Käyttöehdot ja tietosuojaseloste työnantajalle

Käyttöehdot

1. Yleistä

Duunitori / Duunitori Oy (jäljempänä ”Duunitori”) tarjoaa Suomessa asiakkailleen (jäljempänä ”Asiakas”) mahdollisuuden työpaikkailmoituksen (jäljempänä ”Ilmoitus) julkaisuun Duunitorin työnhakupalvelussa (jäljempänä ”Palvelu”) sekä ilmoitusten kampanjointiin (jäljempänä ”Ilmoituskampanja”) työntekijöiden tavoittamiseen ja rekrytoinnin tehostamiseksi näiden käyttöehtojen (jäljempänä ”Ehdot”) mukaisesti. Palvelun sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä Asiakkaalle esitettyjen palvelukuvausten mukaisesti. Duunitori voi muokata Ehtoja milloin tahansa julkaisemalla Ehtojen päivitetyn version Palvelun verkkosivustolla. Ajan tasalla olevat Ehdot tulisi käydä tarkistamassa säännöllisesti, sillä ne ovat sitovia.

Palvelu on tarkoitettu ainoastaan työntekijöitä etsiville yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.

2. Palvelun sisältö

Asiakas voi jättää Palveluun Ilmoituksia ja tilata Ilmoituskampanjan. Palvelun ohjelmisto on asennettu Duunitorin, Duunitorin alihankkijan tai kolmannen osapuolen palvelimelle. Palvelua käytetään Internetin kautta. Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja Internetiin) eivät kuulu Palveluun.

Palvelun tuottamat analyysit on laadittu riippumattomasti. Mikäli analyysit sisältävät viittauksia tai suosituksia muihin palveluntarjoajiin, nämä viittaukset ja suositukset on tehty puhtaasti Asiakkaan uuden työntekijän hakuprosessin tehostamiseksi, eikä Duunitorilla ole taloudellista tai muuta intressiä näihin viittauksiin tai suosituksiin liittyen.

Duunitorilla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä käyttää alihankkijoita. Duunitorilla on oikeus muuttaa Palvelun tuottamisessa käyttämiänsä työmenetelmiä, laitteita, tietoliikenneyhteyksiä, ohjelmia tai muita Palvelun tai Palveluun kuuluvien järjestelmien osia ja vaihtaa mahdollisia alihankkijoita.

Asiakkaan Ilmoitus pyritään julkaisemaan ja saattamaan toimintaan Palvelussa mahdollisimman pian ilmoituksen jättämisen jälkeen.

3. Sopimuksen syntyminen

Palvelua koskeva sopimus Asiakkaan ja Duunitorin välillä syntyy, kun Asiakas on jättänyt Palveluun Ilmoituksen  ja hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Ehdot tai hyväksymällä sopimuksen muulla Duunitorin hyväksymällä tavalla, esimerkiksi kun Duunitori on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen. Sopimus voi syntyä myös, kun Asiakas ryhtyy Duunitorin hyväksymällä tavalla käyttämään palvelua tai kun Asiakas maksaa laskun tilaamastaan maksullisesta palvelusta. Myöhemmin tilatut tilausjaksot tulevat osaksi sopimusta ja niitä tulkitaan muuttuneiden Ehtojen mukaisesti, ellei tietyn tilausjakson osalta toisin sovita.

4. Rekisteröityminen ja tunnistautumistiedot

Palvelu ei edellytä Asiakkaalta erillistä rekisteröitymistä. Asiakkaan on annettava Palvelun lomakkeessa pyydetyt ja oikeat tiedot (jäljempänä ”Asiakastiedot”) sekä tarkistettava annettujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on myös ilmoitettava yhteyshenkilö, joka hoitaa Palveluun liittyviä asioita. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Duunitorille Asiakastietojensa virheellisyydestä tai muutoksesta.

5. Palvelun käyttö

Asiakas sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Ehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Asiakas sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa annettuja sääntöjä ja ohjeita. Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas lupautuu olemaan käyttämättä, lähettämättä ja välittämättä Palvelussa materiaalia ja palveluja, jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaisia sekä olla yllyttämättä tällaiseen toimintaan ja olla edistämättä kuvatun kaltaista toimintaa.

