä. Jos olet tästä epävarma, kysy tarkennuksia TE-toimistosta.

Normaalisti vapaaehtois-ja talkootöiden tunnusmerkkeinä pidetään palkattomuutta, yleishyödyllisyyttä ja auttamista. Vapaaehtoistöissä saamasi tarjoilut ja niihin mahdolliset kulukorvaukset ovat myös sallittuja.

Tarkempia ohjeita työttömän vapaaehtois- ja talkootyöhön löydät tältä TE-keskuksen sivulta.

Lähteet:
TE-keskus
Kela
YTK työttömyyskassa

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/osa-aikatyo-ja-vapaaehtoistyo-tyottomana/feed/ 0
Kingijengi tarjoaa rempseän työyhteisön ja upeat etenemismahdollisuudet https://duunitori.fi/tyoelama/burger-king-kingijengi/ https://duunitori.fi/tyoelama/burger-king-kingijengi/#respond Fri, 17 Feb 2017 09:08:11 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25458 BURGER KING® -ravintolaketju laajenee nopeasti Suomessa ja rekrytoi uusia vuoropäälliköitä. Saadakseen käsityksen vuoropäällikön työstä ja Burger Kingistä työpaikkana, Duunitorin toimittaja jalkautui ketjun kahteen ravintolaan Helsingissä. Artikkeli on toteutettu Duunitorin haastattelujen pohjalta yhteistyössä Burger Kingin kanssa. Pelipaikka Kingijengistä Duunitorin toimittaja sai mahdollisuuden haastatella kahta Helsingissä työskentelevää vuoropäällikköä, Emilia Vinniä ja Keijo Saukkoa. Malmin ravintolassa työskentelevä Emilia […]]]>

BURGER KING® -ravintolaketju laajenee nopeasti Suomessa ja rekrytoi uusia vuoropäälliköitä. Saadakseen käsityksen vuoropäällikön työstä ja Burger Kingistä työpaikkana, Duunitorin toimittaja jalkautui ketjun kahteen ravintolaan Helsingissä.

Artikkeli on toteutettu Duunitorin haastattelujen pohjalta yhteistyössä Burger Kingin kanssa.

Hae vuoropäälliköksi Burger Kingiin »

Pelipaikka Kingijengistä

Duunitorin toimittaja sai mahdollisuuden haastatella kahta Helsingissä työskentelevää vuoropäällikköä, Emilia Vinniä ja Keijo Saukkoa. Malmin ravintolassa työskentelevä Emilia on tismalleen sellainen henkilö, jonka kuvittelisikin työskentelevän vuoropäällikön tehtävissä: Iloinen ja energinen tyyppi, joka ei kavahda asiakkaiden kohtaamista. Hän liittyi kingijengiin huhtikuussa 2016 ja eteni vuoropäälliköksi jo seuraavana syksynä. Keijo aloitti Oulun Burger Kingissä keväällä 2015 ja siirtyi vuoropäälliköksi saman vuoden marraskuussa. Syksyllä 2016 hän muutti Helsinkiin ja jatkoi vuoropäällikkönä Meilahden ravintolassa.

Ennen Burger Kingiä Emilia työskenteli tarjoilijana hotelleissa ja Keijo puolestaan kilpailevan pikaruokaketjun palveluksessa. Burger Kingissä Keijoa kiinnosti houkuttelevampi työsopimus ja paremmat etenemismahdollisuudet. Mielikuva alalla työskentelystä tiivistyi Emilian mielessä yhteen sanaan: kiire. Hänen suhtautumisensa kiireeseen on kuitenkin mutkaton: ”Ei ole työpaikkaa, jossa voi löysäillä. Eikä kiire minua haittaakaan, aikakin kuluu silloin nopeammin kivaa duunia tehdessä.” Ravintolaketjun tiukat standardit yllättivät Emilian: ”Aluksi oli shokki, että täällä ollaan niin tarkkoja, mutta myöhemmin ymmärsin, että asiakkaan kannalta on älyttömän hyvä asia, että esimerkiksi hygienian suhteen ollaan tarkkoja.”

Vuoropäällikkö vastaa kokonaisuudesta

”Vuoropäällikkö tekee kaiken täysillä. Jos itse ei tee, niin ei voi muiltakaan vaatia.” –Emilia

Emilian mukaan vuoropäällikköä tarvitaan varmistamaan kokonaisuuden toimivuus. Keijo nostaa esille tarpeen valvoa standardien noudattamista ja ruoan laatua. Vuoropäällikkö ei ole sidottu työpisteeseen vaan hän auttaa siellä missä apua tarvitaan – ja tietenkin palvelee asiakkaita. ”Jokaisella työntekijällä on vastuunsa, mutta vuoropäällikkö huolehtii siitä, että kaikki tapahtuu oikeaan aikaan”, Emilia kertoo. Työ on monipuolista, kun vastuulla on vuoron aikana koko ravintola keittiöineen, kassoineen ja saleineen. Vuoropäällikkö on suurimman osan ajastaan ravintolan puolella, mutta hän hoitaa myös toimistotehtäviä, kuten kassojen laskemisen ja tilitykset. Hän johtaa omalla esimerkillään. ”Ei voi olla niin, että päällikkö istuu koko ajan toimistossa”, Keijo korostaa. Molemmat ovat sitä mieltä, että esikuvana oleminen tarkoittaa sitä, ettei saa itse lipsua sovituista pelisäännöistä.

Keijo Saukko pitää työstään ja tähtää ravintolapäälliköksi. (Kuva: Jari Kupiainen)

Keijon mielestä vuoropäällikön on oltava vuorovaikutustaitoinen ja joustava, mutta tarvittaessa myös jämäkkä. Emilia korostaa rehellisyyttä, innostavuutta ja halua oppia uutta. Molempien mielestä ravintola-alan kokemus ei ole vuoropäällikölle välttämätöntä, kunhan asenne on timanttinen. ”Itsekin olen käynyt vain lukion, enkä ole opiskellut tälle alalle”, Emilia kertoo. Hän kuitenkin myöntää, että aiemmasta kokemuksesta tarjoilijan työstä ja kassan käyttämisestä oli hyötyä.

Vuoropäällikkökoulutuksensa Emilia aloitti omassa ravintolassaan. ”Oli helpompaa opiskella perusasiat tuttujen henkilöiden kanssa”, hän kertoo. Koulutuksen lopuksi oli sertifiointi. ”Siinä arvioidaan, millä tasolla olet kehittymisessäsi”, Emilia sanoo ja kehuu arviointiin liittyvää keskustelua rakentavaksi. ”Koulutuksen aikana ei jätetty missään vaiheessa yksin”, hän iloitsee.

Liukuhihnameininki – ei kiitos!

Palkitsevinta vuoropäällikön työssä on Emilian mielestä alaisten kehittymisen näkeminen. Toisaalta sekin motivoi, että saa hyvää palautetta ja huomaa oman kehittymisensä. Keijo arvostaa asiakkailta saatua palautetta, jota tulee sekä palvelusta että ruoan laadusta. Rakentavan palautteen molemmat ottavat mielellään vastaan, sillä se auttaa koko tiimiä parantamaan toimintaansa. ”Asiakas on aina oikeassa”, Emilia tiivistää vuoropäälliköltä vaadittavan palveluasenteen. Keijo pitää erityisen tärkeänä palvelun henkilökohtaisuutta: ”Se ei ole liukuhihnameininkiä.”

”Kun työntekijät unohtavat painetilanteessa hengittää, vuoropäällikkö auttaa.” – Keijo

Emiliasta tuntui aluksi oudolta johtaa ihmisiä, jotka olivat perehdyttäneet hänet ravintolan töihin. Itseluottamus ja käsitys johtamisesta kuitenkin paranivat vuoropäällikkökoulutuksen aikana. Nykyään hän uskaltaa antaa korjaavaakin palautetta, mutta pyrkii tekemään sen mahdollisimman ystävällisellä tavalla. Keijo mainitsee työn vaativan hyvää paineensietokykyä. ”Vaikka tulee bussilastillinen ihmisiä yhtä aikaa sisään, niin ei auta vetää naamaa näkkärille”, hän kuvailee.

Keijo kertoo vaativansa porukalta paljon, mutta ei liikaa, koska hän tietää kaikkien tekevän parhaansa. Omana kehityskohteenaan hän pitää sitä, että työntekijöille voisi antaa nykyistä enemmän palautetta. Palautetta hän saa itse ravintolapäälliköltä, jonka kanssa istutaan alas säännöllisesti. Emilia haluaa esimiehenä innostaa ja varmistaa, että kaikilla on hyvä olla. ”Jos on huolia ja murheita, niistä saa puhua”, hän kuvailee. Hän ymmärtää myös joustamisen merkityksen: ”Kun on sellainen fiilis, ettei haluaisi olla kassalla, niin totta kai saa olla keittiössä.” Standardeista lipsumista hän ei kuitenkaan salli missään tilanteessa.

Huumoria ja suoraa puhetta

Malmin ravintolassa työskentelee kolmetoista työntekijää ja Meilahdessa vajaat kaksikymmentä. Hieman yli puolet heistä työskentelee osa-aikaisesti esimerkiksi opintojen ohella. Työyhteisöään Emilia ylistää suuresti: ”Meillä on tosi hyvä porukka. Kertaakaan ei ole tullut fiilistä, ettei jaksa tulla töihin.” Yhteyttä työkavereihin pidetään myös WhatsApp-ryhmän kautta. Asioista puhutaan avoimesti. ”Jos jokin asia tökkii, sanomme siitä suoraan, jotta asia korjaantuu”, hän tiivistää. Keijo kuvaa Meilahden jengiä sanalla rempseä. ”Itselläni meni pari viikkoa talon tavoille oppimisessa”, mies kertoo viitaten hurttiin huumoriin. Hän ei näe eroa Oulun ja Helsingin ravintoloiden välillä, joten Burger King -kulttuuri on ilmeisen yhtenäinen.

”Työntekijöistä on tullut kavereita.” -Emilia

Emilia ei osaa nimetä yhtä ainutta ikimuistoista kokemusta Burger King -uransa varrelta, vaan hän näkee koko matkan kokemuksena, jota ei vaihtaisi pois. ”Fiilis tulee jokapäiväisistä hetkistä. Yhdessä on naurettu ja käyty läpi myös huonompia hetkiä”, hän kuvailee. Keijo taas nostaa esille hienoimpina hetkinä uusien ravintoloiden avaukset, joihin hän on päässyt kouluttamaan, viimeksi Lempäälässä.

Mahdollisuus jota ei kannata missata

Keijon mukaan parasta Burger Kingillä on rento porukka, mahdollisuus sovittaa työajat elämäntilanteensa mukaan ja etenemismahdollisuudet. Emilian mielestä eteneminen vaatii omaa tahtoa. ”Kun minäkin pääsin yllättävän nopeasti vuoropäälliköksi, niin muillakin on siihen mahdollisuudet. Etenkin, kun avataan paljon uusia ravintoloita”, nainen kannustaa. Emilian mukaan se, että häntä pyydettiin vuoropäälliköksi, lisäsi uskoa itseensä.

Burger Kingillä Emilia ei saanut vain mielenkiintoista työpaikkaa, vaan myös uusia kavereita. (Kuva: Jari Kupiainen)

Emilia katsoo, että vuoropäälliköksi hakeminen on satsaus tulevaisuuteen. ”Näin nuorena on mahdollisuus päästä tällaiseen työhön”, hän kehuu ja jatkaa: ”Olen kasvanut henkisesti, kun on pitänyt ottaa paljon vastuuta. Tämä on tulevaisuutta silmällä pitäen mahdollisuus, johon kannattaa tarttua.” Ravintolan ilmapiiri on upea. ”En ole tällaista muissa työpaikoissa kohdannut”, Emilia kertoo. ”Kaikilla on samanlaiset arvot ja yhteisiä puheenaiheita. Ei tule työvuorossa tylsää”, hän suitsuttaa työyhteisöään, eli Kingijengiä, kuten Burger Kingissä on tapana sanoa.

Keijolla on tavoitteet kirkkaana mielessään; hän haluaa edetä ravintolapäälliköksi. Emilian haaveena on perustaa oma yritys, mihin vuoropäällikön työ antaa valmiuksia. Kysymykseen siitä, haluaisiko hän edetä ravintolapäälliköksi, vastaus on lyhyen pohdinnan jälkeen myönteinen. ”En kuitenkaan ihan vielä. Jossain vaiheessa se olisi kuitenkin mahtavaa”, hän naurahtaa.

”Kun muut uskovat sinuun, niin pakko on itsekin uskoa.” -Emilia


Kiinnostuitko vuoropäällikön työstä Burger Kingillä?

Hae oheisen linkin kautta!

Hae vuoropäälliköksi Burger Kingiin »

Artikkelin kuvat: Jari Kupiainen

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/burger-king-kingijengi/feed/ 0
Mitä jos asiakkaita kohdeltaisiin kuin työnhakijoita? https://duunitori.fi/tyoelama/asiakkaita-kohdeltaisiin/ https://duunitori.fi/tyoelama/asiakkaita-kohdeltaisiin/#respond Fri, 17 Feb 2017 06:26:33 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25737 Jokainen ymmärtää, että tyytyväinen asiakas on yritykselle elinehto. Olemme valmiita tekemään lähestulkoon mitä tahansa pitääksemme nykyiset asiakkaamme ja houkutellaksemme uusia. Kun kaikki huomiomme on kiinnittynyt asiakkaiden palvelemiseen, toinen merkittävä sidosryhmämme, eli työnhakijat, saa tyytyä selvästi karkeampaan kohteluun. Olen toisinaan leikitellyt ajatuksella, että ryhtyisimme hyödyntämään myynnissä ja markkinoinnissa samoja toimintamalleja kuin rekrytoinnissa. Alkaisiko kassakone kilahdella entistä […]]]>

Jokainen ymmärtää, että tyytyväinen asiakas on yritykselle elinehto. Olemme valmiita tekemään lähestulkoon mitä tahansa pitääksemme nykyiset asiakkaamme ja houkutellaksemme uusia. Kun kaikki huomiomme on kiinnittynyt asiakkaiden palvelemiseen, toinen merkittävä sidosryhmämme, eli työnhakijat, saa tyytyä selvästi karkeampaan kohteluun.

Olen toisinaan leikitellyt ajatuksella, että ryhtyisimme hyödyntämään myynnissä ja markkinoinnissa samoja toimintamalleja kuin rekrytoinnissa. Alkaisiko kassakone kilahdella entistä iloisemmin kohdellessamme B2B-asiakkaita kuin työnhakijoita? Voiko rekrytointi näyttää suuntaa myynnille? Hmmm, täytyy pohtia asiaa. Lopputulos voisi olla esimerkiksi alla kuvatun kaltainen.

Nykyisiltä asiakkailta emme uskalla kysyä, koska pelkäämme heräävämme todellisuuteen.

1.
Emme ole erityisen kiinnostuneita siitä, miltä yrityksemme brändi näyttää, tuoksuu ja tuntuu. Ja jos olemme, maalaamme kiillotettua kuvaa, jolla on vähän, jos lainkaan, todellisuuspohjaa. Todennäköisesti meillä ei ole myöskään realistista käsitystä siitä, mitä mieltä meistä ollaan potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Nykyisiltä asiakkailta emme uskalla kysyä, koska pelkäämme heräävämme todellisuuteen.

2.
Teemme yrityksemme palveluista kliseitä pursuavan mainoksen, ja kerromme siinä etsivämme tositarkoituksella huippuluokan asiakkaita, jotka täyttävät villeimmätkin kriteerimme. Laitamme mainoksen roikkumaan kotisivujemme ja sanomalehden lisäksi verkkopalveluun, jossa on tuhansia muitakin vastaavia mainoksia. Emme näe tarvetta mainoksen kampanjointiin, koska uskomuksemme mukaan potentiaaliset asiakkaat viettävät enemmän aikaa verkkopalvelussa kuin perheensä parissa.

Tehokkain myyjämme painaa F5:sta toistakymmentätuhatta kertaa työpäivän aikana.

3.
Emme uskalla erottautua, koska siinä piilee riski, jota emme ole valmiita ottamaan. Olemme kuolettavan tylsiä, koska pelkäämme herättävämme tunteita. Emme ajattele mahdollisuuksia tai asioiden myönteisiä puolia, vaan yritämme suojella itseämme asoiden perseelleen menolta. Mielestämme hallittu riski on sellainen, jonka tärkein kilpailijammekin on valmis ottamaan. Jos asiat menevät pieleen, olemme molemmat kusessa.

4.
Virittäydymme passiiviseen moodiin ja ryhdymme odottamaan henkeämme pidätellen tarjouspyynnön kilahtamista sähköpostiimme. Tehokkain myyjämme painaa F5:sta toistakymmentätuhatta kertaa työpäivän aikana. Jännetupin tulehdus -diagnoosin saatuamme harmittelemme, miksi kukaan ei kertonut meille etukäteen, että meiltä puuttuu tunnettuus ja vetovoima.

Rakastamme asiakkaita, jotka jaksavat odottaa nöyrästi ja kärsivällisesti, että heitä palvellaan.

5.
Pakotamme asiakkaan lähettämään tarjouspyynnön määrämuotoisella formaatilla kankean ja kaatumisherkän tietojärjestelmän kautta. Jos joku julkeaa lähettää tarjouspyyntönsä ohjeidemme vastaisesti, kerromme jättävämme sen käsittelemättä. Oikein täytettyjen tarjouspyyntöjen saaminen on tärkeämpää kuin parhaiden mahdollisten asiakkaiden löytäminen.

6.
Kun asiakas on jättänyt tarjouspyynnön, annamme hänen odottaa. Rakastamme asiakkaita, jotka jaksavat odottaa nöyrästi ja kärsivällisesti, että heitä palvellaan. Jos asiakas menettää kärsivällisyytensä ja alkaa reklamoida, annamme hänen odottaa vielä ylimääräisen viikon. Because we can.

