Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Tässä artikkelissa kerromme oleellisimmat tiedot ansiopäivärahasta ja sen hakemisesta.

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos

 • olet kokonaan tai osittain työtön
 • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
 • olet työttömyyskassan jäsen
 • olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
 • olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67-vuotias).

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on heti työttömäksi jäädessäsi ilmoittauduttava työhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö kohdallasi laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset, kuten se, että olet työmarkkinoiden käytettävissä. Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa vain TE-toimiston lausunnon ollessa esteetön. Oikeutta ansiopäivärahaan ei ole, jos esimerkiksi opiskelet päätoimisesti tai harjoitat päätoimista yritystoimintaa. Ilmoittautumisen jälkeen on tärkeää noudattaa TE-toimiston antamia ohjeita työnhaun voimassa pitämiseksi.

Ansiopäivärahan suuruus

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan palkat ainoastaan niiltä kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy. Kausiluonteista työtä tekevillä otetaan huomioon työttömyyttä edeltäneen 12 kuukauden tulot. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien lisäksi tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Ansiopäiväraha koostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista

 • Perusosa on vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan vahvistettavan peruspäivärahan suuruinen.
 • Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 104,60 € vuonna 2016), ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 %.
 • Lapsikorotusta voi saada alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta.

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enimmillään 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Ansiopäiväraha on aina vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen. Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa.

Suomen hallitus on päättänyt lyhentää ansiopäivärahan enimmäiskestoa 100 päivällä 400 päivään.

Ansiopäivärahan kesto

Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa ja enintään 500 työttömyyspäivältä. 500 päivää täyttyy näin ollen aikaisintaan vuodessa ja 11 kuukaudessa. Suomen hallitus on päättänyt lyhentää ansiopäivärahan kestoa sadalla päivällä alkaen vuoden 2017 alusta.

Ansiopäivärahan ansio-osan 500 päivän enimmäismaksuajasta vähennetään kuitenkin 100 päivää, jos sinulla on alle kolmen vuoden työhistoria. Enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää myös kieltäydyttyäsi työllistymistä edistävästä palvelusta tai keskeyttäessäsi palvelun ensimmäisen 250 päivärahapäivän aikana. Vähennystä ei tehdä työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytymisen tai palvelun keskeyttämisen perusteella, mikäli osallistut palveluun 250 ensimmäisen päivärahapäivän aikana vähintään 40 päivän ajan ja saat tältä ajalta korotettua ansio-osaa.

Jos työttömyytesi jatkuu 500 päivän enimmäismaksuajan täytyttyä, olet oikeutettu hakemaan Kelasta työmarkkinatukea. Voit nollata 500 päivän laskurin täyttämällä työssäoloehdon uudelleen. Aina kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy, enimmäisaika alkaa alusta.

Ansiopäivärahan hakeminen

Ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää työttömyyskassaasi kassan antamia ohjeita noudattaen myös lyhyemmältä ajalta. Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Kassa huomioi automaattisesti viisi omavastuupäivää ja muut mahdolliset korvauksettomat päivät.

Ansiopäivärahahakemukseen tulee useimmiten toimittaa seuraavat liitteet:

 • Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 viikon työssäoloehdon täyttävältä ajalta. Todistuksessa tulee näkyä eriteltyinä lomarahat ja -korvaukset sekä muut maksetut erät kuten kertakorvaukset ja tulospalkkiot. Palkkatodistuksessa on ilmoitettava myös mahdolliset palkattomat jaksot ja syyt niihin.
 • Kopio työtodistuksesta ollessasi kokonaan työtön.
 • Kopio työsopimuksesta ollessasi lomautettu tai tehdessäsi osa-aikatyötä.
 • Kopio irtisanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta.

Hakemukseen on henkilökohtaisesta tilanteesta riippuen liitettävä myös:

 • Päätös sosiaalietuuden myöntämisestä, jos saat esimerkiksi eläkettä, sairaus-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea.
 • Palkkatodistus, palkkalaskelma tai muu luotettava selvitys hakujakson aikaisista tuloista, jos olet osa-aikatyössä, lomautettu tai työskentelet sivutoimisena yrittäjänä.
 • Työttömyyskassa saa ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta. Mahdollinen portaikko- tai muutosverokortti tulee kuitenkin liittää alkuperäisenä hakemukseen.

Kun ensimmäinen hakemus on käsitelty, työttömyyskassa lähettää päätöksen etuuden maksuperusteista, maksuilmoituksen ja jatkohakemuslomakkeen ansiopäivärahaa varten. Jos olet tyytymätön päätökseen, voit valittaa siitä 30 päivän kuluessa työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan. Lautakunnan päätöksestä voi edelleen valittaa vakuutusoikeuteen.

Lähteet: TYJ – Työttömyyskassojen yhteisjärjestö, YLE

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista

Palkkatuki voi olla työttömän ponnahduslauta työelämään
Työmarkkinatuki yleinen toimeentulon lähde alle 25-vuotiailla

Print Friendly

1 KOMMENTTI

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here