Asiakas vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Duunitorille, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

Palvelua ja sen sisältöä saa käyttää ainoastaan uuden työntekijän etsimiseen, siihen liittyviin välittömiin toimenpiteisiin.

Palvelua tai sen välittämiä tietoja ei saa käyttää: a) mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Asiakkaan uusien työntekijöiden etsimiseen ja siihen välittömästi liittyviin toimiin; b) ei-toivottujen puheluiden soittamiseen, roskapostin lähettämiseen tai muuhun markkinointiin työnhakijoille; tai c) muuhun kuin työnhakuun liittyviin yhteydenottoihin.

Asiakas on yksin vastuussa Ilmoituksistaan Palvelun välityksellä. Duunitoria ei katsota työnantajaksi mihinkään Palvelun käyttöön liittyen, eikä Duunitori ole vastuussa mistään työhönottopäätöksistä, jotka Palvelua käyttävä Asiakas on Palvelun välityksellä tehnyt.

Asiakas vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.

Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja Internetiin) eivät kuulu Palveluun. Asiakas vastaa tällaisten laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja tietoturvasta. Jos Asiakas liittää Palveluun viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos Asiakkaan ilmoittama vika aiheutuu sen hallinnassa olevista laitteista, tietoliikenneyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Asiakas on velvollinen korvaamaan Duunitorille aiheutuneet vahingot sekä vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

Asiakkaan Ilmoitus ei saa sisältää enemmän kuin yhden työpaikan tai työpaikan kuvauksen. Samalla Ilmoituksella Asiakas voi hakea useaa työntekijää, mikäli kyse on samanlaisesta työpaikasta tai työpaikan kuvauksesta. Asiakkaalla voi olla samanaikaisesti useita eri Ilmoituksia Palvelussa.

Asiakkaan Ilmoituksen hakuajan päättyessä, Asiakkaan Ilmoitus muuttuu vanhentuneeksi. Duunitori pitää Asiakkaan passiivisena asiakkaana vähintään kaksi kuukautta ja enintään kahden vuoden ajan. Passiivisen asiakkuuden aikana Duunitori säilyttää, ellei Asiakas pyydä aineiston poistamista, Asiakkaan toimittaman aineiston.

6. Asiakkaan toimittamat ja käyttämät aineistot ja tiedot

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa aineistoon sekä muuhun materiaaliin, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa, viestejä tai muuta materiaalia, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää tai yllyttävää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista tai Duunitorille, muille Asiakkaille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun. Asiakas vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista ja niiden selvittämisestä syntyneistä kustannuksista.

Asiakkaan Palveluun toimittaman aineiston ja materiaalin tekijänoikeus ja muut oikeudet säilyvät Asiakkaalla edellyttäen, että Asiakkaalla voi voimassaolevan lainsäädännön perusteella olla tai tälle voi syntyä tekijänoikeus kyseiseen aineistoon ja materiaaliin.

Asiakkaan toimittaman aineiston teknisen käsittelemisen johdosta ja varmuuskopioiden säilyttämiseksi osa aineistosta ja materiaalista saattaa sijaita ja tallentua Duunitorin ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista tietoja käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Näissä tilanteissa alihankkijoiden kanssa on tehty erilliset salassapitosopimukset. Tietoja säilytetään vähintään samantasoisia menetelmiä käyttäen kuin alihankkija itse soveltaa omien tietojensa säilytykseen.

7. Työnhakijan Asiakkaalle toimittamat tiedot ja materiaali

Duunitori ei vastaa Asiakkaalle työnhakijan lähettämien tietojen ja materiaalin oikeellisuudesta. Duunitorilla ei ole velvollisuutta tarkastaa tai täydentää työnhakijan lähettämiä tietoja ja aineistoa.

Duunitori ei vastaa siitä, ottaako Asiakas työnhakijan lähettämän hakemuksen ja tiedot myöhempää käsittelyä varten. Duunitori ei myöskään vastaan siitä, ottaako Asiakas yhteyttä työnhakijaan hakemuksen ja tietojen lähettämisen ja tallentamisen jälkeen, tai siitä, saapuuko tällainen yhteydenotto koskaan työnhakijalle. Duunitori ei vastaa työnhakijan Asiakkaalle tekemistä yhteydenotoista.