Kun asiakas valittaa myöhemmin tiedon puutteesta, tuhahdamme sille, että olisit soittanut.

7.
Kun asiakas yrittää soittaa meille mainoksessa mainitun kahden tunnin soittoajan puitteissa, emme luonnollisesti vastaa, koska inhoamme tuntemattomasta numerosta saapuvia puheluita. Sitäpaitsi narisevat asiakkaat sotkevat ikävällä tavalla flow-tilamme. Kun asiakas valittaa myöhemmin tiedon puutteesta, tuhahdamme sille, että olisit soittanut. Myynnin aktiviteettien kirjossa vain tilausten vastaanottaminen saa viisarimme värähtämään.

8.
Valitsemme tarjouspyyntöjen joukosta kannaltamme mielenkiintoisimmat vaihtoehdot. Muille lähetämme järjestelmän generoiman viestin, josta asiakas saa lukea, tietenkin ilman minkäänlaisia perusteluita, ettei tullut tällä kertaa valituksi. Toisinaan olemme niin kiireisiä F5:n rytmikkään naputtelun parissa, etteivät jatkosta pudotetut asiakkaat saa meiltä minkäänlaista viestiä. Hakekoon asiakkaiksi pienempiin narikoihin, joiden rima on alempana.

Kutsumme asiakkaan tapaamiseen, joka on luonteeltaan paineistettu kuulustelu.

9.
Kutsumme asiakkaan tapaamiseen, joka on luonteeltaan paineistettu kuulustelu. Tivaamaamme asiakkaalta, miksi meidän pitäisi tehdä yhteistyötä juuri heidän kanssaan. Suhtaudumme asiakkaaseen vähättelevästi, jotta hän ymmärtäisi neuvotteluasemansa heikkouden ja sen, että vain parhaat saavat oikeuden ostaa meiltä.

10.
Neuvottelujen lopuksi teemme kumppaniksemme kiimaisimmin haluavalle asiakkaalle tarjouksen, josta tämä ei voi kieltäytyä. Mikäli tarjous ei jostain syytä kelpaa, pahoitamme mielelle, kehotamme asiakasta pitämään tunkkinsa sekä toistamme kohdat 1-10 oppimatta virheistämme.

Ehkäpä on sittenkin niin, että rekrytoinnilla on enemmän opittavaa myynniltä kuin päinvastoin. Jos olet asiasta eri mieltä, niin vapaasti vaan kokeilemaan myyntiä edellä kuvatulla sapluunalla. Siinä tapauksessa toivoisin kuitenkin tulevani mainituksi kiitospuheessasi pokatessasi vuoden asiakaskokemus -palkintoa.

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista:

Viisi syytä, miksi epäpätevät juhlivat työmarkkinoilla
Hihasta vedettyjen palkkatoiveiden maa

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/asiakkaita-kohdeltaisiin/feed/ 0
Työttömän etuudet: Peruspäiväraha, ansiosidonnainen päiväraha ja työmarkkinatuki https://duunitori.fi/tyoelama/peruspaivaraha-ansiosidonnainen-paivaraha-tyomarkkinatuki/ https://duunitori.fi/tyoelama/peruspaivaraha-ansiosidonnainen-paivaraha-tyomarkkinatuki/#comments Wed, 15 Feb 2017 06:50:03 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25715 Työttomyysetuudet ja eurotTyöttömälle maksetaan hänen tilanteestaan riippuen kolmea erilaista työttömyysetuutta. Kerromme tässä artikkelissa pähkinänkuoressa, mitä nämä työttömyysturvan etuudet ovat. Artikkeli on osa työttömän tietopakettia, johon kokoamme vastauksia yleisimpiin työttömyyttä koskeviin kysymyksiin. Peruspäiväraha Kela maksaa työttömälle peruspäivärahaa, mikäli työttömän työssäoloehto täyttyy. Täysi peruspäiväraha vuonna 2017 on 32,40 €/päivä, jota maksetaan viideltä päivältä viikossa. Voit saada peruspäivärahaasi lisänä korotusosaa, […]]]> Työttomyysetuudet ja eurot

Työttömälle maksetaan hänen tilanteestaan riippuen kolmea erilaista työttömyysetuutta. Kerromme tässä artikkelissa pähkinänkuoressa, mitä nämä työttömyysturvan etuudet ovat. Artikkeli on osa työttömän tietopakettia, johon kokoamme vastauksia yleisimpiin työttömyyttä koskeviin kysymyksiin.

Peruspäiväraha

Kela maksaa työttömälle peruspäivärahaa, mikäli työttömän työssäoloehto täyttyy. Täysi peruspäiväraha vuonna 2017 on 32,40 €/päivä, jota maksetaan viideltä päivältä viikossa.

Voit saada peruspäivärahaasi lisänä korotusosaa, mikäli osallistut työllistämistä edistäviin palveluihin. Näitä ovat:

 • Työvoimakoulutus
 • Omaehtoinen opiskelu
 • Työnhakuvalmennus ja uravalmennus
 • Työ- ja koulutuskokeilu
 • Maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu
 • Kuntouttava työtoiminta

Jos sinulla on lapsia, voit hakea lapsikorotusta peruspäivärahaasi. Muut saamasi sosiaalietuudet ja työtulot esimerkiksi keikkatöistä puolestaan vähentävät peruspäivärahaasi.

Voit saada peruspäivärahaa maksimissaan 400 päivän ajan. Poikkeuksena sääntöön ovat henkilöt, jotka ovat olleet työelämässä alle kolme vuotta. Heillä raja on 300 päivää. Lisäksi tietyillä ehdoilla henkilöt, jotka ovat saaneet työssäoloehdon täyteen 58-vuotiaina tai sitä vanhempina, voivat saada peruspäivärahaa 500 päivän ajan.

Lisätietoja peruspäivärahasta saat Kelan sivuilta.

Mikä on työssäoloehto?

Työssäoloehtosi kokoaikatyöstä täyttyy, kun olet ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden, siis 2 vuoden ja 4 kuukauden aikana. Työaikasi on pitänyt olla vähintään 18 tuntia viikossa ja palkkasi työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 187 €/kk, jos työehtosopimusta ei ole.

Kela tarvitsee peruspäiväraha-anomustasi varten palkka- ja työtodistuksesi. Työssäoloehto voi täyttyä myös yrittäjällä. Käsittelemme tätä erillisessä yrittäjän työttömyysturvaa käsittelevässä artikkelissa.

Työssöoloehdon lisäksi sinun kannattaa muistaa myös työttömyyden alkuun liittyvät omavastuuaika ja mahdollinen karenssi, joista kirjoitimme sarjan ensimmäisessä artikkelissa. Ne vaikuttavat siihen, saatko etuuksia heti työttömyyden alkaessa.

Ansiosidonnainen päiväraha

Ansiosidonnainen päiväraha on työttömyyskassan maksama erillinen työttömyysetuus, josta käytetään myös nimitystä työttömyyspäiväraha tai ansiopäiväraha. Se on työttömyyskassojen jäsenten vapaaehtoinen “työttömyysvakuutus”, joka maksetaan Kelan peruspäivärahan päälle. Mikäli kuulut ammattiliittoon, voi työttömyyskassan jäsenyys kuulua liittosi jäsenyyteen.

Työttömyyskassasta maksettava ansiosidonnainen päiväraha pitää sisällään myös peruspäivärahan. Ansiosidonnaisen päivärahan maksuun pätevät samat työssäoloehdot ja maksimiajat kuin peruspäivärahaankin.

Työttömyyskassan kuulumisesta pitää maksaa vuotuinen jäsenmaksu, jolla katetaan työttömille jäsenille maksettavat etuudet. Tämän lisäksi kassat pyrkivät tarjoamaan jäsenilleen koulutusta, lakiapua ja muita työelämään liittyviä palveluja.

Työttomyysetuudet useissa osissa
Työttömyysetuutesi voi koostua useasta osasta. Muut sosiaalietuutesi ja esimerkiksi lastesi määrä voi vaikuttaa kokonaisuuteen.

Työmarkkinatuki

Työmarkkinatuki on Kelan maksama taloudellinen ja tarveharkintainen tuki. Tuen suuruuteen vaikuttavat omat tulosi esimerkiksi osa-aikatyöstä sekä vanhempiesi tulot, jos asut heidän kanssaan. Täysi työmarkkinatuki on 32,40 €/päivä vuonna 2017.

Työmarkkinatuen kestoa ei ole rajoitettu. Työmarkkinatukea maksetaan kolmessa tilanteessa, jolloin et voi saada peruspäivärahaa:

 • Olet työtön, mutta tulet ensi kertaa työmarkkinoille. Olet siis esimerkiksi juuri valmistunut ammattiin.
 • Olet jo ollut töissä, mutta et niin pitkään, että työssäoloehtosi täyttyisi.
 • Olet ollut työttömänä perus- ja ansiosidonnaisen päivärahan maksun maksimiajan eli 400 päivää.

Lisää tietoa työmarkkinatuesta löydät Kelan sivuilta.

Lähteet:

 • Kela
 • Eri työttömyyskassat
]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/peruspaivaraha-ansiosidonnainen-paivaraha-tyomarkkinatuki/feed/ 3
”Fiksu tyyppi tulee tänne kehittämään omaa uraansa” – BDO on mielenkiintoisessa vaiheessa https://duunitori.fi/tyoelama/bdo-mielenkiintoisessa-vaiheessa/ https://duunitori.fi/tyoelama/bdo-mielenkiintoisessa-vaiheessa/#respond Tue, 14 Feb 2017 06:38:49 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=24992 Kiinnostaisiko mahdollisuus päästä kehittämään omaa uraasi ja osaamistasi yrityksessä, joka on juuri nyt hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa? Duunitori vieraili BDO:n Suomen pääkonttorilla Helsingin Lauttasaaressa ja selvitti, miksi sekä opiskelijoiden että kokeneempien asiantuntijoiden kannattaisi hakea töihin BDO:lle juuri nyt. Tämä artikkeli on toteutettu Duunitorin haastattelujen pohjalta yhteistyössä BDO:n kanssa.  BDO on Suomen viidenneksi suurin tilintarkastus- ja muita asiantuntijapalveluita yrityksille […]]]>

Kiinnostaisiko mahdollisuus päästä kehittämään omaa uraasi ja osaamistasi yrityksessä, joka on juuri nyt hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa? Duunitori vieraili BDO:n Suomen pääkonttorilla Helsingin Lauttasaaressa ja selvitti, miksi sekä opiskelijoiden että kokeneempien asiantuntijoiden kannattaisi hakea töihin BDO:lle juuri nyt.

Tämä artikkeli on toteutettu Duunitorin haastattelujen pohjalta yhteistyössä BDO:n kanssa. 

BDO on Suomen viidenneksi suurin tilintarkastus- ja muita asiantuntijapalveluita yrityksille tuottava organisaatio ja kuntien tilintarkastuksen markkinajohtaja, joka työllistää yli 170 asiantuntijaa eri puolilla Suomea. Helsingin Lauttasaaren konttorin hyvän tunnelman aistii vierailijakin. Vaikka konservatiivisella alalla ollaan, vallitsee konttorilla rento ilmapiiri. ”Täällä on tosi hyvä henki. Vaikka aamulla väsyttäisi kuinka, niin viimeistään siinä vaiheessa kun näkee työkaverit, tulee hyvä työfiilis”, kertoo avustavissa tilintarkastustehtävissä talossa työskentelevä Maria Porokkajonka kanssa istun alas ensimmäisenä.

Nuori asiantuntija nauttii vastuusta ja haasteista

Maria Porokka kiinnostui BDO:n tarjoamista kansainvälisistä uramahdollisuuksista.

Kauppatieteen maisteriopintojaan viimeistelevä Maria Porokka on työskennellyt BDO:lla avustavissa tilintarkastustehtävissä nyt vuoden verran. ”Minulla oli tosi palava into päästä tekemään koulutustani vastaavaa työtä. Kun luin BDO:n työpaikkailmoituksen, tuli sellainen fiilis, että tämä voisi olla minun juttuni.” Mikä yhtiössä sitten herätti nuoren asiantuntijan mielenkiinnon? ”Kansainvälisyys. Halusin työhön, jossa saan tehdä kansainvälisiä työtehtäviä”, Porokka kertoo. BDO:lla tämä toive toteutui, sillä BDO on globaali yritys, joka toimii 158 maassa ja työllistää maailmanlaajuisesti yli 67 000 asiantuntijaa. ”Meillä on paljon kansainvälisiä asiakkaita, ja myös työympäristömme on kansainvälinen. BDO tarjoaa myös mahdollisuuden päästä ulkomaille töihin, jos kiinnostusta on. Haluaisin itsekin tulevaisuudessa hyödyntää tätä mahdollisuutta.”

Porokan monipuoliset työpäivät koostuvat erilaisista tilintarkastukseen liittyvistä tehtävistä. ”Vierailemme eri yrityksissä ja olemme yhteydessä asiakkaisiin. BDO:n asiakaskunta on hyvin laaja, ja olen päässyt mukaan hyvin erilaisiin asiakastoimeksiantoihin. Tämä on yksi työni parhaista puolista.” BDO:lla uskalletaan antaa vastuuta myös nuorille asiantuntijoille, ja nimenomaan tämä tekee työstä Porokan mielestä ammatillisesti kiinnostavaa. ”Olen saanut täällä niin paljon vastuuta kuin olen vain halunnut. Se on ollut ammatillisesti haastavaa ja hyvin mielenkiintoista.” 

BDO on mielenkiintoisessa vaiheessa – ”kokeneen asiantuntijan kannattaa hypätä mukaan juuri nyt”

Mitä tämä mystinen ”mielenkiintoinen vaihe”, johon alussa viitattiin, tarkoittaa käytännössä? ”Kasvamme vauhdikkaasti, ja täällä on nyt panostettu hyvin vahvasti vero- ja neuvontapalveluihin sekä Suomessa että globaalilla tasolla”, vastaa veroasiantuntija Antti Paloniemi. Hän aloitti BDO:lla viime vuoden elokuussa, työskenneltyään tätä ennen kymmenisen vuotta toisessa alan yrityksessä. ”Minulle avautui tilaisuus siirtyä tänne, ja sillä tiellä tässä nyt ollaan”, hän kertoo. ”En ole katunut tänne tulemista päivääkään. Kasvu ja uudet aluevaltaukset tuovat mukanaan hyvin mielenkiintoisia työtehtäviä, kehittymismahdollisuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. Omaa uraa pääsee täällä kehittämään niin horisontaalisesti kuin vertikaalisestikin.” 

Antti Paloniemi aloitti työt BDO:lla elokuussa 2016.

Paloniemi vastaa työssään kansainvälisestä yritysverotuksesta, yrityskaupoista ja verokysymyksistä sekä kotimaisesta yritysverotuksesta. Hän kertoo nauttivansa etenkin työn vaihtelevuudesta. ”Esimerkiksi yrityskauppapuolella asiat liikkuvat monesti nopeasti, ja jokainen yrityskauppa on jossain määrin erilainen. Meille tulee paljon myös lyhyitä toimeksiantoja. Verolainsäädäntö on siitä mielenkiintoinen, että se muuttuu ja kehittyy koko ajan. Omaa osaamista on muutoksien myötä kehitettävä, mikä antaa työhön mielenkiintoa”, Paloniemi kertoo. Kansainvälisyys näkyy luonnollisesti myös verotiimin työssä. ”Teemme hyvin paljon kansainvälistä yhteistyötä ulkomaisten kollegoidemme kanssa. Esimerkiksi verolainsäädäntö on joka maassa omanlaisensa. Olemme sen puitteissa yhteydessä moniin maihin”, kertoo Palomäki.

Toimintamme ytimessä on asiakaslähtöisyys – ja poikkeuksellisen hyvä asiakaspalvelu.

Asiakaslähtöisyys on yksi BDO:n toiminnan peruspilareista. Hyvään asiakaspalveluun panostetaan talossa tosissaan. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? ”Kun miettii esimerkiksi veroasioita, niin ne ovat monesti hyvin tulkinnanvaraisia. Yksinkertaiselta kuulostava kysymys voikin olla itse asiassa älyttömän vaikea. Ammattitaito mitataan siinä, miten saat paketoitua vastauksen oikein. Asiakas on otettava huomioon hyvin vahvasti. On esimerkiksi eri asia, onko vastaus suunnattu controllerille tai vaikka verojohtajalle”, Paloniemi avaa.

Uramahdollisuuksia myös Hangosta aina Rovaniemelle saakka

Oletko kiinnostunut uramahdollisuuksista tilintarkastuksen tai neuvontapalveluiden parissa muualla Suomessa? BDO tarjoaa paljon mahdollisuuksia kautta Suomen. Istun seuraavaksi alas Keski-Suomen ja Pohjanmaan aluejohtajan, JHTT tilintarkastaja Tuomas Mettomäen kanssa. Keskustelemme BDO:n valtakunnallisesti tarjoamista mahdollisuuksista. Mettomäen ura BDO:lla lähti käyntiin Helsingistä, ja Seinäjoelle muutettuaan hän työskenteli puolisentoista vuotta vastuullisena tilintarkastajana, kunnes hänelle tarjoutui mahdollisuus aloittaa aluejohtajana. ”Otin haasteen innolla vastaan. Päätyökseni toimin julkishallinnon tilintarkastajana, ja lisäksi olen noin kymmenhenkisen, Jyväskylässä, Vaasassa ja Kokkolassa työskentelevän tiimin esimies.” 

Tuomas Mettomäki toimii Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueella aluejohtajana.

”Suurin ero pääkaupunkiseutuun verrattuna on se, että meillä ei ole isoa työyhteisöä. Toimimme pitkin Suomea keskeisissä kunnissa”, Mettomäki kertoo. Hän painottaa, että tämänkaltainen työ vaatii oma-aloitteisuutta, sillä työtehtävät ovat hyvin itsenäisiä. Omaan työhön on mahdollista vaikuttaa, ja työtehtäviä on mahdollista muokata oman kiinnostuksen mukaan. ”BDO tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia mahdollisuuksia, ja omaa uraa pääsee rakentamaan itse. Maakunnissa on tarjolla paljon julkishallinnon tarkastustyötä ja yhtiöpuolen tarkastusta. Oman kiinnostuksen mukaan on mahdollisuus tehdä myös konsultointitöitä ja vaikkapa vero-asiakkuuksia.”

Myös Mettomäki mainitsee työn vaihtelevuuden yhtenä sen parhaista puolista. ”Tarkastuskohteet ovat hyvin poikkeuksellisia, eli kahta samanlaista päivää ei ole. Asiakkaat tarjoavat hyvinkin vaikeita haasteita, joita sitten ratkomme yhteistyössä eri asiantuntijoidemme kesken. Toimin kaikissa asiakkuuksissani vastuullisena tarkastajana, ohjaan tiimiä asiakkaalla ja olen läsnä asiakkaan arjessa.” 

Fyysisesti päällä on puku, henkisesti huppari – ”tänne on kiva tulla aamuisin töihin”

”Työporukkamme on energinen, osaava ja innostunut. Tänne on tämän vuoksi aina mukava tulla aamuisin töihin. Kulttuurimme on matalahierarkkinen, voin kysyä tarvittaessa apua keneltä tahansa ja vastavuoroisesti pääsen myös itse tarjoamaan apuani muille”, Porokka kertoo. Paloniemi komppaa: ”Voit mennä koputtamaan vaikka toimitusjohtajan ovelle, jos tarve vaatii. Yhteistyö eri yksiköiden välillä toimii hyvin.”

Toimistolla vallitsee hyvä yhteishenki.

”Työ täällä sopii ihmiselle, joka kaipaa haasteita ja on valmis kehittymään”, Porokka sanoo. ”Jos haluaa kehittää omaa uraansa ja omaa osaamistaan, niin tämä on oikea paikka. Täällä pääsee tekemään hyvin nopeasti hyvin mielenkiintoisia töitä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Pääsee näkemään ja miettimään asioita eri kantilta”, lisää Paloniemi. ”BDO on hyvä työnantaja ja suosittelen työtä täällä ehdottomasti kenelle tahansa alasta kiinnostuneelle. Meillä on tarjolla paljon erilaisia työtehtäviä, ja oman kiinnostuksen ja osaamisen myötä työtehtävät kehittyvät. Etenemismahdollisuuksia on aina partneritasolle asti”, kiteyttää Mettomäki.

Kiinnostuitko?

Tutustu BDO:n tarjoamiin uramahdollisuuksiin.

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/bdo-mielenkiintoisessa-vaiheessa/feed/ 0
IT-alan uramahdollisuudet – Nyt haetaan harjoittelijoita sekä kokeneempia asiantuntijoita! https://duunitori.fi/tyoelama/it-alan-tyopaikat/ https://duunitori.fi/tyoelama/it-alan-tyopaikat/#respond Mon, 13 Feb 2017 11:20:00 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25655 Suuntaatko IT-alalle tai kiinnostaisiko alan uudet mahdollisuudet? Keräsimme kokoon 7 tämän hetken kiinnostavinta IT-alan paikkaa, joita et halua missata! IT-alan työpaikat, jonne kannattaa hakea nyt: 1. Capgemini – Young Professionals Academy Capgemini etsii vastavalmistuneita tai opintojen loppuvaiheissa olevia opiskelijoita liittymään Young Professionals Academyyn, jonka kuuden kuukauden harjoitusjakson jälkeen työllistyt täysipäiväisesti Capgeminille. Positio muokkaantuu omien mielenkiintojesi […]]]>

Suuntaatko IT-alalle tai kiinnostaisiko alan uudet mahdollisuudet? Keräsimme kokoon 7 tämän hetken kiinnostavinta IT-alan paikkaa, joita et halua missata!

IT-alan työpaikat, jonne kannattaa hakea nyt:

1. Capgemini – Young Professionals Academy

Capgemini etsii vastavalmistuneita tai opintojen loppuvaiheissa olevia opiskelijoita liittymään Young Professionals Academyyn, jonka kuuden kuukauden harjoitusjakson jälkeen työllistyt täysipäiväisesti Capgeminille. Positio muokkaantuu omien mielenkiintojesi ja opiskelutaustasi mukaan!

Positio: Young Professionals Academy
Työnantaja: Capgemini
Sijainti: Espoo
Hakuaika päättyy: 19.2.2017

Hae paikkaa tästä.

2. Adecco Finland – Koodareita Oulun parhaille ohjelmistoalan yrityksille

Adecco tekee yhteistyötä Oulun mielenkiintoisimpien ohjelmistoalan yritysten kanssa, ja lähettämällä hakemuksen sinulle saattaa avautua sellaisia työmahdollisuuksia, joita et itse ole edes ajatellut!

Positio: Koodareita Oulun parhaille ohjelmistoalan yrityksille
Työnantaja: Adecco Finland
Sijainti: Oulu
Hakuaika päättyy: 1.3.2017

Hae paikkaa tästä.

3. Experis IT – IT-yrityksiä ja konsultteja verkostoomme

Experis IT tarjoaa konsulteille, freelancereille sekä IT-yrityksille eripituisia toimeksiantoja ja projekteja eri puolilla Suomea. Tälläkin hetkellä Experiksen asiakasyrityksissä työskentelee yli 200 konsulttia mm. ohjelmistokehitys-, arkkitehtuuri- ja sovellusasiantuntijan rooleissa.

Positio: IT-yrityksiä ja konsultteja verkostoomme
Työnantaja: Experis IT / ManpowerGroup Oy
Sijainti: Koko Suomi
Hakuaika päättyy: 6.3.2017

Hae paikkaa tästä.

4. Bilot Oy – Java Developereita Trainee-ohjelmaan

Bilot hakee Trainee-ohjelmaansa vastavalmistuneita tai juuri valmistumassa olevia it-alan opiskelijoita. Trainee-ohjelmassa kehityt ohjelmistokehityksen ammattilaiseksi mielenkiintoisten asiakasprojektien parissa ja saat loistavan ponnahduslaudan IT-uralle!

Positio: Java Developereita Bilotin Trainee-ohjelmaan
Työnantaja: Bilot Oy, rekrytoinnin hoitaa Academic Work
Sijainti: Helsinki
Hakuaika päättyy: 2.3.2017

Hae paikkaa tästä.

5. Barona IT – Junior Developers pääkaupunkiseudulle

Barona etsii jatkuvasti uuden luomisesta kiinnostuneita nuoria ja lupaavia devaajan alkuja asiakkailleen pääkaupunkiseudulle. Tehtävässä tulet työllistymään Barona IT:n työntekijäksi, mutta useissa toimeksiannoissa on tavoitteena rekrytoitua vakituiseen työsuhteeseen toimeksiantajalle.

Positio: Junior Developers
Työnantaja: Barona IT
Sijainti: Pääkaupunkiseutu
Hakuaika päättyy: 21.2.2017

Hae paikkaa tästä.

6. Bitfactor – Kokeneita ohjelmistokehittäjiä, datatieteilijöitä ja data-analyytikkoja Helsingin yksikköön

Bitfactor tarjoaa sinulle paikan palkitussa kasvuyrityksessä, joka vie osaamisesi uudelle tasolle. Tehtävissä pääset yhteistyöhön niin kasvuyritysten kuin suurten kansainvälisten organisaatioiden kanssa, joten Bitfactorilla monipuolinen ja kovatasoinen osaaminen pääsee oikeuksiinsa.

Positio: Ohjelmistokehittäjiä, datatietelijöitä ja data-analyytikkoja
Työnantaja: Bitfactor
Sijainti: Helsinki
Hakuaika päättyy: 28.2.2017

Hae paikkaa tästä.

7. Accenture – Technology Consultants for Resources Industry

Accenture etsii kokeneita osaajia työskentelemään teknologian konsultteina Accenturen asiakasyritysten kanssa. Tehtävässä pääset tekemään yksityiskohtaisia analyyseja ja raportointeja liiketoiminnan prosesseista, ihmisistä ja teknologiasta.

Positio: Technology Consultants for Resources Industry
Työnantaja: Accenture
Sijainti: Helsinki
Hakuaika päättyy: 21.2.2017

Hae paikkaa tästä.

Katso myös kaikki Duunitorin IT-alan työpaikat tästä.

 

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista:

Katso vuoden 2016 IT-alan työnantajat TOP 30!

Työhakemus helvetistä – tämä klassinen virhe pilaa mahdollisuutesi

Määrä ei korvaa laatua – mitä tarkoittaa laadukas työnhaku?

Työnhakija, unohda useimmat verkostoitumisvinkit – tässä on tärkein

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/it-alan-tyopaikat/feed/ 0
Viisi syytä, miksi epäpätevät juhlivat työmarkkinoilla https://duunitori.fi/tyoelama/epapatevat-juhlivat/ https://duunitori.fi/tyoelama/epapatevat-juhlivat/#comments Mon, 13 Feb 2017 09:55:53 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25614 Miksi epäpätevältä vaikuttava työnhakija vie työpaikan nenäni edestä? Miksi jäin tälläkin kertaa ilman ylennystä, vaikka pidän itseäni tiimini kirkkaimpana tähtenä? Ovatko rekrytoijat menettäneet järkensä? Pystynko arvioimaan omaa pätevyyttäni riittävän objektiivisesti? Olenko vain omaan näennäiseen pätevyyteeni hirttäytynyt has been, josta aika on ajanut ohitse? Kun joku epäpätevistä kollegoistasi ei selviydy töistään, hän alkaa roikkua hihassasi päästellen […]]]>

Miksi epäpätevältä vaikuttava työnhakija vie työpaikan nenäni edestä? Miksi jäin tälläkin kertaa ilman ylennystä, vaikka pidän itseäni tiimini kirkkaimpana tähtenä? Ovatko rekrytoijat menettäneet järkensä? Pystynko arvioimaan omaa pätevyyttäni riittävän objektiivisesti? Olenko vain omaan näennäiseen pätevyyteeni hirttäytynyt has been, josta aika on ajanut ohitse?

Kun joku epäpätevistä kollegoistasi ei selviydy töistään, hän alkaa roikkua hihassasi päästellen suustaan inisevää ääntä.

Olet työnhaussa oleva kauppatieteen tohtori, jolla on kahdenkymmenen vuoden kokemus omalta osaamisalueeltasi ja menestyksen pönkittämä ego. Olet nauttinut organisaatiossasi jo vuosia kiistämättömän auktoriteetin asemasta. Kun joku epäpätevistä kollegoistasi ei selviydy töistään, hän alkaa roikkua hihassasi päästellen suustaan inisevää ääntä. Ranteessasi on palveluvuosien perusteella myönnetty kultakello ja autotallissasi uudenkarhea BMW, joka puhuu selvää kieltään taloudellisesta menestyksestä. Kaltaisesi osaajan voisi helposti kuvitella pyörittelevän useita työtarjouksia pöydällään samanaikaisesti.

Selatessasi työpaikkailmoituksia löydät tismalleen sinulle sopivan työpaikan. Työpaikkailmoituksessa kuvaillaan juuri sinun näköistäsi kaveria. Ilmiselvästi kohtalo on puuttunut peliin. Päätät olla itse aloitteellinen, vaikka olet tottunut siihen, että kaltaisesi guru revitään sohvan pohjalta uusiin haasteisiin. Jätät hakemuksen ja saat kahden viikon kuluttua kutsun haastatteluun. Kaikki etenee suunnitelmien mukaan. Haastatteluissa annat kultakellon ja itseluottamuksen näkyä. Loppusuoralla on lisäksesi toinen hakija, entinen työkaverisi. Hän on sinua viisitoista vuotta nuorempi tradenomi, jota ei ole keitetty lähestulkoonkaan yhtä monessa liemessä kuin sinua. Palkkaamisesi pitäisi olla pelkkä muodollisuus.

Olet kuin Saara Aalto, joka on jälleen hävinnyt huonommalleen.

On päätösten aika. Järkytyt saadessasi kuulla, että untuvikko palkataan. Olet kuin Saara Aalto, joka on jälleen hävinnyt huonommalleen. Epäpätevän syrjäyttämäksi joutuminen tekee kipeää ja tuntuu epätodelliselta. Käyt tunnissa läpi koko tunneskaalan hämmästyksestä suuttumuksen kautta katkeruuteen. Tilanne vastaa mielettömyydessään suomalaisen aikamiespojan kieltäytymistä Jennifer Anistonin treffikutsusta illan ravilähetyksen takia. Rauhoitut, kun saat itsesi vakuuttuneeksi siitä, että menetys on lopulta palkkaavan yrityksen – ei sinun. Kun tapaat illalla vaimosi, pystyt jo esittämään lukuisia järkiperäisiltä vaikuttavia syitä sille, mikset tullut valituksi.

Maailma ei ole oikeudenmukainen paikka, mutta silti ihmetyttää, miksi maan kovimpana osaajana itseään pitävä ammattilainen ei tule valituksi kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti. Mahdollisia syitä on varmasti kymmeniä, joista esitän tässä kirjoituksessa vain viisi.

 1. Osaamattomat rekrytoijat
 2. Esimies ei halua palkata itseään pätevämpää
 3. Epäpätevä myy työpanoksensa halvalla
 4. Määrittelemme pätevyyden itsellemme edullisella tavalla
 5. Alamme arvostaa enemmän potentiaalia kuin menneitä urotekoja

(Kirjoitus jatkuu kuvan alapuolella.)

Yllättävän usein huomaamme tehneemme liian suoria johtopäätöksiä työntekijöiden pätevyydestä.

1. Osaamattomat rekrytoijat

Tämä on helpoin perustelu, johon vetoamalla voimme parhaiten välttää kiusallisen itsetutkiskelun. Liian nuorena ja kokemattomana liian paljon valtaa saaneelta rekrytoijalta puuttuu kyky erottaa jyvät akanoista. Taas näitä puusilmiä, hitto soikoon. Jälleen huomattiin, ettei kannata luottaa rekrytoijiin, joilla ei ole harmaita hiuksia, nenän päähän valuneita silmälaseja, nahkapaikkoja pikkutakin kyynärpäissä eikä salkussa kahdeksan kiloa painavaa ekonomiliiton matrikkelia. Erityisen katkera olet silloin, kun palkkaavaa yritystä edustaa turhana välikätenä häärivä rekrytointialan yritys, jonka käyttäminen sylkykuppina on helppoa kuin tikkarin vieminen pikkulapselta.

2. Esimies ei halua palkata itseään pätevämpää

Saattaa toki olla niinkin, ettet tule valituksi huolimatta siitä, että palkkaavassa organisaatiossa tiedostetaan sinun olevan pätevin hakija. Tällöin ongelma voi piillä palkkaavan esimiehen riittämättömässä itseluottamuksessa. Olet niin pätevä, että muodostat uhkan esimiehelle, joka on koulutukseltaan mitätön merkantti, eikä ole vuosikausiin kehittänyt itseään ammatillisesti. Pomon rinnalla työskennellessäsi saisit tämän näyttämään entistä surkeammalta tapaukselta. Palkatuksi tuleekin harmiton hölmö, jonka kompetenssi on vähintään piirun verran palkkaavaa esimiestä heikompi. Näin pomo saa jatkossakin kukkoilla tunkiollaan. Huomaat, että sinusta on tullut oman pätevyytesi uhri, ja poistat maininnan Mensan jäsenyydestä ansioluettelostasi.

3. Epäpätevä myy työpanoksensa halvalla

Epäpätevissä hakijoissa on palkkaavan yrityksen kannalta se hyvä puoli, että he ovat huokeita. Sinun palkallasi työnantaja saisi kahdesta kolmeen haparoivaa käsiparia. Et pysty ymmärtämään, mitä hienoa on mahdollisuudessa maksaa vähän vähemmän jostain sellaisesta, joka ei tuota yhtikäs mitään. Halvalla sykkivän sählärin vaikutus tuottavuuteen on pahimmillaan negatiivinen, kun huomioi tämän vaikutuksen muuhun työyhteisöön. Kun välilliset kustannukset otetaan huomioon, huokean mutta epäpätevän kaverin palkkaaminen voi tulla itse asiassa kalliimmaksi. Näin haluat ainakin itse ajatella. Luotat siihen, että pätevää osaajaa aidosti tarvitseva yritys on valmis maksamaan sen minkä pyydät. Toisaalta ansiosidonnaisen päättyminen saattaa parantaa neuvotteluhalukkuuttasi myös palkan suhteen.

4. Määrittelemme pätevyyden itsellemme edullisella tavalla

Mitä pätevyys ylipäätään tarkoittaa kenellekin? Sinulla on luultavasti erilainen käsitys pätevyydestä kuin työnantajalla. Kontekstin vaikutusta on vaikeaa kiistää: Sillä, mikä on tärkeää jossain organisaatiossa, ei ole välttämättä merkitystä jossain toisessa. Palkkaavilla organisaatiolla on myös usein erilaisia piilokriteerejä, joita he eivät mainitse työpaikkailmoituksessaan, mutta joilla on lopulta suuri vaikutus päätöstä tehtäessä. Yhtäältä tiedon pimittäminen johtuu lainsäädännöstä – kriteerit eivät kestä päivänvaloa –, toisaalta taas läpinäkyvyyden puutteesta. En sano, että tämä olisi työnhakijan kannalta reilua, mutta niin vain tapahtuu. Pätevyydelle ei ole absoluuttista mittaristoa.

Tulkinnat pätevyydestä työnhakija tekee tyypillisesti itselleen edullisella tavalla.