8. Tietosuoja ja tietojen kerääminen

Asiakas sitoutuu huolehtimaan riittävästä tietoverkkojensa, laitteiden, ohjelmistojen ja muiden asiakkaan hankittavaksi kuuluvien Palvelun käyttämisen edellytysten suojauksesta. Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden käyttää ja ylläpitää riittävän tehokkaita viruksen torjuntaohjelmia ja muita suojauskeinoja.

Asiakas sitoutuu käsittelemään Palvelun seurauksena saamiaan tietoja, raportteja, hakemuksia ja muita tietoja vain siinä laajuudessa ja sellaiseen käyttötarkoitukseen, joka lain nojalla on sallittua ja on tarpeen uuden työntekijän etsimisessä.

Asiakas on velvollinen ottamaan selon Duunitorin Palvelua koskevasta rekisteriselosteesta ja sitoutuu toteuttamaan rekisteriselosteen asettamat linjaukset.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta yllä sanotut ehdot jäävät voimaan.

9. Palvelun saatavuus, tuki ja ylläpito

Duunitorilla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Syy voi liittyä esimerkiksi palvelun ylläpito-, päivitys- tai korjaustoimenpiteisiin taikka palvelun saatavuuden, suorituskyvyn, palautettavuuden, tietoturvan tai hallittavuuden varmistamiseksi tai palauttamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin tai muuhun vastaavaan katkokseen. Tällöin Duunitori pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Duunitori tiedottaa Asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla. Duunitorilla ei ole korvausvelvollisuutta katkoksista.

Duunitori vastaa siitä, että Palvelu toimii olennaisesti palvelukuvauksen ja viimeisimmän loppukäyttäjä-dokumentaation mukaisesti. Duunitorilla ei ole tätä vastuuta, mikäli Palvelu ei toimi johtuen tapaturmasta, väärinkäytöksestä, ylivoimaisesta esteestä tai luvattomista muutoksista.

10. Palvelun omistus- ja immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluun, ohjelmistoihin, aineistoihin sekä Palvelun suorittamiseen liittyvään työhön ja sen perusteella syntyneisiin aineistoihin, ohjelmistoihin ja sovelluksiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Duunitorille, Duunitorin alihankkijoille tai Duunitorin palvelun tai ohjelmiston lisensoineelle kolmannelle osapuolelle eikä niitä miltään osin siirretä Asiakkaalle.

Asiakas sitoutuu olemaan poistamatta, muokkaamatta tai peittämättä Palvelussa olevia tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeusmerkintöjä.

Duunitori ei vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista siltä osin kuin ne koskevat muuta kuin Duunitorin tuottamaa Palvelua. Duunitori ei myöskään vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat asiakkaan Palveluun tekemästä muutoksesta, sopimuksen vastaisesta käyttötarkoituksesta tai siitä, että palvelua käytetään yhdessä toisen toimittajan toimittaman tai asiakkaan tuottaman palvelun kanssa tai vastoin Duunitorin antamia ohjeita.

Asiakas saa käyttää Duunitori- tavaramerkkiä, -kauppanimeä ja -tuotenimeä kolmansien osapuolien tarjoamissa palveluissa työpaikkailmoitustensa yhteydessä kohdassa, jossa Asiakas ilmoittaa, minkä Palvelun välityksellä työnhakija voi kyseistä työpaikkaa hakea. Asiakas ei ole oikeutettu käyttämään Duunitori-tavaramerkkiä, -kauppanimeä, tai -tuotenimeä muussa yhteydessä eikä näitä Ehtoja voida katsoa minkään immateriaalioikeuden luovutukseksi.

Jos Duunitori tekee keksinnön, ohjelmiston tai sovelluksen, joka perustuu Asiakkaan toimittamaan aineistoihin, ohjeisiin, muuhun materiaaliin, muihin tietoihin tai ideoihin, jotka Asiakas on toimittanut tai ilmaissut, kaikki näihin keksintöihin, ohjelmistoihin ja sovelluksiin liittyvät oikeudet kuuluvat Duunitorille, jolla on myös oikeus suojata asianmukaisesti keksintöön, ohjelmistoon tai sovellukseen liittyvät oikeudet ensimmäisenä.