Kumpikin osapuoli katsoo ymmärtävänsä pätevyyden oikein. Työnantajan arviointia helpottaa tyypillisesti toimintaympäristön sekä työn luonteen ja vaatimusten tuntemus. Työpaikkailmoituksen tai edes haastattelussa saatavien tietojen perusteella tämän luotettava arviointi on työnhakijalle mahdotonta. Osa pätevyyden ulottuvuuksista tiedetään, mutta niitä ei osata sanallistaa. Tulkinnat pätevyydestä työnhakija tekeekin tyypillisesti itselleen edullisella tavalla, koska kuka nyt haluaisi tarkastella itseään erityisen huonossa valossa.

5. Alamme arvostaa enemmän potentiaalia kuin menneitä urotekoja

Kuinka ihmeessä joku voisi edes kuvitella sivuuttavansa kahdenkymmenen vuoden rautaisen kokemuksen? Enemmistö työnantajista ei siihen pystykään, vaikka se olisi tietyissä tilanteissa tarpeen. Yhä edelleen katsomme mieluummin peruutuspeiliin ajatellessamme, että aiempi menestys ennustaa voittokulkua myös tulevaisuudessa. Mitä olemme saaneet aikaan silloin joskus, kun miehet olivat vielä miehiä, jotka soittivat päät märkinä kylmäpuheluita eivätkä horisseet joutavia sosiaalisesta myynnistä. Silloin kun sivujakaus oli vain kaljuaan peittelevillä vanhoilla miehillä eikä nuorilla hipstereillä.

Puhumme kasvavassa määrin panostamisesta tulevaisuuden potentiaaliin, mutta itsesuojeluvaistomme saa meidät palkkaamaan liiketoimintamme tai jonkin tukifunktion uudistajaksi ihmisen, joka oli uransa huipulla vuonna 1995, ennen internetin yleistymistä. Yhä useammin törmäämme onneksi päättäjiin, joiden mielestä isoin diilisi 1990-luvulla on yhtä merkityksetön kuin tieto siitä, kuka oli vuoden 1998 Rantarockin pääesiintyjä (joka oli tiettävästi Scooter, toim. huom.).

Päteväksi ei voi julistautua, vaan se on ansaittava joka päivä uudelleen.

Tulevaisuuteen katsovat työnantajat etsivätkin ihmisiä, joiden potentiaalin ennustetaan olevan kaikkein suurin ja jotka ovat sitoutuneet joka solullaan jatkuvaan oppimiseen. Tällaisella ihmisellä ei ole takanaan loistavaa tulevaisuutta, vaan se on vielä edessäpäin. Hän voi olla yhtä hyvin jatkuvaan uusiutumiseen kykenevä konkari tai lupaava nuori lahjakkuus. Hän ymmärtää, että päteväksi ei voi julistautua, vaan se on ansaittava joka päivä uudelleen. Huomisen osaamisella. Huomisen onnistumisilla.

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista:

Hihasta vedettyjen palkkatoiveiden maa
Pöhköt rekrytoijat tuottavat pöhköiltä vaikuttavia työnhakijoita

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/epapatevat-juhlivat/feed/ 2
Borealis kesätyöpaikkana: ystävällinen ilmapiiri ja jopa 6 peräkkäistä vapaapäivää https://duunitori.fi/tyoelama/borealis-kesatyopaikkana-ystavallinen-ilmapiiri-jopa-6-perakkaista-vapaapaivaa/ https://duunitori.fi/tyoelama/borealis-kesatyopaikkana-ystavallinen-ilmapiiri-jopa-6-perakkaista-vapaapaivaa/#respond Fri, 10 Feb 2017 08:10:18 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=24983 Borealis Polymers Oy on suuresta koostaan huolimatta monelle tuntematon yritys. Duunitorin toimittajalle selvisi, että Porvoossa sijaitsevat tuotantolaitokset tarjoavat monipuolisia työtehtäviä, ystävällisen työyhteisön ja turvallisen työpaikan. Kesätyöntekijöiden rekrytointi on nyt käynnistynyt! Tämä artikkeli on toteutettu yhteistyössä Borealis Polymersin kanssa. Yritys rekrytoi erityisesti kemian, prosessitekniikan sekä sähkö-, kone- ja automaatioalan osaajia. Katso avoimet kesätyömahdollisuudet Duunitorilla » Borealis […]]]>

Borealis Polymers Oy on suuresta koostaan huolimatta monelle tuntematon yritys. Duunitorin toimittajalle selvisi, että Porvoossa sijaitsevat tuotantolaitokset tarjoavat monipuolisia työtehtäviä, ystävällisen työyhteisön ja turvallisen työpaikan. Kesätyöntekijöiden rekrytointi on nyt käynnistynyt!

Tämä artikkeli on toteutettu yhteistyössä Borealis Polymersin kanssa. Yritys rekrytoi erityisesti kemian, prosessitekniikan sekä sähkö-, kone- ja automaatioalan osaajia. Katso avoimet kesätyömahdollisuudet Duunitorilla »

Hae kesäharjoittelijaksi materiaalinkäsittelyyn » Hae kesäharjoittelijaksi kunnossapitoon » Hae kesäharjoittelijaksi tuotantoon » Hae kesäharjoittelijaksi laboratoriopalveluihin »

Borealis toimittaa muovin raaka-aineita ja petrokemian tuotteita kansainvälisille markkinoille. Kansainvälinen yritys työllistää Suomessa noin 900 henkilöä ja palkkaa vuonna 2017 kesäharjoittelijoita ainakin tuotantoon, materiaalinkäsittelyyn, kunnossapitoon ja laboratoriopalveluihin. Saadakseen paremman kuvan kesäharjoittelijan työstä, Duunitori haastatteli entisiä kesäharjoittelijoita, Jasmin Valkamaa ja Alex Anderssonia.

Työt jatkuivat harjoittelun jälkeen

Petrokemian laboratoriossa työskentelevä Jasmin hehkuu tyytyväisyyttä. Kiitosta saavat niin työnantaja kuin työkaveritkin. Laborantiksi vuonna 2014 valmistunut nainen aloitti harjoittelijana keväällä 2013 jatkaen laboratoriossa kesän ja syksyn. Esimies suositteli häntä hakemaan maaliskuussa 2014 avautunutta vakituista työpaikkaa, johon hän myös tuli valituksi.

Jasmin Valkama on tyytyväinen siitä, että hänelle annettiin uutena työntekijänä aikaa perehtyä rauhassa tehtäviinsä. (Kuva: Borealis)

Alex on prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittanut ylioppilas, joka aloitti harjoittelunsa tammikuussa 2016. Oppilaitos teki yhteistyötä Borealiksen kanssa, joten harjoittelupaikka löytyi kivuttomasti. Aluksi mies työskenteli käyttöhyödykkeiden puolella, jolloin tehtäviin kuului esimerkiksi tehtaan saniteettilaitoksen ja poistovesien hoitoa. ”Kaikki muovitehtaan yksiköt tarvitsevat suolavapaata vettä, jonka teossa olin mukana”, Alex kertoo.

Harjoittelujakson jälkeen Alex siirtyi tuotannon päivätöihin. Työt päiväoperaattorina jatkuvat ainakin vuoden 2017 loppuun saakka. ”Tällä hetkellä tuen tuotantoa. Hoidan esimerkiksi kuormien vastaanottoa ja lähetystä”, Alex kuvailee työtehtäviään. Hän kertoo myös pitävänsä työympäristöä siistinä ja osallistuvansa peroksidien tekemiseen.

Kun opettaja ohjasi Jasminin hakemaan Borealikselle harjoittelijaksi, kellot eivät soineet. ”En ollut kuullutkaan sellaisesta yrityksestä kuin Borealis”, Jasmin toteaa, mutta huomasi mielenkiintonsa heränneen. ”Ensimmäisessä haastattelussa minua jännitti hirveästi”, hän tunnustaa. Laboratoriossa nainen otettiin lämpimästi vastaan. ”Minulle on annettu aikaa oppimiselle”, hän iloitsee.

Työvuoroja moneen makuun

Alexin harjoittelujaksoa helpottivat aiempi harjoittelukokemus toisesta petrokemian yrityksestä ja koulussa opetettujen asioiden palauttaminen mieleen. ”Poistovedet käytiin koulussa läpi, mistä oli hyötyä. Ja aina kun joku puhuu jostain laitteesta, tulee mieleen, että tästähän me koulussakin puhuttiin”, Alex jatkaa. Työ on Alexin mukaan melko itsenäistä, vaikka työt jaetaankin etukäteen tiimin kesken. Näin kenenkään ei tarvitse arpoa, kuka tekee mitä.

Alex tekee päivävuoroa, mikä sopii hyvin hänen elämäntilanteeseensa: ”Saan viikonloput vapaaksi ja ehdin tavata kavereita.” Mies harrastaa teatteria, johon liittyviin esityksiin osallistuminen onnistuu parhaiten päivävuorolaisena. Jasmin tekee puolestaan vuorotyötä. Työvuorokierto menee siten, että ensin on kaksi aamuvuoroa ja kaksi yövuoroa, jonka jälkeen on kuusi vapaapäivää. Työpäivät ovat 12-tuntisia, mutta pitkien vapaiden aikana ehtii levätä ja nauttia vapaa-ajasta. ”Itse voin entisenä kesätyöntekijänä sanoa, että hyvin siihen sopeutui. Nuorena on kiitollinen pitkistä vapaista – ehtii lähteä festareilla ja tehdä muuta kivaa”, toteaa Jasmin.

”Kyllä työpäivät ovat pitkiä mutta niin ovat vapaatkin.” – Jasmin

Jasmin tekee prosessin laadunvalvontaa. ”Tarkistamme, että tuotteet täyttävät vaatimukset”, hän tarkentaa. Jasmin analysoi näytteitä, joista selvitetään eri tavoin, mitä ne sisältävät. Laboratoriossa käsitellään etenkin aikataulunäytteitä. ”Tiettyyn aikaan tulee vaikkapa kymmenen näytettä tietystä paikasta”, hän kertoo. Jasmin kehuu vuolaasti yhteistyökumppaneitaan: ”Meillä on ihana porukka operaattoreina ja vuoromestareina, joiden kanssa kommunikointi pelaa tosi hyvin.”

Jasminin työnkuva on laajentunut harjoittelun jälkeen. ”Meillä on vuoropuolella kolme laboratoriota. Aluksi sain työskennellä vain kahdessa, mutta vakituisen työn saatuani pääsin harjoittelemaan kolmanteen laboratorioon, jossa käsitellään vaarallisempia aineita”, Jasmin kuvailee. Työntekijöiden ikähaitari on laaja: nuorin työntekijä on hieman yli 20-vuotias ja kokenein lähes kuusikymppinen. Yhteistyö on kaikkien kanssa mutkatonta.

Seuraavankin vuoron elämästä helpompaa

”On tosi tärkeää, että meillä on laitteet kunnossa, jottei tule vahingossakaan virheellisiä tuloksia”, Jasmin korostaa. Vaikka laboratorioissa on siistijät erikseen, vetokaapeista ja työtasojen siisteydestä laborantit huolehtivat itse. Tilat laitetaan kuntoon ja pullot täytetään seuraavaa vuoroa varten. ”Ei tarvitse silloin seuraajien aloittaa työvuoroa siivoamalla”, Jasmin perustelee.

Alexin työ on luonteeltaan liikkuvaa ja monipuolista. Turvavarusteiden käyttäminen on välttämätöntä hänen työympäristössään. (Kuva: Borealis)

Alexin työ on monipuolista ja liikkuvaista: ”Teemme kenttäkierroksia ja varmistamme, että kaikki on kunnossa. Tyhjennämme pytyt tarvittaessa, teemme peroksideja, olemme yhteistyössä ohjaamo-operaattorien kanssa ja autamme vuorohenkilöstöä tarpeen mukaan. Suunnittelemme maanantaina viikon työt, mutta jos tulee jotain ekstraa, nekin hoidetaan.” Yksikään työpäivä ei ole samanlainen, vaan yllättäviä tilanteita tulee eteen. Työturvallisuus on tärkeää. ”Työvaatetus, turvakengät ja kypärät on pidettävä päällä”, Alex opastaa.

Siitä on ollut hyötyä, että Alexilla on kokemusta niin tuotannon päivävuorosta kuin käyttöhyödykepuolestakin. ”Tuotannon päivävuoro ja käyttöhyödyke toimivat samassa tilassa. Koska osaan molempien työtehtäviä, voin olla apuna joustavasti”, Alex kertoo. Kun tehtävänkuva muuttuu, työntekijä saa opastuksen. Jatkuvasti on uutta opeteltavaa. Tällä hetkellä Alex pyrkii kehittymään SAP-ohjelmiston käyttäjänä. Oma-aloitteisuutta tarvitaan oppimisessakin. ”Ei voi olla nollat taulussa ja tehdä vasta sitten, kun joku pyytää”, Alex kuvaa. Jasmin antaa kehittymistään kiitosta muille laboranteille. ”He pitävät huolta meidän nuorempien kouluttamisesta”. Erityiskiitoksen saa kokenut Pasi: ”Hän on ihminen, joka jaksoi selittää vielä viidennenkin kerran.”

”Itse pitää olla aktiivinen, se on a ja o koko hommassa.” – Alex

Jasmin kertoo, että parasta hänen työssään on työkavereiden lisäksi mahdollisuus työskennellä kolmessa eri laboratoriossa. Myös satunnaisnäytteiden käsittely on mielenkiintoista. ”Pitää itse keksiä, millä tavalla voin selvittää näytteen sisällön. On kivaa päästä oikein kunnolla funtsailemaan”, Jasmin kuvailee. Alex kertoo olevansa iloinen päästyään uuden harjoittelijan perehdyttäjäksi. ”Näytän ensin, kuinka hommat tehdään, ja seuraavalla kerralla harjoittelija saa itse työskennellä valvonnassani”, hän kuvailee rooliaan. Muutoinkin apua saa aina pyydettäessä: ”Työvuorossa olevalta tuotantomestarilta voi aina kysyä, jos on jokin epäselvää.”

Työt hoidetaan, vaikka läppä lentää

Alexin mielestä on mukavaa saada kehuja hyvin hoidetuista töistä. Työntekijän osaaminen mitataan, kun tulee yllätyksiä. ”Jos tilanne tulee päälle, täytyy pysyä rauhallisena”, hän kertoo. Jasmin tuntee työssään onnistumisen riemua keksiessään, millä menetelmällä näytettä kannattaa analysoida saadakseen selville haluamansa tiedon.

Alexin mukaan kesäharjoittelijana pärjää parhaiten oma-aloitteinen ja sosiaalinen ihminen, joka haluaa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Pitää myös olla aktiivinen ja uskaltaa kysyä, jos jokin on epäselvää. Huumorintajuakin tarvitaan. ”Heitämme aika paljon läppää työn lomassa”, mies toteaa. Työhön kuuluu jonkin verran painavien esineiden nostamista, joten hyvästä fyysisestä kunnostakin on etua.

”On ollut kyllä ehdottomasti omista kokemuksista paras kesätyöpaikka.” – Jasmin

”Nopeasti näkee, millainen ihminen sopii meille”, Jasmin kertoo. ”Pitää olla tarkka ja muistaa kunnioittaa aineita, joita käsitellään, koska osa niistä on oikeasti vaarallisia. Niitä ei pidä kuitenkaan pelätä”, hän korostaa. Alexille Borealis on ollut hyvä työpaikka. ”Olen hemmetin tyytyväinen, että nykypäivänä saa töitä pidemmäksi aikaa”, hän perustelee. Borealiksen vahvuuksista puhuttaessa Alex mainitsee ystävällisen ilmapiirin: ”Aamuisin morjestetaan kaikille, myös niille, joita ei tunneta.” Miehellä on tunne, että Borealis haluaa pitää henkilöstöstään huolta.

Palkka on Jasminin mukaan vähintään kohtuullinen: ”Meitä palkitaan siitä, että teemme vuorotöitä”, Jasmin kertoo. Hän kehuu myös työkavereita sekä mahdollisuutta oppia käyttämään kunnolla kaasukromatografia. Jasmin haluaa jatkaa Borealiksella vielä pitkään. ”Tuntuu, että täällä saa olla turvassa, kun muualta kuulee yt-neuvotteluista”, hän kertoo.


Kiinnostuitko työstä Borealiksella?

Hae kesäharjoittelijaksi oheisten linkkien kautta!

Hae kesäharjoittelijaksi materiaalinkäsittelyyn » Hae kesäharjoittelijaksi kunnossapitoon » Hae kesäharjoittelijaksi tuotantoon » Hae kesäharjoittelijaksi laboratoriopalveluihin »

Artikkelin kuvat: Borealis Polymers Oy, kuvaajat Borealis ja Kanteleen Vanha Meijeri.

Borealis on jo useamman vuoden ajan ollut mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/borealis-kesatyopaikkana-ystavallinen-ilmapiiri-jopa-6-perakkaista-vapaapaivaa/feed/ 0
Tekniikan kehityksen vauhti haastaa autoalan kouluttajat – ”Laadukas koulutus takaa työssä pärjäämisen” https://duunitori.fi/tyoelama/vv-auto-koulutus/ https://duunitori.fi/tyoelama/vv-auto-koulutus/#respond Wed, 08 Feb 2017 08:15:36 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25366 Mikä vaikuttaa taustalla esimerkiksi pääkaupunkiseudun suurten Audi ja Volkswagen Centerien toimintaan? VV-Auto on laittanut panoksia koulutukseen, mikä näkyy suoraan työntekijöiden osaamisessa. Täällä kaikilla on mahdollisuus oppia ja edetä! Tämä artikkeli on toteutettu Duunitorin haastattelujen pohjalta yhteistyössä VV-Auton kanssa. Duunitorin toimittaja vieraili VV-Auton koulutuskeskuksessa Vantaalla, jossa koulutusta saavat sekä uudet että vanhat tekijät. Tutustu uramahdollisuuksiin. Suurin […]]]>

Mikä vaikuttaa taustalla esimerkiksi pääkaupunkiseudun suurten Audi ja Volkswagen Centerien toimintaan? VV-Auto on laittanut panoksia koulutukseen, mikä näkyy suoraan työntekijöiden osaamisessa. Täällä kaikilla on mahdollisuus oppia ja edetä!

Tämä artikkeli on toteutettu Duunitorin haastattelujen pohjalta yhteistyössä VV-Auton kanssa. Duunitorin toimittaja vieraili VV-Auton koulutuskeskuksessa Vantaalla, jossa koulutusta saavat sekä uudet että vanhat tekijät. Tutustu uramahdollisuuksiin.

Suurin osa koulutuksista toteutetaan sisäisesti

Koulutuskeskus on paikka, joka tulee lähes jokaiselle jälleenmyyjäliikkeen työntekijälle tutuksi ympäri Suomen. Tilan sisältämät avarat viisi luokkahuonetta ovat suuria, enemmänkin pieniä halleja kuin huoneita. Koulutuksen käytännönläheisyys näkyy jo tilasuunnittelussa: autot ovat tilassa välittömässä läheisyydessä, joten teorian muuntaminen käytäntöön käy kursseilla näppärästi. Tätä pitävät ehdottomana vahvuutena sekä koulutuspäällikkö Tuukka Laasio että teknisestä koulutuksesta vastaava Kimmo Perhoniemi.

Tuukka Laasio näkee koulutuksen työntekijöiden arjen hyötyjen näkökulmasta.

Laasio koordinoi työssään talon kaikkea koulutusta. Hän arvioi, että VV-Auton koulutusorganisaatio on autoalan maahantuojista suurin. Suuren organisaation etu näkyy siinä, että suurin osa koulutuksista tehdään talon sisällä ja yhteistyökumppaneita hyödynnetään vain pienessä osassa.

Valtuutetuilla merkkiliikkeillä on luonnollisesti tietynlaiset velvollisuudet myös koulutuksen suhteen. “Jokaiselle autoliikkeen toimenkuvalle on suunniteltu koulutuspolku, joka sisältää peruskoulutuksen ja sen jälkeen vuosittaisia lisäkoulutuksia. Peruskoulutus eli pätevöityminen pitäisi saavuttaa aloittamisesta kahden vuoden aikana”, Laasio toteaa. Koulutuskeskuksessa käyvät siis niin mekaanikot kuin huoltoneuvojat, huoltopäälliköt ja myyjätkin.

Kurssit kestävät yleensä päivästä neljään päivään. Kaikista pienimmistä uudistuksista ei ole Perhoniemen mukaan mahdollista pitää kurssia, mutta esimerkiksi uusi automalli on tyypillinen aihe koulutukselle. “Jos koulutukseen tulee esimerkiksi uusi asentaja, hänen on käytävä tietyt peruskoulutukset. Sitten katsotaan toimenkuvan mukaan. Eli jos ollaan vaikka moottoreiden kanssa tekemisissä, käydään niihin liittyviä kursseja”, hän kertoo.

Laadukas koulutus takaa työssä pärjäämisen – “Keskitymme siihen, millä on merkitystä arjessa”

VV-Auton koulutuksesta tekee Laasion mielestä laadukkaan etenkin viimeisin saatavilla oleva tieto merkkeihin liittyen. Kouluttajat kouluttautuvat myös itse useita kertoja vuodessa – koulutukset järjestetään merkkien alkuperäismaissa, esimerkiksi Saksassa ja Espanjassa. Perhoniemi muisteleekin olleensa viime vuonna reissussa jopa yhdeksän kertaa.

Laatua vahvistaa Perhoniemen mukaan myös koulutustiimin hyvä ymmärrys siitä, mitkä asiat ovat koulutettavan työn ja arjen kannalta oikeasti merkityksellisiä. Laasio on samaa mieltä: “Keskitymme paljon siihen, miten koulutuksesta siirretään asioita työpaikalle. Asiakasnäkökulma on mukana yhä enemmän myös teknisissä koulutuksissa.” Perhoniemi lisää naurahtaen, että varsinkin teknisellä puolella täytyy ymmärtää, että asiakas on kuitenkin aina henkilö, eikä huollettava auto.

Keskitymme paljon siihen, miten koulutuksesta siirretään asioita työpaikalle. Asiakasnäkökulma on mukana yhä enemmän myös teknisissä koulutuksissa.

Koulutuskeskuksen autot ja niiden nostimet mahdollistavat tekniikoiden kokeilemisen myös käytännössä. Opin, että autoihin saatetaan esimerkiksi tehdä itse vikoja, joihin sitten perehdytään yhdessä koulutuksessa.

“Harjoittelemme paljon erilaisia tilanteita ja opettelemme toimintatapoja. Samalla tavoin käymme tekniikan lisäksi läpi myös erilaisia asiakaspalvelu- ja myyntikoulutuksia, vuorovaikutusta ja haastavia asiakastilanteita”, Laasio sanoo.

Tekniikan kehityksen vauhti ja alue-erot haastavat kouluttajia

Haasteitakin kouluttajille löytyy: uusia malleja ja ominaisuuksia satelee niin huimaa vauhtia, että täytyy tosissaan opiskella, jos haluaa pysyä kärryillä. Ja kärryillä on pysyttävä, jotta taataan henkilöstölle paras mahdollinen tietämys asiakkaan hyväksi.

Kimmo Perhoniemi ymmärtää, että joskus kouluttajankin tietämystä laajempaa tietoa löytyy itse kurssilaisista.

“Markkinatilanne on VV-Auton kannalta edelleen hyvä. Kun ollaan isoja, se tuo monta hyvää asiaa, mutta toisaalta painetta siitä, että kyllähän meitä pyritään haastamaan”, Laasio toteaa ja jatkaa: “Sitä kautta haastetaan meidän henkilökuntaa, jota meidän pitää pystyä kouluttamaan hyvin, jotta he pärjäävät työssään.”

Oman mausteensa koulutusten suunnitteluun ja läpivientiin tuovat myös alue-erot Suomessa. “Esimerkiksi pohjoisemmassa elämänrytmi on erilainen. Asiakaspalvelutyö saattaa olla henkilökohtaisempaa, kun henkilökunta tuntee pitkään asioineet hyvin”, Laasio pohtii. Täytyy muistaa, että ihmiset ja liikkeet ovat erilaisia, eivätkä kaikki ole verrattavissa esimerkiksi pääkaupunkiseudun suuriin liikkeisiin.

Keskustelu ja kokemusten jakaminen on itse asiassa erittäin tärkeää. Kurssilaisilla on usein huimasti kokemusta ja sitä on hyvä saada jaettua muillekin.

Perhoniemi huomauttaa, että usein kouluttajankin tietämystä laajempaa tietoa löytyy pöydän toiselta puolelta, kurssilaisilta. “Keskustelu ja kokemusten jakaminen on itse asiassa erittäin tärkeää. Kurssilaisilla on usein huimasti kokemusta ja sitä on hyvä saada jaettua muillekin.”

Laasion mukaan koulutukseen saapuu paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat oikeasti innostuneita työstään ja hakevat koulutuksista lisää virtaa ja osaamista. Kouluttajan täytyy osata hyödyntää tälläisten ihmisten osaaminen ja tieto myös muun ryhmän hyväksi.

Oletko samaa mieltä siitä, että laadukas koulutus on pohja hyvin tehdylle työlle? Lue lisää työstä VV-Autolla.

 

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/vv-auto-koulutus/feed/ 0
Tulevaisuuden myyjä on yhä enemmän asiantuntija – Nyt on mainio hetki aloittaa myyntiura! https://duunitori.fi/tyoelama/mma-myynti-tulevaisuudessa/ https://duunitori.fi/tyoelama/mma-myynti-tulevaisuudessa/#respond Wed, 08 Feb 2017 07:24:04 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25434 Myyntiin liittyvissä keskusteluissa sukkuloivat automaatio, erilaiset työkalut ja uudenlainen data. Millaiset näkymät myynnillä on tulevaisuudessa, ja miten myyjän rooli tulee muuttumaan? Tämä artikkeli on osa Duunitorin ja Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten MMA:n myyntialan ammattilaisista kertovaa juttusarjaa. Artikkelisarjaa varten haastattelimme myyjiä Vainulta, Academic Workilta sekä Duunitorilta. Myyjien tarinoihin voit tutustua sarjan aiemmin julkaistuista artikkeleista. Myyntiprosessi muuttuu ja […]]]>

Myyntiin liittyvissä keskusteluissa sukkuloivat automaatio, erilaiset työkalut ja uudenlainen data. Millaiset näkymät myynnillä on tulevaisuudessa, ja miten myyjän rooli tulee muuttumaan?

Tämä artikkeli on osa Duunitorin ja Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten MMA:n myyntialan ammattilaisista kertovaa juttusarjaa. Artikkelisarjaa varten haastattelimme myyjiä Vainulta, Academic Workilta sekä Duunitorilta. Myyjien tarinoihin voit tutustua sarjan aiemmin julkaistuista artikkeleista.

Myyntiprosessi muuttuu ja jopa osittain helpottuu

Kasvava datan uudenlainen hyödyntäminen näkyy myynnissä ja muuttaa prosesseja. Tarjolla on jo useita erilaisia myynnin työkaluja, jotka helpottavat potentiaalisten asiakkaiden löytämistä. Tuotemyynnistä ollaan pyrkimässä tilaan, jolloin asiakas lähestyy ostoaikeissa myös itse.

Janne Tolonen kokee, että lukuisat myynnin työkalut helpottavat prospektointia ja diilien saamista.

“Myynnin työkalujen suuren määrän myötä nyt ja tulevaisuudessa on yhä helpompaa löytää prospekteja ja tehdä diilejä”, Duunitorin Janne Tolonen sanoo. Myyjän aktiivinen käyttäytyminen esimerkiksi somessa mahdollistaa sen, että asiakkaille voi itse asiassa myydä olematta heihin suoraan yhteydessä. “Some on myös paikka, jossa myyjä voi todistaa asiantuntijuuttaan”, Tolonen jatkaa.

Haastatellut myyjät uskovat, että B2B-myynnin arvostus kasvaa tulevaisuudessa entisestään. “Maailma on menossa siihen suuntaan, että olit sitten insinööri tai hr-asiantuntija, niin jonkunlainen myyntitaito täytyy joka tapauksessa olla”, Sini Elomaa Vainulta sanoo.

Tulevaisuudessa myyjä on yhä enemmän asiantuntija

Entä miten myyjän rooli tulee mahdollisesti muuttumaan? Haastateltavat ennustavat suoran kontaktoinnin vähenemistä, myyjän kentän laajenemista ja yhdistymistä muihin rooleihin, asiantuntijuuden korostumista ja myyntiprosessin alkupään automatisoitumista entisestään. Samaa mieltä ollaan siitä, että myyjän rooli ei ole häviämässä mihinkään, vaikka se muuttuukin.

Mediassa on viime aikoina ehdotettu sitäkin, että B2C- tai B2B-myynnin sijasta puhuttaisiinkin Human-to-human -myynnistä. Kauppaa tehdään kuitenkin aina ihmiseltä ihmiselle, kuten Duunitorilla työskentelevä Lauri Iso-Markku muistuttaa: “Väliin vaaditaan myyjä, joka pystyy hahmottamaan kokonaisuuden ja tarjoamaan oikean ratkaisun. Sitä ei ainakaan lähitulevaisuudessa voida automatisoida.”

Hyvä asiantuntemus myy.

Tulevaisuuden myyjä on ennen kaikkea asiantuntija. Elomaa toteaa, ettei enää riitä, että myyjä tulee tapaamiseen ja kyselee paljon kysymyksiä. Moderni myyjä on tutustunut taustoihin ja tietää todella paljon alaan ja asiakkaan tilanteeseen liittyvistä asioista.

“Hyvä asiantuntemus myy. Kuka tahansa voi lukea perusasiat mistä tahansa tuotteesta tai palvelusta, mutta asiantuntemus on tärkein lisäarvo, jonka myyjä voi tarjota”, Academic Workin Anni Absetz painottaa.

Absetz jatkaa, että nykyisin ostajat tietävät yhä enemmän asioista myös itse, joten myyjä ei voi jäädä tiedon määrässä jalkoihin.

Myyjältä vaaditaan yhä enemmän asiantuntijuutta.

“Myyjä on tasan niin hyvä kuin hänen viimeisin kauppansa”

Academic Workilla työskentelevän Juuso Helanderin mielestä myynnissä kehittymiseen liittyy myös epäonnistuminen: “Kun pyrit kehittymään, haet rajoja eri suunnista. Se tarkoittaa, että jossain vaiheessa epäonnistut.” Epäonnistumista ei kuitenkaan pidä pelätä, eikä sen pelossa kannata jättää mitään tekemättä.

Lauri Iso-Markku tietää, että kehitys myynnissä tapahtuu aktiivisuuden ja toistojen kautta. Jatkuva kehittyminen edellyttää esimerkiksi systemaattista uuden opettelua ja käytyjen tapaamisten analysointia.

“Itseään ei voi alkaa taputella olkapäälle. Myyjä on tasan niin hyvä kuin hänen viimeisin kauppansa”, Iso-Markku toteaa. Samaa mieltä on myös Sini Elomaa: “Omaa työtään kohtaan pitää olla kriittinen, eikä vaan tuudittautua ihan hyviin onnistumisiin.”

Vainun Dani Nukarinen muistuttaa, että avoimuus ja innostuneisuus tulisi aina säilyttää. Myyntitapaamisiin tulee mennä samalla innolla kuin ensimmäisinä kertoina. Varsinkin aloittelevan myyjän kannattaa kysyä vinkkejä kokeneemmilta ja tarkkailla, miten he tekevät myyntiä.

Omaa työtään kohtaan pitää olla kriittinen, eikä vaan tuudittautua ihan hyviin onnistumisiin.

Puhuttaessa myyntityössä kehittymisestä ei voida unohtaa mittaamista. Yksinään aktiviteettien – esimerkiksi soittojen ja buukkausten – määrästä voi päätellä jo paljon. Jos myynti ei jostakin syystä suju, on lukujen tarkastelu usein lähtökohtana tilanteen selvittämiseksi.

Anni Absetzin mukaan myynnissä viehättääkin se, että koko ajan näkee ja tietää, miten itse menestyy: “Monessa muussa asiantuntijatyössä ei välttämättä näe konkreettista työnsä tulosta. Omat luvut kertovat itse asiassa aika hyvin siitä, miten tulee menestymään.”


Liity myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten verkostoon!

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on yli 27 000 myynnin, markkinoinnin ja oston ammattilaisen sitoutumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Lue lisää ja liity MMA:n jäseneksi »

Lue myös: 5 syytä, miksi kannattaa valita myyntityö
Myynti opitaan tekemällä – Uskallatko kokeilla?

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/mma-myynti-tulevaisuudessa/feed/ 0
Kesätöihin turvallisuusalalle? – ”Parasta tässä työssä on se, että saan auttaa muita” https://duunitori.fi/tyoelama/avarn-security-kesatyot-turvallisuusalalla/ https://duunitori.fi/tyoelama/avarn-security-kesatyot-turvallisuusalalla/#respond Wed, 08 Feb 2017 07:20:35 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25428 Pidätkö töistä asiakaspalvelun parissa? Oletko miettinyt uraa turvallisuusalalla? Kesätyöt tarjoavat hyvän mahdollisuuden alaan tutustumiseen. Duunitori haastatteli kolmea AVARN Securityllä alunperin kesätöissä aloittanutta ja selvitti, miksi he suosittelevat kesätöitä turvallisuusalalla! Tämä artikkeli on toteutettu Duunitorin haastattelujen pohjalta yhteistyössä AVARN Securityn kanssa. AVARN Security on yksi Suomen suurimmista yksityisen turvallisuusalan toimijoista ja työllistää noin 2800 turvallisuusalan ammattilaista. AVARN […]]]>

Pidätkö töistä asiakaspalvelun parissa? Oletko miettinyt uraa turvallisuusalalla? Kesätyöt tarjoavat hyvän mahdollisuuden alaan tutustumiseen. Duunitori haastatteli kolmea AVARN Securityllä alunperin kesätöissä aloittanutta ja selvitti, miksi he suosittelevat kesätöitä turvallisuusalalla!

Tämä artikkeli on toteutettu Duunitorin haastattelujen pohjalta yhteistyössä AVARN Securityn kanssa. AVARN Security on yksi Suomen suurimmista yksityisen turvallisuusalan toimijoista ja työllistää noin 2800 turvallisuusalan ammattilaista. AVARN Security etsii nyt 150-200 kesätyöntekijää eri puolelle Suomea »

”Halusin työn, jossa saan auttaa muita ja olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa”

Lotta Hiltunen nauttii työstään lentoaseman kansainvälisessä ympäristössä.

”Kiinnostuin turvallisuusalasta, sillä olen aina halunnut tehdä sellaista työtä, joka edesauttaa jollain tapaa yhteistä hyvää, ja jossa pääsee työskentelemään ihmisten parissa”, kertoo Helsinki-Vantaan lentoasemalla turvatarkastajana Lotta Hiltunen. Turvatarkastajaksi Hiltunen päätyi turvallisuusalan opintojensa kautta. ”Hain tänne kesätöihin vuonna 2013, ja jatkoin sitten opintojeni ohessa, kunnes valmistuttuani työllistyin tänne kokoaikaisesti”, hän kertoo. ”Parasta työssäni ovat työkavereiden ohella matkustajat. Pidän ihmisten kanssa kanssakäymisestä ja täällä tapaa jatkuvasti koko ajan erilaisia ihmisiä eri maista.” 