Asiakkaan yllä mainittujen velvollisuuksien rikkominen katsotaan tärkeäksi sopimusrikkomukseksi.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta yllä sanotut omistus- ja immateriaalioikeuksia koskevat ehdot jäävät voimaan.

11. Linkitys Palveluun

Asiakas voi muodostaa ja sisällyttää linkin Palvelun www-sivustoon ja Asiakkaan Palvelussa julkaisemaan työpaikkailmoitukseen kolmannen osapuolen tarjoamassa palvelussa julkaistuun Asiakkaan työpaikkailmoitukseen. Asiakas voi muodostaa ja sisällyttää linkin ainoastaan työpaikkailmoitukseensa tai siihen liittyen.

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle www.duunitori.fi. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan luomiseksi tai tuottamiseksi on kielletty ilman Duunitorin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Palvelun sisällön tai sen osan muu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti; tai tallentaminen tai varastointi; tai kappaleiden valmistaminen Palvelun sisällöstä tai sen osasta ilman Duunitorin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

12. Vastuunrajoitus

PALVELU JA SEN SISÄLTÖ ESITETÄÄN SELLAISENA KUIN SE ON, JA ASIAKAS KÄYTTÄÄ PALVELUA OMALLA VASTUULLAAN. DUUNITORI EI VASTAA PALVELUN KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ TIETOTURVALLISUUSRISKEISTÄ TAI PALVELUN SISÄLLÖN OIKEELLISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. ELLEI PAKOTTAVASTA LAIN SÄÄNNÖKSESTÄ MUUTA JOHDU, DUUNITORI EI VASTAA SELLAISESTA VÄLITTÖMÄSTÄ TAI VÄLILLISESTÄ, AINEELLISESTA TAI AINEETTOMASTA VAHINGOSTA, JOKA ASIAKKAALLE TAI KOLMANNELLE MAHDOLLISESTI SYNTYY ESIMERKIKSI PALVELUN KESKEYTYKSISTÄ, VIIVÄSTYKSISTÄ, VIRHEISTÄ; LIIKEVOITON MENETYKSISTÄ, TUOTON TAI HYÖDYN MENETYSTÄ; LIIKEVAIHDON TAI TUOTANNON VÄHENEMISESTÄ; TIEDON KATOAMISESTA TAI VIIVÄSTYMISESTÄ; KOLMANNELLE OSAPUOLELLE LUVATTUJEN VELVOITTEIDEN TÄYTTYMÄTTÄ JÄÄMISESTÄ; TAI MUISTA PUUTTEISTA PALVELUSSA TAI SEN SISÄLLÖSSÄ.

Asiakas on velvollinen korvaamaan ja hyvittämään Duunitorille sekä kolmansille osapuolille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Asiakkaan lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Ehtojen vastaisesta toiminnasta. Sopimuksen päättymisestä huolimatta yllä sanotut vastuunrajoitusta koskevat ehdot jäävät voimaan.

13. Ei takuuta

DUUNITORI EI TAKAA PALVELUN VIRHEETTÖMYYDESTÄ TAI SITÄ, ETTÄ PALVELU ON KESKEYTYKSITTÄ ASIAKKAAN KÄYTETTÄVISSÄ. DUUNITORI EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA PALVELUN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, TAI SISÄLLÖSTÄ EIKÄ SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA ASIAKKAAN HALUAMAAN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ PALVELUSSA EI ESIINNY VIRUKSIA.

Duunitori pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa ja poistamaan Palvelussa mahdollisesti esiintyvät virukset.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta yllä sanotut takuuta koskevat ehdot jäävät voimaan.

14. Varmuuskopiointi

Asiakas vastaa palveluun tai palvelun avulla tallentamiensa tietojensa, tiedostojensa ja dokumenttiensa varmuuskopioinnista ja niiden toimivuuden tarkastamisesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Duunitori ei vastaa tietojen, tiedostojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

15. Maksut, laskutus ja maksuehdot

Asiakas maksaa Duunitorille Palvelun käytöstä Ilmoituksen jättöhetkellä voimassa olevan hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut. Palvelun hintatiedot ovat saatavilla Palvelun verkkosivuilla osoitteessa http://rekrytointi.duunitori.fi. Asiakas vastaa maksuista, vaikka Palvelua olisi käyttänyt joku muu kuin Asiakas itse.