Samoilla linjoilla on Gitta Sariola, joka aloitti työt AVARN Securityllä viime kesänä aulapalvelutyöntekijänä, ja työskentelee nyt järjestyksenvalvojana. ”AVARN on reilu työnantaja. Hain tänne töihin, sillä olin kuullut alasta paljon positiivista ja halusin töitä asiakaspalvelun parista”, Sariola kertoo. ”Työhöni kuuluu asiakaspalvelun ohella esimerkiksi kuluvalvontaa ja lippujen tarkastamista. Aulapalvelussa työni piti sisällään muun muassa asiakkaiden ja vieraiden vastaanottamista sekä avaus- ja sulkukierroksia kiinteistössä. Parasta asiakaspalvelutyössä on sen monipuolisuus. Pääsen tutustumaan erilaisiin ihmisiin, ja hyödyntämään esimerkiksi kielitaitoani”, hän kertoo.

Joonas Häkkinen pitää työnsä itsenäisyydestä.

Piirivartijana Espoossa työskentelevä Joonas Häkkinen aloitti uransa alalla muutama vuosi sitten kesätöissä. Kesän jälkeen Häkkinen palasi ICT-asentajaopintojensa pariin, ja palasi valmistuttuaan AVARN Securitylle piirivartijaksi. ”Parasta työssäni on se, että saan tehdä töitä omatoimisesti. Piirivartijana liikun kentällä yksin pääosin autolla, ja olen itse vastuussa omista tekemisistäni.” Häkkisen työtehtäviin kuuluu niin kutsuttua peruspiirivartiointia, eli eri kohteissa vierailua. Tämän lisäksi työpäiviin saattaa kuulua erilaisia palvelutehtäviä, kuten pieniä kiinteistönhuoltotehtäviä. ”Vuorot ovat tyypillisesti hyvin rauhallisia.”

 

Kattava perehdytys takaa sen, että jokainen oppii työn

Oli uusi työtehtäväsi mikä tahansa, AVARN Securityllä perehdytetään työhön perusteellisesti. ”Muistan itse hyvin sen, kuinka jännitin alussa sitä, että en osaisi riittävästi asioita. Mutta meillä oli niin hyvä perehdytys, että kaikki meni lopulta tosi hyvin”, Hiltunen muistelee. Hän kehottaakin kaikkia kiinnostuneita hakemaan rohkeasti kesätöihin, sillä kattava perehdytys takaa sen, että kaikki kyllä oppivat työnsä. Sariola kertoo samaa. Hänellä itsellään esimerkiksi ei ollut lainkaan alan kokemusta ennen viime kesää. ”Työskentelin aiemmin hevosalalla, ratsastajana ja valmentajana, eli tulin ihan toisenlaiselta alalta”, hän kertoo. Osaan AVARN Securityn tarjoamista avoimista kesätyöpaikoista vaaditaan jo ihan lainkin vuoksi vartijakurssin käymistä, mutta jos kurssisuoritus uupuu, talo voi tarjota kurssin. Sariola kävi kurssin ennen töiden aloittamista. ”Kurssilla oppi paljon tästä alasta, ja tämän lisäksi jokaisessa kohteessa on oma perehdytys.” Häkkiseltä vartijakortti löytyi jo valmiiksi, mikä helpotti työnsaantia.

Gitta Sariola pitää asiakaspalvelutyön vaihtelevuudesta.

Moni voi jännittää kesätöiden alkaessa myös sitä, pääseekö työporukkaan mukaan. ”Täältä löytyy varmasti sellaisia tyyppejä, joiden kanssa ystävystyy”, Hiltunen vakuuttaa. ”Porukkamme on mielestäni loistava. Täällä on kaiken ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, ja meillä on hyvä yhteishenki.” Häkkinen komppaa: ”Meillä on hyvä porukka, ja käymme esimerkiksi kerran viikossa porukalla pelaamassa salibandya.”

Loistoduuni opiskelijalle – ja myös pidemmästä urasta turvallisuusalalla kiinnostuneelle

Hiltunen ja Häkkinen ovat tällä hetkellä kokoaikaisesti töissä, ja Sariola opiskelee. ”AVARN on loistava työpaikka opiskelijalle. Työvuoroja on tarjolla monipuolisesti ja työvuorotoiveita kuunnellaan”, Sariola kertoo. Monille kesätyöntekijöille tarjotaan mahdollisuus jatkaa töissä myös kesän jälkeen, ja joustava työ turvallisuusalalla sopiikin hyvin muun muassa opiskelijoille.

Kesätyö AVARN Securityllä voi lisäksi toimia myös ensimmäisenä askeleena kohti pidempää uraa turvallisuusalalla – tulevaisuuden huippuosaajat löytyvät monesti kesätyöntekijöiden joukosta. ”Täällä on monipuolisesti mahdollisuuksia, ja työtä voi vaihtaa myös talon sisällä, esimerkiksi turvatarkastajasta vartijaksi tai toisinpäin”, kertoo Hiltunen. ”AVARN on työnantajana mielestäni tosi kannustava. Täällä kuunnellaan työntekijöitä, tieto kulkee ja esimiehet ovat ajan tasalla asioista. Minulle itselleni esimerkiksi tarjoutui mahdollisuus tehdä vuoroja myös käräjäoikeuksien turvatarkastuksessa, kun kaipasin työhöni vaihtelua.” Häkkinen kehuu talon etenemismahdollisuuksia hyviksi: ”Se on ihan omasta kiinnostuksesta kiinni. Yhtiö tukee kouluttautumista hyvin.”

Kenelle työ turvallisuusalalla haastateltavien mielestä sopii? ”Vartijan työ sopii rauhalliselle ihmiselle, joka on hyvä asiakaspalvelija”, vastaa Häkkinen. ”Tämä työ sopii avoimelle, iloiselle ja asiakaspalveluhenkiselle ihmiselle, joka uskaltaa tarttua toimeen”, lisää Sariola. ”Sosiaalisesta luonteesta on hyötyä, ja turvatarkastustilanteissa on oltava uskottava”, Hiltunen kertoo.

Entäpä miksi he suosittelisivat kesätöitä AVARN Securityllä? ”Jos on kiinnostunut turvallisuusalasta, niin täältä löytyy monipuolisia tehtäviä. Ja lentokenttä on työympäristönä tietenkin ihan ainutlaatuinen”, Hiltunen vastaa. ”Täällä riittää töitä ja kohteet ovat kivoja”, Sariola sanoo. ”Meillä on tiivis porukka, jossa on hyvä tehdä töitä. Työ ei aina edes tunnu tämän ansiosta työltä. Hyviä tyyppejä tarvitaan aina, eli tervetuloa vaan tänne töihin!”, kiteyttää Häkkinen.

Kiinnostuitko?

AVARN Security rekrytoi ensi kesäksi 150-200 kesätyöntekijää monipuolisiin turvallisuusalan tehtäviin eri puolille Suomea. Haku on käynnissä 27.2. asti!

Hae kesätöihin AVARN Securitylle nyt »

Katso myös videot:


]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/avarn-security-kesatyot-turvallisuusalalla/feed/ 0
Hihasta vedettyjen palkkatoiveiden maa https://duunitori.fi/tyoelama/hihasta-vedettyjen-palkkatoiveiden-maa/ https://duunitori.fi/tyoelama/hihasta-vedettyjen-palkkatoiveiden-maa/#comments Tue, 07 Feb 2017 08:30:47 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25498 Yksi kiperimmistä työnhakijan eteen tulevista kysymyksistä on palkkatoive. Sadistinen rekrytoija saa orgastista mielihyvää kirjoittamalla työpaikkailmoituksen loppuun pahaenteiset sanat: Jätä hakemuksesi palkkatoivomuksineen. Tämä luku voi yksinään tuhota haaveesi työllistymisestä, vaikka kaikki muu olisikin tehty viimeisen päälle. Tässä jaakobinpainissa ei ole juuri osaa eikä arpaa palkkaavan yrityksen näkökulmalla, minkä luulisi olevan ongelmanasettelun keskiössä. Useimmille meistä palkkatoiveen määrittely […]]]>

Yksi kiperimmistä työnhakijan eteen tulevista kysymyksistä on palkkatoive. Sadistinen rekrytoija saa orgastista mielihyvää kirjoittamalla työpaikkailmoituksen loppuun pahaenteiset sanat: Jätä hakemuksesi palkkatoivomuksineen. Tämä luku voi yksinään tuhota haaveesi työllistymisestä, vaikka kaikki muu olisikin tehty viimeisen päälle.

Tässä jaakobinpainissa ei ole juuri osaa eikä arpaa palkkaavan yrityksen näkökulmalla, minkä luulisi olevan ongelmanasettelun keskiössä.

Useimmille meistä palkkatoiveen määrittely on hankalaa, koska emme pohdi pelkästään omaa markkina-arvoamme, vaan ryhdymme spekuloimaan myös muiden hakijoiden palkkatoiveilla. Tässä jaakobinpainissa ei ole juuri osaa eikä arpaa palkkaavan yrityksen näkökulmalla, minkä luulisi olevan ongelmanasettelun keskiössä. Palkkatoivettaan miettivän pään sisäinen maailma onkin hetken aikaa kuin Woody Allenin elokuva.

Työnantajan näkökulman ymmärtämisellä on väliä

Moni määrittelee palkkatoiveekseen nykyisen palkkansa lisättynä riskipreemiolla. Toiset ottavat huomioon ennen kaikkea elinkustannuksensa, kuten asuntolainan aiheuttaman taloudellisen rasitteen. Kumpikaan näistä ei ole välttämättä viisain strategia, vaikka ne ovatkin yleisimpään strategiaan, eli hihasta vetämiseen, verrattuna suorastaan briljantteja.

Todellisuudessa työntekijän palkka määräytyy esimerkiksi täytettävän tehtävän vaativuuden, työehtosopimuksen ja/tai yrityksen palkitsemispolitiikan mukaan. Palkkaavan esimiehen kädet ovat yleensä enemmän tai vähemmän sidotut. Vain toimitusjohtaja tai yrittäjä itse voi alkaa lupailla kuuta taivaalta – tietenkin epätoivoisuuden asteesta riippuen. Jos olen tienannut myyntijohtajana 7000 euroa, en voi tietenkään pitää sitä lähtötasona hakiessani potkut saatuani töitä myyntineuvottelijana. Houkutus on silti suuri, koska saavutetuista eduista luopumisen uhka saa isonkin miehen itkemään.

Nykyinen palkkasi on harvoin tulevan työpaikkasi palkkatason peruste, ellet sitten ole maan paras asiantuntija, joka voi sanella työllistymisensä ehdot. Sen sijaan voit vertailla nykyisen työtehtäväsi ja hakemasi työtehtävän vaatimustasoja, ja yrittää tehdä sen perusteella valistuneita arvauksia. Sovittaen tietenkin toiveesi palkkaavan organisaation kokoon, taloudelliseen asemaan sekä alan keskipalkkaan, jos se on tiedossasi.

Voitaneen laskea yhden käden sormilla ne joensuulaiset työnantajat, jotka maksavat 3500 euroa kuukaudessa vastavalmistuneelle nuorelle, jolla ei ole päivääkään työkokemusta.

Nuorten kannattaa pohtia palkkatoivettaan laajemmin kuin vain vetoamalla ammattiliittojen suosituspalkkoihin, jotka tuntuvat etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivien pk-yritysten näkökulmasta järjettömän korkeilta. Voitaneen laskea yhden käden sormilla ne joensuulaiset työnantajat, jotka maksavat 3500 euroa kuukaudessa vastavalmistuneelle nuorelle, jolla ei ole päivääkään työkokemusta.

Itsensä yli- tai alihinnoittelu käy helposti. Jos myymme työpanoksemme liian halvalla, päädymme sättimään itseämme palkkakuopan pohjalle. Siinä tapauksessa, että ahnehdimme liikaa, työpaikka valuu kohtuudessa pysyvälle kilpahakijalle. Työnantajan määrittelemää palkkahaarukkaa on mahdotonta tietää etukäteen, ellet satu tuntemaan organisaation nykyisiä työntekijöitä. Jos tunnet, niin kysy rohkeasti, kuitenkin tiedostaen, että omasta palkasta puhuminen on tabu kateuden värittämässä suomalaisessa kulttuurissa.

Pokerinaama, bluffi ja all-in

Koska olemme varman päälle pelaavia vellihousuja, jätämme palkkatoiveen kertomatta tai esitämme sen laveana haarukkana. Laajin kohtaamani haarukka on ollut 2000-7500 euroa riippuen tehtävästä. Myyntiassistenttina liikahdan 2000 eurolla, mutta jos nimitätte minut toimitusjohtajaksi, niin 7500 eurolla olen messissä! Joustavaakin joustavampi kaveri, mutta ei saanut sillä kertaa töitä. Liekö vieläkään poistunut kortistosta.

Kerromme mielellämme, että palkkatoivomuksemme riippuu lopullisesta tehtävänkuvasta. Näin yritämme lykätä palkkatoiveen esittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Parhaassa tapauksessa työnantajan pokerinaama pettää ja tämä näyttää korttinsa ennen minua. Rekrytoijana toimiessani en osannut aina päättää, kenet viskaan ensimmäisenä ei-pinoon: liian vähän pyytävän, liikaa pyytävän vai työnhakijan, joka ei osaa tai uskalla hinnoitella työpanostaan lainkaan. Yleensä jälkimmäinen sai verenpaineeni nousemaan kaikkein korkeimmalle. Jos työpaikkailmoituksessa pyydetään palkkatoivetta, on sangen ylimielistä jättää esittämättä euromääräistä summaa.

Kaksi viikkoa puhelinliittymiä huonolla menestyksellä kaupitelleelle miehelle ei tuota tuskaa kutsua itseään huippumyyjäksi.

Oman kokemukseni perusteella uskallan kärjistää, että miehet pyytävät tyypillisesti liikaa ja naiset liian vähän palkkaa. Kaksi viikkoa puhelinliittymiä huonolla menestyksellä kaupitelleelle miehelle ei tuota tuskaa kutsua itseään huippumyyjäksi. Kun Jonne-Jeremias on ladannut päissään VGA-resoluutiolla tallennetun monologivideon YouTubeen, hänestä sukeutuu yhdessä yössä eturivin sisältövelho, jota Versacen muotitalo yrittää houkutella markkinoimaan kevään mallistoaan. Nainen ei sen sijaan henkseleitä paukuttele, vaan listaa kysymättä kehityskohteitaan sekä yrittää välttää ylimielisyydestä kieliviä sanoja ja eleitä pelätessään, että mitähän tuo norsukin minusta ajattelee.

Tämä selittää osittain myös miesten ja naisten tuloeroja. Joskus miespuolisen hakijan härski palkkapyyntö menee läpi kohdatessaan rekrytoijan, joka kärsii työnhakijan tavoin kroonisesta suhteellisuudentajun puutteesta. Tällöin hänen lähtöpalkkansa on selvästi parempi kuin naisella, jonka ujot palkkaodotukset saavat tämän näyttämään epäpätevältä kahdesta maisteritutkinnosta ja vakuuttavasta työkokemuksesta huolimatta.

Työpaikkailmoitukset ovat tyypillisesti niin ylimalkaisia, ettei tehtävänkuvasta saa riittävästi selvää palkkatoiveen määrittelemiseksi.

Vastuu ei ole tässäkään asiassa yksin työnhakijan. Työpaikkailmoitukset ovat tyypillisesti niin ylimalkaisia, ettei tehtävänkuvasta saa riittävästi selvää palkkatoiveen määrittelemiseksi. Kun haetaan tuotepäällikköä, muttei kerrota mitä tuotepäällikkö tulee oikeasti tekemään, kuinka hemmetissä pystyn rajaamaan palkkatoiveeni? Vastaus kysymykseen on yksinkertainen: otan puhelimen käteeni ja soitan lisätietojen antajaksi mainitulle henkilölle. Toimimalla näin minun ei tarvitse turvautua oletuksiin eikä heitellä enää kertaakaan palkkatoiveita hihasta. Kysymys kuuluukin, kuinka paljon juuri sinä olet valmis näkemään vaivaa työllistyäksesi?

PS. Tulipa muuten mieleeni, että hakiessani nykyistä työtäni en itsekään kyennyt esittämään palkkatoivetta. Ehkäpä tämä kirjoitus onkin ennen kaikkea sivallus itseäni kohtaan.

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista:

Pöhköt rekrytoijat tuottavat pöhköiltä vaikuttavia työnhakijoita
Älä kerro kuinka motivoitunut olet – näytä se!

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/hihasta-vedettyjen-palkkatoiveiden-maa/feed/ 5
Älä missaa näitä – Katso tästä kesätyöt, joita kannattaa hakea nyt! https://duunitori.fi/tyoelama/kesatyopaikan-loytaminen/ https://duunitori.fi/tyoelama/kesatyopaikan-loytaminen/#respond Mon, 06 Feb 2017 10:41:40 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25443 Haaveiletko kesätyöpaikasta, mutta oikeiden työpaikkojen löytäminen tuntuu hankalalta ja aikaa vievältä? Duunitorin sivuilta löydät uusimmat kesätyöpaikkailmoitukset helposti ja nopeasti. Myös seuraamalla kesätyöpaikkakaupunkien Facebook-sivuja varmistat, ettei haluamasi työmahdollisuus mene ohitse! Julkaisemme joka viikko artikkelin, johon keräämme juuri nyt auki olevia, mielenkiintoisia kesätöitä. Tämän lisäksi löydät sivuiltamme paljon hyödyllisiä vinkkejä kesätöiden etsimiseen. Onnea kesätyönhakuun! Katso nyt nämä kesätyöpaikat Duunitorilta: Positio: Turvatarkastajia lentokentälle Työnantaja: […]]]>

Haaveiletko kesätyöpaikasta, mutta oikeiden työpaikkojen löytäminen tuntuu hankalalta ja aikaa vievältä? Duunitorin sivuilta löydät uusimmat kesätyöpaikkailmoitukset helposti ja nopeasti. Myös seuraamalla kesätyöpaikkakaupunkien Facebook-sivuja varmistat, ettei haluamasi työmahdollisuus mene ohitse!

Julkaisemme joka viikko artikkelin, johon keräämme juuri nyt auki olevia, mielenkiintoisia kesätöitä. Tämän lisäksi löydät sivuiltamme paljon hyödyllisiä vinkkejä kesätöiden etsimiseen.

Onnea kesätyönhakuun!

Kaikki kesätyöpaikat » » 

Katso nyt nämä kesätyöpaikat Duunitorilta:

Positio: Turvatarkastajia lentokentälle
Työnantaja: Airpro
Sijainti: Vantaa
Hakuaika päättyy: 28.02.2017
Lisätietoja: Vaaditaan 18 vuoden ikä. Tehtävään koulutetaan.

Positio: Ohjaajia kesäsijaisiksi sijaishuollon yksiköihin
Työnantaja: Nuorten Ystävät –palvelut Oy
Sijainti: Tornio/Kemijärvi/Oulu
Hakuaika päättyy: 12.02.2017
Lisätietoja: Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan AMK- tai perustutkinto.

Positio: Marjamyyjiä
Työnantaja: RGU Import
Sijainti: Tampere
Hakuaika päättyy: 28.02.2017
Lisätietoja: Useita sijainteja eri puolilla Tamperetta

Positio: Kesätyöntekijöitä sähköyhtiön uusasiakashankintaan
Työnantaja: Prime Sales Oy
Sijainti: Tornio
Hakuaika päättyy: 13.02.2017
Lisätietoja: Kesätyöntekijöitä palkataan yli 40.

Positio:  Elintarviketeollisuuden kesätyöntekijöitä
Työnantaja: Go On Oulu / Rikimet Oy
Sijainti: Pyhäntä
Hakuaika päättyy: Kesätyöntekijöiden valinnat tehdään huhtikuun loppuun mennessä.
Lisätietoja: Täysi-ikäisyyttä toivotaan, mutta se ei ole ehdoton edellytys.

Positio: Huvipuistotyöntekijöitä
Työnantaja: SkyWheel Helsinki Oy
Sijainti: Katajanokka, Helsinki
Hakuaika päättyy: 12.02.2017
Lisätietoja: Auki on useita eri tehtäviä tämän Suomen korkeimman näköalamaailmanpyörän parissa.

Positio: Kausityöntekijöitä hautausmaille
Työnantaja: Kouvolan seurakuntayhtymä
Sijainti: Kouvola ja lähiseutu
Hakuaika päättyy: 05.03.2017
Lisätietoja: Tarjolla on 1-7 kuukauden pituisia työjaksoja.

Positio: Kesätyöntekijöitä
Työnantaja: Boliden Harjavalta Oy
Sijainti: Pori ja Harjavalta
Hakuaika päättyy: 12.02.2017
Lisätietoja: Useita erilaisia työtehtäviä. Haetaan pääosin yli 18-vuotiaita, mutta alle 18-vuotiaille on kahden viikon työelämään tutustumisjaksoja.

Kaikki kesätyöpaikat » » 
]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/kesatyopaikan-loytaminen/feed/ 0
Hotelli- tai ravintola-alan esimies – tämä on sinulle: matkalippusi kohti unelmiesi työtä! https://duunitori.fi/tyoelama/tyopaikan-vaihto-helpoksi/ https://duunitori.fi/tyoelama/tyopaikan-vaihto-helpoksi/#respond Fri, 03 Feb 2017 08:13:07 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25270 Viihdytkö nykyisessä työpaikassasi täydellisesti? Jos vastasit kyllä, onneksi olkoon, sinulla on asiat hienosti! Jos vastasit ei, ei hätää! Hotelli- ja ravintola-alan esimiehille on avattu nyt uusi palvelu, jonka avulla voit tiedustella vaivihkaa parempia työmahdollisuuksia. Onko sinulla salaisia haaveita vaihtaa toiseen työhön? Ainakin hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisille on avautunut nyt yksi mahdollisuus tiedustella matalalla profiililla uusia […]]]>

Viihdytkö nykyisessä työpaikassasi täydellisesti? Jos vastasit kyllä, onneksi olkoon, sinulla on asiat hienosti! Jos vastasit ei, ei hätää! Hotelli- ja ravintola-alan esimiehille on avattu nyt uusi palvelu, jonka avulla voit tiedustella vaivihkaa parempia työmahdollisuuksia.

Onko sinulla salaisia haaveita vaihtaa toiseen työhön? Ainakin hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisille on avautunut nyt yksi mahdollisuus tiedustella matalalla profiililla uusia työmahdollisuuksia, jos vanhassa työssä ei syystä tai toisesta enää viihdy.

Tutustu palveluun » 

Uusi palvelu helpottamaan työnhakua

StaffPoint on juuri lanseerannut uuden HoReCa Managers CV-pankin, joka auttaa hotelli- ja ravintola-alan esimiestöiden löytämisessä. Palveluun voi jättää luottamuksellisesti CV:nsä ja toiveensa uudesta työstä. Sen jälkeen StaffPointin rekrytointiammattilaiset alkavat etsiä CV:n jättäjälle uusia työmahdollisuuksia. Mikäli hakijalle löytyy sopivalta kuulostava työpaikka, hän saa suoraan kutsun työhaastatteluun.

”Nykyään työpaikan hakeminen ja vaihtaminen on tunnetusti työlästä”, toteaa StaffPointin HoReCa-alan toimialapäällikkö Katriina Rantanen. ”Me Staffpointilla haluamme helpottaa työpaikkojen etsimistä ja kannustamme ihmisiä antamaan uuden työn etsimisen meille. Palvelun käyttö ei maksa hakijoille mitään”, hän kertoo.

Apua piilotyöpaikkojen löytämiseen

Hotelli- ja ravintola-alalle on tyypillistä, että avoimia työpaikkoja on kyllä paljon, mutta ne eivät läheskään aina päädy julkiseen hakuun. Työnhakijan pitäisi osata tiedustella työpaikkoja avoimin hakemuksin ja verkostojensa avulla. HoReCa Managers CV-pankin avulla hakija saa rekrytointiammattilaisten osaamisen käyttöönsä myös piilotyöpaikkojen etsinnässä.

Rantanen kertoo, että palvelu on suunnattu kahdenlaisille työnhakijoille. On niitä, jotka ovat valmiita tekemään urahypyn välittömästi mutta ovat kiireisiä ja kiinni nykyisessä työssään. Heille StaffPointin palvelu on yksi lisäkeino työn hakemisessa oman aktiivisuuden lisäksi. Toinen hakijaryhmä ovat taas ne henkilöt, jotka eivät juuri nyt pala halusta vaihtaa työtä mutta ovat avoimia uusille mahdollisuuksille. Palvelun avulla he saavat tietoa eri uramahdollisuuksista ilman, että käyttävät aikaa ja energiaa työpaikkailmoitusten seurantaan.

Rantanen kertoo, että ”rekrytointiammattilaisilla on osaamista tunnistaa, mikä voisi olla seuraava siirto kullekin hakijalle, vaikka hakija itsekään ei osaisi muotoilla kaikkia toiveita ja halujaan täsmällisesti.”

Uuden työn suhteen saa olla nirso

Palvelun avulla työtä voi hakea valikoivasti. ”Jos uutta työpaikkaa on aikaa odottaa hieman pidempään, niin sille voi asettaa kriteereitä esimerkiksi työpaikan brändiin ja yrityskulttuuriin liittyen”, Rantanen kertoo.

”Tietysti työn saaminen on viime kädessä hakijasta itsestään kiinni. Meidän palvelu auttaa kuitenkin etsimis- ja hakemisvaiheen yli suoraan haastatteluvaiheeseen. Loppu on sitten hakijan ja työnantajan käsissä”, Rantanen sanoo.

Me Duunitorilla toivotamme tervetulleeksi kaikki keinot, joilla työntekijät ja työnantajat voivat löytää toisensa paremmin. HoReCa Managers CV-pankki on yksi apuväline tähän, ja jäämme mielenkiinnolla seuraamaan palvelun kehittymistä.

Tutustu palveluun » 

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/tyopaikan-vaihto-helpoksi/feed/ 0
Autoala työllistää – Volvo rekrytoi nyt mekaanikkoja useille eri paikkakunnille! https://duunitori.fi/tyoelama/volvo-mekaanikko-rekry/ https://duunitori.fi/tyoelama/volvo-mekaanikko-rekry/#respond Thu, 02 Feb 2017 14:57:23 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25386 Haaveiletko urasta autoalalla? Kiinnostaisiko mielenkiintoinen ja käytännönläheinen työ Suomen myydyimmän kuorma-automerkin parissa? Volvo Finland Ab hakee uusia mekaanikkoja useille paikkakunnille, ja rekryt ovat käynnissä nyt! Hae mekaanikoksi Volvolle » Volvo kuorma- ja linja-autojen sekä Renault kuorma- ja pakettiautojen maahantuonnista ja markkinoinnista Suomessa vastaava Volvo Finland Ab toimii maassamme yhteensä 10 eri paikkakunnalla, ja nyt etsitään osaajia […]]]>

Haaveiletko urasta autoalalla? Kiinnostaisiko mielenkiintoinen ja käytännönläheinen työ Suomen myydyimmän kuorma-automerkin parissa? Volvo Finland Ab hakee uusia mekaanikkoja useille paikkakunnille, ja rekryt ovat käynnissä nyt!

Hae mekaanikoksi Volvolle »

Volvo kuorma- ja linja-autojen sekä Renault kuorma- ja pakettiautojen maahantuonnista ja markkinoinnista Suomessa vastaava Volvo Finland Ab toimii maassamme yhteensä 10 eri paikkakunnalla, ja nyt etsitään osaajia kuudelle eri paikkakunnalle.

”Etsimme hakijoita, joilla on tekniikan peruskoulutus ja kokemusta ja/tai kiinnostusta raskaasta kalustosta”, Volvolta kerrotaan. ”Tarjoamme tilaisuuden päästä kehittymään maailman parhaaksi mekaanikoksi.” 

Jätä hakemuksesi 15.2. mennessä

Töitä on tarjolla Volvo Truck Centereissä Forssassa, Jyväskylässä, Turussa, Porissa, Porvoossa ja koko Euroopan suurimmassa Volvo Truck Centerissä Vantaalla.

Puuttuiko oma paikkakuntasi listalta? Ei hätää, sillä voit jättää myös avoimen hakemuksen! Volvolaiset lupaavat lukea kaikki hakemukset, ja osaavalle mekaanikolle löytyy kyllä paikka, vaikkei varsinaista avointa työpaikkaa juuri tällä hetkellä olisikaan.

Lue työpaikkailmoitus ja jätä hakemuksesi »

Lue lisää mekaanikon työstä Duunitorin artikkeleista:

Kuorma-automekaanikon työ on haastavaa ja monipuolista: ”Jokainen auto on yksilö”
Tiesitkö nämä mekaanikon työstä? – Testaa olisiko sinusta mekaanikoksi!

 

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/volvo-mekaanikko-rekry/feed/ 0
Lentokenttä tuo rajavartijan työhön oman mausteensa – ”En vaihtaisi muualle” https://duunitori.fi/tyoelama/rajavartijat-lentokentalla/ https://duunitori.fi/tyoelama/rajavartijat-lentokentalla/#respond Wed, 01 Feb 2017 06:44:19 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25196 Yllättävän suuri osa Rajavartiolaitoksen toiminnasta Suomessa tapahtuu lentokentällä, missä päätehtävänä ovat rajatarkastukset ja koko rajanylityspaikan valvonta. Pääsimme ylimerivartijan ja vanhemman merivartijan mukaan katsomaan, millaisia rajavartijoiden työpäivät ovat Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Tämä artikkeli on toteutettu Duunitorin haastattelujen pohjalta yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa. Haku rajavartijan peruskurssille on käynnissä! Suomalainen matkustaja kohtaa lentokentällä rajavartijan yleensä passintarkastuksen yhteydessä, jos silloinkaan, sillä […]]]>

Yllättävän suuri osa Rajavartiolaitoksen toiminnasta Suomessa tapahtuu lentokentällä, missä päätehtävänä ovat rajatarkastukset ja koko rajanylityspaikan valvonta. Pääsimme ylimerivartijan ja vanhemman merivartijan mukaan katsomaan, millaisia rajavartijoiden työpäivät ovat Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Tämä artikkeli on toteutettu Duunitorin haastattelujen pohjalta yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa. Haku rajavartijan peruskurssille on käynnissä!

Suomalainen matkustaja kohtaa lentokentällä rajavartijan yleensä passintarkastuksen yhteydessä, jos silloinkaan, sillä sekin on pakollista vain Schengen-alueen ulkopuolelle matkustaessa. Toisin kuin monet luulevat, Rajavartiolaitos ei liity esimerkiksi Tullin tai turvatarkastuksen toimintaan, vaan kaikki rajavartijat ovat sotilasvirassa ja valvovat henkilöiden maahantuloedellytyksiä.

Lentoasemalla jo 16 vuotta – “En lähtisi muualle, vaikka saisin nyt vaihtaa mihin vaan”

Kun ylimerivartija Jenny Piironen aloitti rajavartijana 16 vuotta sitten, uudet rajavartijat laitettiin oppi-isän valvonnassa töihin jo ennen peruskurssin käymistä. Nykyisin peruskurssi on edellytys virkaan pääsemiseksi ja työn aloittamiseksi. Piironen päätyi hakemaan töihin Rajavartiolaitokseen varusmieskaverinsa suosituksesta ollessaan Mikkelissä töissä ylikersanttina. “Olen viihtynyt ihan älyttömän hyvin. En lähtisi muualle, vaikka saisin nyt vaihtaa mihin vaan”, Piironen toteaa.

Ensimmäiset vuodet kuluivat Piirosella rajatarkastuksessa tulo- ja lähtöpuolella, hallipartioinnissa sekä päivystäjän tehtävissä. Päivystyksestä hän siirtyi neljä vuotta sitten vuoropäälliköksi, ja nykyisin hän toimii myös päivystysryhmän ryhmänjohtajana.

Vuoropäällikön työssään Piironen tekee kolmivuorotyötä: aamu-, ilta- ja yövuoroa. “Esimerkiksi aamuvuorossa vuoropäällikkö laatii seuraavan päivän listan, jossa näkyy jokaisen työvuorossa olevan päivän tehtävä tunneittain esimerkiksi rajatarkastuslinjastolla. Päivän mittaan päällikkö johtaa työvuoroaan ja valvoo ja ratkaisee päivystykseen tulleita keissejä.” Asiakkaat tulevat rajanylityksestä tai rajavalvonnasta, esimerkiksi ulkomaalaisvalvonnasta. Vuoropäälliköt vastaanottavat myös kysymyksiä yhteistyökumppaneilta ympäri maailmaa liittyen erilaisiin asiakkaisiin ja asiakirjoihin. Kysymyksessä voi olla esimerkiksi asiakkaan päästäminen lentokoneeseen.

Juha Santala ja Jenny Piironen rajatarkastuspisteen edessä. Kuva: Aapo Rainio

Asiakkaan tunnetilaan ei saa lähteä mukaan

“Työ on vaihtelevaa, koska sitä tehdään tutkijoiden kanssa yhdessä ja kaikki keissit ovat erilaisia. Aluksi saattaa tuntua, että tapaus on selkeä ja rajan ylityksen edellytykset eivät täyty, mutta kun tutkija on hetken jututtanut asiakasta, niin koko asia kääntyykin ympäri”, Piironen sanoo. Ensimmäiseen päätökseen ei voi tukeutua, vaan siitä pitää osata tarvittaessa luopua uusien perusteiden ilmetessä.

Työ on vaihtelevaa, koska sitä tehdään tutkijoiden kanssa yhdessä ja kaikki keissit ovat erilaisia.

Ratkaisut ja päätökset on tehtävä riippumatta siitä, miten asiakas käyttäytyy. Ääripäitä löytyy tunteisiin vetoamisesta aggressiiviseenkin käytökseen. Tällaisiin tilanteisiin Piironen harjoittaa tosin mielellään puhejudoa – kuumana käyvä asiakas saadaan usein rauhoittumaan ilman voimankäyttöä. “Haastavat tilanteet liittyvät usein kieleen ja kulttuuriin, jotta asiakas ymmärtää, että asioita tehdään lakiin ja säädöksiin perustuen”, vanhempi merivartija Juha Santala lisää.

Kun päätös on tehty, sitä ei voi Piirosen mukaan jäädä miettimään: “Jos alkaa miettimään olisiko sittenkin pitänyt, astuu kyllä miinaan.”

Asiakasvirtaa pyritään ennustamaan ja siihen varaudutaan

Merellisestä Vaasasta kotoisin oleva Santala kiinnostui työstä Rajavartiolaitoksessa tajuttuaan, että työ on paljon muutakin kuin merellä tapahtuvaa. Hallinnollisessa tutkinnassa pian neljä vuotta työskennellyt Santala teki ykköslinjan rajatarkastusta ensin nelisen vuotta ja tykästyi hallinnolliseen puoleen käytyään siellä tutustumiskäynnillä eli kierrolla. “Suoritamme ensisijaisesti toisen linjan tarkastukset, otamme turvapaikkahakemuksia vastaan ja siirrämme ne eteenpäin.”

Toisen linjan tarkastukseen tuotavien asiakkaiden kohdalla rajatarkastuksessa on havaittu jotakin epänormaalia. “On mielenkiintoista, kun töihin tullessa ei tiedä, millaisia tilanteita tulee eteen. Tietenkin on tiettyjä suuntauksia, ja esimerkiksi tiettyihin kellonaikoihin tiedetään tulevan riskilentoja, joista osataan odottaa tietynlaisia asioita”, Santala kertoo.

Lentokenttä tuo kaikkeen toimintaan oman mausteensa niin kansainvälisyyden ja erilaisten kulttuurien kuin lentoyhtiöidenkin muodossa.

“Lentokenttä tuo kaikkeen toimintaan oman mausteensa niin kansainvälisyyden ja erilaisten kulttuurien kuin lentoyhtiöidenkin muodossa”, hän jatkaa ja selittää, ettei esimerkiksi käännytettyä pystykään aina saman tien lähettämään takaisin kotimaahan, kun lento ehtii lähteä käännytystoimenpiteen aikana. “Mielekkyys tähän työhön tulee onnistumisista näissä haastavissa tilanteissa.”