Duunitori pidättää oikeuden muuttaa hinnastojaan sekä Palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan Palvelun verkkosivuilla.

Duunitorilla on aina oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen muutoksen voimaantuloa esimerkiksi laskussa. Mikäli muutos on asiakkaalle epäedullinen, asiakas voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti viimeistään 7 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Tällöin sopimus päättyy muutoksen voimaantulon päivänä. Jos asiakas ei irtisano sopimusta, muuttuneet hinnat tulevat voimaan.

Jos Palveluun liittyvissä veroissa, kuten arvonlisäverossa, tai muissa viranomaisen määräämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia, Duunitorilla on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti. Lisäksi Duunitorilla on aina oikeus muuttaa hintojaan, mikäli lain muutos tai viranomaisen antama määräys edellyttää hinnanmuutosta.

Duunitori laskuttaa mahdolliset maksut Duunitorin määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää nettolaskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Huomautukset laskusta on tehtävä ja riidaton osa on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Maksukehotuksesta peritään hinnaston mukainen maksu.

Duunitori lähettää laskut Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Mahdollisille palautettaville maksuille ei makseta korkoa.

16. Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen

Sopimus on voimassa määräaikaisena Asiakkaan Ehtojen hyväksymisestä sen kuun loppuun, jona Asiakkaan Ilmoituksen hakuaika on päättynyt. Sopimus päättyy automaattisesti, ellei Asiakkaalla ole samanaikaisesti käynnissä muita Ilmoituksia tai laskutusjaksoa. Uusi tilaus katsotaan aiemman sopimuksen jatkamiseksi voimassa olevin muuttunein Ehdoin.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos: a) Palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta, eikä Duunitori kohtuullisen ajan kuluessa asiakkaan ilmoituksesta korjaa puutteellisuuksia ja poikkeavuuksia; tai b) Palvelun toimitus kohtuuttomasti viivästyy Duunitorin tuottamuksesta johtuvasta syystä.

Duunitorilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi kokonaan, jos: a) Asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta kohtuullisessa ajassa Duunitorin ilmoituksesta; b) Asiakas ei ole maksanut erääntynyttä maksua 14 päivässä siitä, kun Asiakasta on huomautettu tästä kirjallisesti; c) Asiakas on konkurssissa, hakeutuu konkurssiin, on selvitystilassa tai on muutoin maksukyvytön; d) Asiakkaan luottokelpoisuudessa tapahtuu muutos; ja e) Asiakkaan Palvelun käyttö on kokonaan keskeytynyt yli kuukauden ajaksi.

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Duunitorin tekemä irtisanominen ei lakkauta asiakkaan velvollisuutta maksaa maksuja tilauskauden loppuun asti.

Tilauskauden päättyessä Asiakas siirtyy passiiviseksi asiakkaaksi. Passiivinen asiakkuus on kuvattu Ehtojen kohdassa 5.

17. Ylivoimainen este

Duunitori vapautuu sopimusvelvoitteestaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusehdon noudattamisen estää tai sitä viivästyttää ylivoimainen este. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan seikkaa, jota ei ole pystytty kohtuudella ennakoimaan ja jonka seurauksia ei voi kohtuudella voittaa tai välttää. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi Duunitorin sopimusvelvoitteiden täyttämisen kohtuuton vaikeutuminen, palvelimissa tapahtuva virhe tai yhteyskatkos, kansallinen poikkeustila, työselkkaus, tulipalo, ukonilma, myrsky, luonnonmullistus, viranomaismääräys, ulkopuolisen aiheuttama kaapeli- tms. vahinko, tulva ja vesivahinko, sähköverkon ylijännite, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytys tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Duunitorin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy.

18. Muut ehdot

Jos jokin osa tästä sopimuksesta todetaan mistä tahansa syystä pätemättömäksi, lain vastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, pysyy muu osa sopimusta kuitenkin edelleen voimassa, laillisena ja täytäntöönpanokelpoisena. Osapuolet pyrkivät neuvottelemaan tällaisen ehdot uusiksi mahdollisimman pian pätemättömyyden alettua.

Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset Duunitorin sähköpostiosoitteeseeninfo@duunitori.fi tai osoitteeseen Duunitori Oy, Pitkänsillanranta 17, 00530 Helsinki. Duunitori voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen taikka muutoin, esimerkiksi tekstiviestinä Asiakkaan ilmoittamaan matkaviestinliittymänumeroon. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös Palvelun verkkosivuilla. Asiakkaan tulee ilmoittaa Duunitorille yhteystietojensa muutoksista välittömästi.

Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Duunitorilla on kuitenkin oikeus siirtää sopimus liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle Suomessa. Duunitorilla on tämän lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Ohjelmistojen, materiaalien, aineiston ja muiden tuotteiden sekä niiden osien vienti ilman Duunitorin, mahdollisen muun luovutuskohteen oikeudenhaltijan ja/tai toimivaltaisen oikeuden tai viranomaisen lupaa tai vastoin heidän antamiaan määräyksiä on kielletty.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien YK:n kauppalaki (CISG) ja sovellettavan lain valintaa koskevat säännökset. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n vaatimukset täyttävä tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Duunitori Oy
Y-tunnus 2302391-8
Pitkänsillanranta 17
00530 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Thomas Grönholm
Duunitori Oy
Y-tunnus 2302391-8
Pitkänsillanranta 17
00530 Helsinki
Puhelin +358 40 544 4523

3. Rekisterin nimi

Duunitori-työnhakupalvelun työnantajarekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon. Lisäksi tietojen perusteella hoidetaan laskutukseen, asiakaskirjeisiin ja tiedotteisiin liittyviä asioita. Duunitori Oy voi käyttää tietoja myös tutkimukseen ja tilastointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidystä työnantajasta perustietoja, kuten työnantajan yhteyshenkilön puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, ammatti. Lisäksi työnantajasta kerätään perustietoja, kuten työnantajan osoite ja puhelinnumerot yritystunnus, arvonlisäverotunnus sekä toimitusjohtaja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi rekisteröidystä ne tiedot, jotka rekisterinpitäjä kulloisessakin tilanteessa katsoo tarpeelliseksi, ja jotka rekisteröity tai tämän yhteyshenkilö ilmoittaa Duunitori-palveluun sitä käyttäessään.

7. Tietojen luovutus

Rekisteröityneen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröityjän suostumusta.

8. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään sen aikaa, kun työnantajan Duunitori-palveluun tallentama työnhakuilmoitus on voimassa. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan oma-aloitteisesti rekisteristä, kun työntekijää etsivän rekisterinpitäjän asiakkaana olevan työnantajan ja työnhakijan yhteys Duunitori Oy:n toimintaan päättyy, kuitenkin viimeistään 2 vuoden päästä niiden tallentamisesta rekisteriin.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle. Tietojen teknisen käsittelemisen johdosta ja varmuuskopioiden säilyttämiseksi osa tiedoista saattaa sijaita Duunitori Oy:n ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista tietoja käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Näissä tilanteissa alihankkijoiden kanssa on tehty erilliset salassapitosopimukset. Tietoja säilytetään vähintään samantasoisia menetelmiä käyttäen kuin alihankkija itse soveltaa omien tietojensa säilytykseen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Duunitori-palvelun työnantajien käyttäjärekisterin ja palveluun tallennetut tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

11. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

12. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja rekisteröidystä henkilöstä on tallennettu henkilörekisteriin ja saada niistä kopiot. Tarkastusoikeus perustuu henkilötietolain 26 §:n. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

13. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

14. Evästeet

Duunitori-palvelun sivustolla saatetaan käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla Duunitori pystyy jatkuvasti parantamaan Duunitori-palvelun sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Duunitori käyttää niitä siten, että se voi tarjota asiakkaillensa ja työnhakijoille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua Duunitori Oy:n saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin Duunitorin ylläpitämien sivujen ja tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.