Rajavartijat tarkkailevat tulevia lentoja ja arvioivat, millaisia asiakkaita on mahdollisesti tulossa. Kuva: Aapo Rainio

Rajavartijalle on kentällä monenlaisia mahdollisuuksia

Uudet rajavartijat aloittavat lentoasemalla rajatarkastustehtävistä, mitkä tunnetaan yleisemmin passintarkastuksena. Tarkastuskopissa tapahtuvaa työtä kutsutaan ensimmäisen linjan toiminnaksi. “Ykköslinjan toiminta täytyy omaksua ensin, sillä päätehtävän toiminta täytyy olla kristallinkirkkaana mielessä, jotta voit jalostaa sitä myöhemmin erityisryhmissä”, Piironen sanoo. Ykköslinjassa halukkuutensa etenemiseen voi näyttää esimerkiksi hakeutumalla kierroille erityisryhmiin.

Ykköslinjan toiminta täytyy omaksua ensin, sillä päätehtävän toiminta täytyy olla kristallinkirkkaana mielessä, jotta voit jalostaa sitä myöhemmin erityisryhmissä.

Rajatarkastustehtävien lisäksi on mahdollista työskennellä esimerkiksi hallinnollisessa tutkinnassa, rikostorjunnassa, päivystyksessä, valvontaryhmässä, asiakirjatutkinnassa tai esimerkiksi abc-ryhmässä, joka vastaa rajatarkastusautomaateista. “Ykkös- ja kakkoslinjan lisäksi on olemassa myös nollalinja, joka tekee ennakkotarkastuksia lentolistojen ja -varausten perusteella”, Santala lisää.

Reiluus ja varmuus sitouttavat

Piiroselta kysytään joskus, miten hän kokee naisena olemisen Rajavartiolaitoksessa. “Haluan ajatella, että olen rajavartijana rajavartijoiden keskuudessa. Tämä laitos ei ole koskaan kyseenalaistanut minua mihinkään tehtävään sukupuolen takia”, hän painottaa. Molemmat pitävät Rajavartiolaitosta reiluna ja kannustavana työnantajana, joka antaa hyvät mahdollisuudet etenemiseen.

Työpaikan varmuus on myös asia, jota molemmat arvostavat. “Kun et riko lakia ja hoidat tehtäväsi hyvin, voit olla luottavaisin mielin. Esimerkiksi äitiyslomalle jäätyäni ei tarvinnut miettiä, että sillä aikaa joku kiilaa ohitseni”, Piironen kuvaa. Hänelle parhaita hetkiä ovat myös esimerkiksi pakkisuoritteisiin kuuluvat rynnäkkökivääriammunnat, joihin liittyen hän ei unohda kertoa ampuneensa viimeksi 18/18.

Tuntuuko rajavartijan työ lentokentällä sinun jutultasi? Kiinnostuneet pääsevät nyt hakemaan rajavartijan peruskurssille, jonka suoritettuaan voi sijoittua esimerkiksi lentokentälle!

Hae Rajavartijan peruskurssille » 
Lue myös: Varma työllistyminen peruskurssin jälkeen – 3 syytä kouluttautua rajavartijaksi
]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/rajavartijat-lentokentalla/feed/ 0
Pöhköt rekrytoijat tuottavat pöhköiltä vaikuttavia työnhakijoita https://duunitori.fi/tyoelama/pohkot-rekrytoijat/ https://duunitori.fi/tyoelama/pohkot-rekrytoijat/#comments Wed, 01 Feb 2017 06:23:18 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25173 Rekrytoiva yritys saa sellaisia työnhakijoita, joita se ansaitsee. Kehittämällä rekrytointiprosessia ja hakijakokemusta inhimillisempään ja joustavampaan suuntaan, työnhakijoillekin tarjoutuu mahdollisuus toimia fiksummalla tavalla. Väitän, että tällaisesta kehityksestä hyötyisivät molemmat osapuolet. Viimeisen kahden kuukauden aikana olen kirjoittanut kolumneja, joissa olen nostanut esille asioita, joiden suhteen työnhakijat voisivat toimia nykyistä viisaammin. Tarkoitukseni on ollut hyvä, mutta olen kirjoittanut […]]]>

Rekrytoiva yritys saa sellaisia työnhakijoita, joita se ansaitsee. Kehittämällä rekrytointiprosessia ja hakijakokemusta inhimillisempään ja joustavampaan suuntaan, työnhakijoillekin tarjoutuu mahdollisuus toimia fiksummalla tavalla. Väitän, että tällaisesta kehityksestä hyötyisivät molemmat osapuolet.

Viimeisen kahden kuukauden aikana olen kirjoittanut kolumneja, joissa olen nostanut esille asioita, joiden suhteen työnhakijat voisivat toimia nykyistä viisaammin. Tarkoitukseni on ollut hyvä, mutta olen kirjoittanut vähemmän hienotunteisesti kuin Suomessa on yleisesti tapana. Ymmärrettävästi moni on pahoittanut mielensä, vaikka silmittömän someraivon(*) synnyttämiseen tähtäävät ponnisteluni ovatkin olleet toistaiseksi säälittäviä räpellyksiä.

Pata kattilaa soimaa

Mikä oikeuttaa ylimieliset rekrytoijat lyömään sanan säilällä parhaansa tekeviä työnhakijoita, vaikka oman rekrytointiprosessin läpivienti ontuu ja hakijakokemuskin on kuralla pahemmin kuin vatsa thaimaalaisessa katukeittiössä vierailun jälkeen? Rehellisesti sanottuna ei mikään. Tunnetusti on paljon helpompaa osoitella sormella muita kuin tarkastella kriittisesti omia tekemisiään ja ajatuksiaan.

Työnhakijoista tulee pönttöpäitä, koska me rekrytoijat olemme luoneet olosuhteet, joissa pönttöpääksi tuleminen on vaarallisen helppoa – jopa vääjäämätöntä. Puhumme äänekkäästi sen puolesta, että työnhakijoiden pitäisi jatkuvasti uudistua ja keksiä aiempaa luovempia tapoja työnantajien vokottelemiseksi. Nähkää nyt hemmetti enemmän vaivaa! Laittakaa itseänne likoon! Heittäytykää! Mitä tekevät rekrytoivat yritykset uudistuakseen? Muutamia ilahduttavia poikkeuksia lukuun ottamatta eivät yhtikäs mitään.

Ihannehakijalla on Nobel-palkitun kompetenssi mutta työharjoittelijan palkkapyyntö.

Yhä edelleen työnhakija joutuu lukemaan kapulakielisiä työpaikkailmoituksia, joissa haetaan doupattua supersankarihahmoa ja hehkutetaan maailman parasta työyhteisöä tulehtuneessa tilanteessa, jossa työntekijät yrittävät valita reittinsä toimiston käytävillä niin, etteivät vahingossakaan törmäisi työtovereihinsa. Ihannehakija on nuori mutta kokenut. Hän ei tupakoi eikä käy työaikana WC:ssä. Hän on joustava, muttei julkea edellyttää samaa työnantajaltaan. Hänellä on Nobel-palkitun kompetenssi mutta työharjoittelijan palkkapyyntö.

Jos täytät nämä kolmekymmentä vaatimusta, olet muodollisesti pätevä siirtymään prosessin seuraavaan vaiheeseen, jossa tavaamme yhdessä ansioluetteloasi ja varmistamme, ettei golf-tasoituksesi ole parempi kuin palkkaavalla esimiehellä. Luonnollisesti selvitämme niin ikään, että istut kulttuurimme, jonka todellista nykytilaa ei ole, turkanen sentään, edes määritelty. Työnhakijalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä leikkiin mukaan ja yrittää toimia systeemin ehdoilla. Työnantajat laativat aina säännöt, joiden mukaan pelataan. Nämä säännöt tyhmentävät yksilöä kuin mäyräkoirallinen keskiolutta.

Rekrytointisuppilossa tyhmentyneet

Breaking news! Meillä on joustava ja ketterä meininki sekä uusimmat digitaaliset työvälineet! Silti työpaikkaa hakeva saa eteensä ihmisvihamielisen SAP-lomakkeen, joka paineistaa hakutilannetta juuri sopivasti järjestelmän kaatumisuhkan roikkuessa koko ajan ilmassa. Hakemustekstiä kirjoittaessaan työnhakija haluaisi olla oma itsensä, mutta koska systeemi ohjaa tasapäistävään luettelointiin, persoona ei näy rekrytoijalle saakka.

Jos persoonaa on liikaa, olet vaikeasti tasapäistettävä hippi, jolla voi olla epämiellyttävä taipumus kertoa avoimesti omat näkemyksensä.

Ja mitä persoonaan tulee, niin sitä saa tuoda esille juuri sen verran, mikä on rekrytoijan mielestä soveliasta. Jos sitä on liian vähän, vaikutat epärehelliseltä ja laskelmoivalta. Jos sitä on liikaa, olet vaikeasti tasapäistettävä hippi, jolla voi olla epämiellyttävä taipumus kertoa avoimesti omat näkemyksensä. Turvallisinta onkin olla hajuton ja mauton, ihan vain varmuuden vuoksi. Mutta hetkinen, sehän tarkoittaa sitä, etten erotu kenestäkään. Nii-in.

Työnhakijoita moititaan huonosta valmistautumisesta haastatteluun. Itsekin olen liittynyt tähän kuoroon, koska olen ylimielisyyteen kallellaan oleva entinen rekrytoija, jonka tärkein selviytymiskeino on huomion siirtäminen omasta epätäydellisyydestään muiden puutteisiin. Useimmat aidosti työllistymiseen tähtäävät työnhakijat ovatkin ottaneet neuvosta vaarin, koska sitä on taottu eri kokoisilla leikoilla pääkoppiimme koko ikämme.

Huolellinen ennakkovalmistautuminen ei tietenkään koske rekrytoivaa esimiestä, joka voi saapua haastatteluun suoraan palaverista viinerin murut rinnuksilla ja poissaolevan näköisenä. Istuuduttuaan hän lunttaa haastateltavan nimen rekrytointiassistentin tekemästä kalenterivarauksesta. Mitä, kuka, mitäs tässä, tuota noin niin. Mikkonenko se oli? Ei kun Virtanen, tietenkin. Saako olla kahvia?

Kuka nyt haluaisi palkata omanarvontuntoisen primadonnan, joka haluaa tulla kohdelluksi inhimillisesti ennen ja jälkeen työsopimuksen solmimisen?

Ensimmäiset neljäkymmentäviisi minuuttia käydään haastateltavan työhistoriaa kohta kohdalta läpi sillä seurauksella, ettei haastattelussa päästä pintaa syvemmälle. Onneksi työnantajan neuvotteluasema on työnhakijaa parempi, jolloin samat säännöt eivät koske molempia osapuolia. Työntekijän sietokyky rekrytointiprosessin aikana tapahtuvaa kyykytystä ja löysässä hirressä roikottomista kohtaan on työnantajan kannalta myönteinen signaali. Kuka nyt haluaisi palkata omanarvontuntoisen primadonnan, joka haluaa tulla kohdelluksi inhimillisesti ennen ja jälkeen työsopimuksen solmimisen? Liittoon tällainen kaveri on soittamassa heti ensimmäisen vastoinkäymisen osuessa kohdalle. Kiitos mutta ei kiitos. Neext!

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista:

Älä kerro kuinka motivoitunut olet – näytä se!
Työnantajasi epärealistiset odotukset voivat olla oma vikasi

(*) Kotimaisten kielten keskuksen määritelmän mukaan someraivo tarkoittaa sosiaalisessa mediassa leviävää raivokasta viestintää, joka voi kohdistua esim. yksityishenkilöihin, poliitikkoihin tai viranomaispäätöksiin.

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/pohkot-rekrytoijat/feed/ 1
Perustietoja työttömälle: työttömyysturva 2017 https://duunitori.fi/tyoelama/tyottomyysturva-perustietoja/ https://duunitori.fi/tyoelama/tyottomyysturva-perustietoja/#respond Tue, 31 Jan 2017 07:15:03 +0000 https://duunitori.fi/tyoelama/?p=25235 Työttömyysturva 2017 tietopakettiLöydät tästä artikkelista perustiedot työttömyyden varalle. Tiivistämme myös, mitä työttömyysturva pitää sisällään vuonna 2017. Artikkeli on osa työttömän tietopakettia, johon kokoamme vastauksia yleisimpiin työttömyyttä koskeviin kysymyksiin. Työttömäksi työnhakijaksi määritellään henkilö, jolla ei ole työpaikkaa ja hän on työmarkkinoiden käytettävissä. Tämä tarkoittaa, että työtön ei samaan aikaan: Ole päätoiminen opiskelija tai yrittäjä Suorita ase- tai siviilipalvelusta […]]]> Työttömyysturva 2017 tietopaketti

Löydät tästä artikkelista perustiedot työttömyyden varalle. Tiivistämme myös, mitä työttömyysturva pitää sisällään vuonna 2017. Artikkeli on osa työttömän tietopakettia, johon kokoamme vastauksia yleisimpiin työttömyyttä koskeviin kysymyksiin.

Työttömäksi työnhakijaksi määritellään henkilö, jolla ei ole työpaikkaa ja hän on työmarkkinoiden käytettävissä.

Tämä tarkoittaa, että työtön ei samaan aikaan:

 • Ole päätoiminen opiskelija tai yrittäjä
 • Suorita ase- tai siviilipalvelusta
 • Suorita vankeusrangaistusta
 • Ole sairaalassa tai laitoshoidossa
 • Ole muulla vastaavalla syyllä estynyt vastaanottamaan työpaikkaa

Kun jäät työttömäksi

Jäädessäsi työttömäksi, sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi Työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) ja aloittaa uusien töiden etsiminen. Tee tämä heti, kun jäät työttömäksi!

TE-toimisto antaa Kelalle sinusta työvoimapoliittisen lausunnon. Annettu lausunto määrittelee, oletko työtön työnhakija, jolle voidaan maksaa Kelan työttömyyskorvauksia. Huomaa, että alat saamaan työttömyyskorvauksia vasta, kun omavastuuaikasi on kulunut. Jos olet työttömyyskassan jäsen esimerkiksi ammattiliiton jäsenyyden kautta, muista tehdä työttömyyskassasi ohjeiden mukainen hakemus ansiosidonnaisen päivärahan maksamisesta.

Työttömyys ja omavastuuaika

Saat työttömyyskorvauksia vasta omavastuuajan jälkeen, joka on 7 arkipäivän mittainen jakso. Tämän ei tarvitse olla yhtämittainen jakso vaan voit laskea mukaan kaikki työttömyyspäivät kahdeksalta edelliseltä kalenteriviikolta.

Peruspäivärahaa kannattaa hakea Kelasta vasta omavastuuajan jälkeen. Voit hakea työttömyyskorvausta maksettavaksi ensimmäisestä työttömyyspäivästäsi lähtien ja yleensä peruspäiväraha maksetaan myös omavastuuajalta.

Työttömyys ja karenssi

Työ- ja elinkeinotoimisto voi joissakin tapauksissa määrätä sinulle karenssin, jonka aikana sinulle ei makseta työttömyysetuuksia. Karenssi voi olla 15-90 päivän mittainen.

Karenssin voit saada esimerkiksi seuraavista syistä:

 • Työstä eroaminen ilman pätevää syytä
 • Itse aiheutettu työsuhteen päättyminen
 • Tarjotusta työstä kieltäytyminen
 • Et saavu työllistymissuunnitelmasi laadintaan tai tarkistukseen
 • Työvoimakoulutuksesta kieltäytyminen
 • Toistuva huono menettely

Lisätietoa karenssista saat tältä TE-toimiston sivulta.

Työttömyyden kesto ja vaikutus työttömyysturvaan

Työttömyysjakson kesto vaikuttaa Kelan maksamaan peruspäivärahaan ja työttömyyskassasi maksamaan ansiosidonnaiseen päivärahaan eli ansiopäivärahaan. Voit saada peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista päivärahaa vuodesta 2017 alkaen maksimissaan 400 päivää. Jos olet ollut työelämässä alle kolme vuotta, raja on 300 päivää. Maksimiajan päätyttyä sinulle maksetaan Kelan työmarkkinatukea.

Keskimääräinen työttömyyden kesto on pidentynyt Suomessa selvästi. Elokuussa 2016 yhtäjäksoisen työttömyyjakson pituus oli keskimäärin 60 päivää. Vastaavasti vuoden 2010 elokuussa työttömyysjakson kesto oli keskimäärin vain 38 päivää eli työttömän keskimääräinen työttömyysaika on pidentynyt kuudessa vuodessa 22 päivää.

Samassa ajassa avoimien työpaikkojen määrä on kuitenkin kasvanut. Uusia mahdollisuuksia on siis tarjolla varsinkin, jos olet valmis vaihtamaan alaa, kouluttautumaan tai muuttamaan töiden perässä.

Yksi täysosuma työnhaussa riittääTyönhaussa riittää yksi täyosuma.

Varautuminen tulevaisuuteen

Hyvällä asenteella pärjää pitkälle. Kannattaa pyrkiä pysymään positiivisena ja aktiivisena, vaikka se voikin olla vaikeaa, jos työttömyys pitkittyy.

Muista, että sinulla on työttömyysaikana velvollisuus hakea aktiivisesti töitä ja ottaa vastaan tarjottua työtä tai koulutusta. Työnhakusi ja työttömyyskorvauksesi pysyvät virallisesti voimassa, kun asioit TE-toimiston kanssa sovitulla tavalla. Työttömyyskassat ja ammattiliitot antavat myös paljon työttömyyteen ja töiden hakemiseen liittyvää apua jäsenilleen.

Lähteet:

]]>
https://duunitori.fi/tyoelama/tyottomyysturva-perustietoja/feed/ 0